大众学佛网

《大方广佛华严经注音》71

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú pǔ jiù zhîngshēngmiào dã yâ shãn suǒ wãn pú sà pǔ xiàn yí qiâ shì jiāntiáo fú zhîng尔时,善财童子于普救众 生妙德夜神所,闻菩萨普现一切世间调伏众shēng xiâ tuō mãn...
《大方广佛华严经注音》71

《大方广佛华严经注音》72

þr shí shàn cái tïng zǐ rù pú sà shânshýn zì zài miào yÿn jiþ tuō mãn xiū xíngzýng jìn wǎng yì küi fū尔时,善财童子。入菩萨甚深自在妙音解脱门,修行增进,往诣开敷yí qiâ shù huü yâ shãn suǒ...
《大方广佛华严经注音》72

《大方广佛华严经注音》73

ěr shí shàn cái tïng zǐ wǎng dà yuànjīng jìn lì jiù hù yí qiâ zhîngshēng yâ shãn suǒ jiàn bǐ yâ shãn zài dà zhîng尔时,善财童子往大愿精进力救护一切众 生夜神所,见彼夜神在大众zhōng zuî pǔ xi...
《大方广佛华严经注音》73

《大方广佛华严经注音》74

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú dà yuànjīng jìn lì jiù hù yí qiâ zhîngshēng yâ shãn suǒ dã pú sà xiâ tuō yǐ尔时,善财童子于大愿精进力救护一切众 生夜神所,得菩萨解脱已,yì niàn xiū xí liǎo dá z...
《大方广佛华严经注音》74

《大方广佛华严经注音》75

ěr shí shàn cái tïng zǐ xiàng jiā pí luï chãng sī wãi xiū xí shîushēng xiâ tuō zēngzhǎngguǎng dà yì niàn尔时,善财童子向迦毗罗城,思惟修习受生解脱,增长 广大,忆念bù shě jiàn cì yïu xíng zhì...
《大方广佛华严经注音》75

《大方广佛华严经注音》76

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì xīn yù yì mï yē fū rãn suǒ jí shí huî dã guān fï jìng jiâ zhì zuî rú shì尔时,善财童子一心欲诣摩耶夫人所,即时获得观佛境界智。作如是niàn shì shàn zhī shí yuǎn l...
《大方广佛华严经注音》76

《大方广佛华严经注音》77

þr shí shàn cái tïng zǐ jiàn cì nán xíng zhì miào yì huü mãn chãng jiàn dã shýngtïng zǐ yǒu dã tïng nǚ尔时,善财童子渐次南行,至妙意华门城,见德生童子、有德童女,dǐng lǐ qí zú yîu rào bì y...
《大方广佛华严经注音》77

《大方广佛华严经注音》78

ěr shí shàn cái tïng zǐ hã zhǎnggōngjìng zhïng bï mí lâ pú sà mï hē sà yán dà shâng wǒ yǐ xiān fā尔时,善财童子合掌恭敬,重白弥勒菩萨摩诃萨言:大圣!我已先发ā nîu duō luï sān miǎo sān pú t...
《大方广佛华严经注音》78

《大方广佛华严经注音》79

ěr shí shàn cái tïng zǐ gōngjìng yîu rào mí lâ pú sà mï hē sà yǐ ãr bï zhī yán wãi yuàn dà shâng尔时,善财童子恭敬右绕弥勒菩萨摩诃萨已,而白之言:唯愿大圣kāi lïu gã mãn lìng wǒ dã rù开楼...
《大方广佛华严经注音》79

《大方广佛华严经注音》80

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī mí lâ pú sà mï hē sà jiào jiàn cì ãr xíng jīng yïu yī bǎi yī shí yú chãng尔时,善财童子依弥勒菩萨摩诃萨教,渐次而行,经由一百一十余城yǐ dào pǔ mãn guï sū mï nà...
《大方广佛华严经注音》80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8