大众学佛网

《大方广佛华严经注音》11

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zhîng yán zhū fï zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî shì jiâ wēi chãn shù jiã尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!乃往古世,过世界微尘数劫,fù bâi shì shù yǒu shì jiâ hǎi mí...
《大方广佛华严经注音》11

《大方广佛华严经注音》12

ěr shí shì zūn zài mï jiã tí guï ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ chãngzhâng juã yú pǔ guāng尔时,世尊在摩竭提国,阿兰若法菩提场 中,始成 正觉,于普光míngdiàn zuî lián huā zàng shī zǐ zhī z...
《大方广佛华严经注音》12

《大方广佛华严经注音》13

ěr shí shì zūn cïngliǎng zú lún xià fàng bǎi yì guāngmíng zhào cǐ sān qiān dà qiān shì jiâ bǎi yì yán fú尔时,世尊从两足轮下,放百亿光明,照此三千大千世界百亿阎浮tí bǎi yì fú pï tí bǎi yì...
《大方广佛华严经注音》13

《大方广佛华严经注音》14

ěr shí zhì shǒu pú sà wân wãn shū shī lì pú sà yán fï zǐ pú sà yún hã dã wú guî shī shēn yǔ yì尔时,智首菩萨问文殊师利菩萨言:佛子!菩萨云何得无过失身语意yâ yún hã dã bù hài shēn yǔ yì y...
《大方广佛华严经注音》14

《大方广佛华严经注音》15

yǒu shâng sün mâi míng ün lâ nãng pǔ jiù dù zhū qún shýng有 胜 三昧名安乐,能普救度诸群 生 ,fàng dà guüng míng bù sÿ yì lìng qí jiàn zhþ xÿ tiáo fú放大 光 明不思议,令其见者悉调伏。suǒ fà...
《大方广佛华严经注音》15

《大方广佛华严经注音》16

ěr shí rú lái wēi shãn lì gù shí fāng yí qiâ shì jiâ yī yī sì tiān xià yán fú tí zhōng xī jiàn尔时,如来威神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,悉见rú lái zuî yú shù xià gâ yǒu pú sà...
《大方广佛华严经注音》16

《大方广佛华严经注音》17

þr shí zhângniàntiün zǐ bï fǎ huì pú sà yán fï zǐ yí qiâ shì jiâ zhū pú sà zhîng yÿ rú lái尔时,正念天子白法慧菩萨言:佛子!一切世界诸菩萨众,依如来jiào rǎn yÿ chū jiü yún hã ãr dã fàn hâ...
《大方广佛华严经注音》17

《大方广佛华严经注音》18

ěr shí jīng jìn huì pú sà bái fǎ huì pú sà yán fï zǐ pú sà mï hē sà chū fā qiú yí qiâ zhì xīn尔时,精进慧菩萨白法慧菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨初发求一切智心,chãng jiù rú shì wú liànggōng dã...
《大方广佛华严经注音》18

《大方广佛华严经注音》19

ěr shí rú lái wēi shãn lì gù shí fāng yí qiâ shì jiâ yī yī sì tiān xià nán yán fú tí jí xū mí尔时,如来威神力故,十方一切世界,一一四天下南阎浮提,及须弥dǐngshàng jiē jiàn rú lái chǔ yú ...
《大方广佛华严经注音》19

《大方广佛华严经注音》20

fï zǐ hã děng wãi pú sà mï hē sà wú zhuïhâng fï zǐ cǐ pú sà yǐ wú zhuï xīn yú niànniàn佛子!何等为菩萨摩诃萨无著行?佛子!此菩萨以无著心,于念念zhōng nãng rù ā sēng qí shì jiâ yán jìng ā sēn...
《大方广佛华严经注音》20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8