大众学佛网

《大方广佛华严经注音》51

fï zǐ pú sà mï hē sà yìng yún hã zhī rú lái yìngzhângděng juã yīn shēng fï zǐ pú sà mï hē sà佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉音声?佛子!菩萨摩诃萨yìng zhī rú lái yīn shēngbiàn zhì pǔ biàn...
《大方广佛华严经注音》51

《大方广佛华严经注音》52

fï zǐ pú sà mï hý sà yìng yún hã zhÿ rú lái yìngzhângdþng juã jìng jiâ fï zǐ pú sà mï hý sà佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉境界?佛子!菩萨摩诃萨yǐ wú zhàng wú ài zhì huì zhÿ yí qiâ shì ...
《大方广佛华严经注音》52

《大方广佛华严经注音》53

ěr shí shì zūn zài mï jiã tí guï ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng pǔ guāngmíngdiàn zuî lián huā zàng shī尔时,世尊在摩竭提国阿兰若法菩提场 中,普光明殿,坐莲华藏师zǐ zhī zuî miào wù jiē mǎn â...
《大方广佛华严经注音》53

《大方广佛华严经注音》54

fï zǐ pú sà mï hē sà yǒu shí zhǒng dà xīn wâi hã děng wãi shí suǒ wâi zhū pú sà fā rú shì佛子!菩萨摩诃萨有十种大欣慰。何等为十?所谓:诸菩萨发如是xīn jìn wâi lái shì suǒ yǒu zhū fï chū xīn...
《大方广佛华严经注音》54

《大方广佛华严经注音》55

fï zǐ pú sà mï hē sà fā shí zhǒng wú xià liâ xīn hã děng wãi shí fï zǐ pú sà mï hē sà佛子!菩萨摩诃萨发十种无下劣心。何等为十?佛子!菩萨摩诃萨zuî rú shì niàn wǒ dāngxiáng fú yí qiâ tiān mï ...
《大方广佛华严经注音》55

《大方广佛华严经注音》56

fï zǐ pú sà mï hē sà yǒu shí zhǒng wú ài yîng hã děng wãi shí suǒ wâi zhîngshēng wú ài yîng佛子!菩萨摩诃萨有十种无碍用。何等为十?所谓:众 生无碍用、guï tǔ wú ài yîng fǎ wú ài yîng shēn wú ...
《大方广佛华严经注音》56

《大方广佛华严经注音》57

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng xí qì hã dþng wãi shí suǒ wâi pú tí xÿn xí qì shàn佛子!菩萨摩诃萨有十种习气。何等为十?所谓:菩提心习气,善gýn xí qì jiào huà zhîngshýng xí qì jiàn fï xí...
《大方广佛华严经注音》57

《大方广佛华严经注音》58

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng shÿ hã dþng wãi shí suǒ wâi píngdþng shÿ bù jiǎn佛子!菩萨摩诃萨有十种清净施。何等为十?所谓:平等施,不拣zhîngshýng gù suí yì shÿ mǎn qí suǒ yuàn g...
《大方广佛华严经注音》58

《大方广佛华严经注音》59

fï zǐ pú sà mï hý sà shì xiàn chǔ tüi yǒu shí zhǒng shì hã dþng wãi shí fï zǐ pú sà mï佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。何等为十?佛子!菩萨摩hý sà wãi yù chãng jiù xiǎo xÿn liâ jiþ zhū zhî...
《大方广佛华严经注音》59

《大方广佛华严经注音》60

ěr shí shì zūn zài shì luï fá guï shì duō lín gěi gū dú yuán dà zhuāng yán chïng gã yǔ pú sà mï尔时,世尊在室罗筏国,逝多林给孤独园,大 庄 严重阁,与菩萨摩hē sà wǔ bǎi rãn jù pǔ xián pú s...
《大方广佛华严经注音》60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8