大众学佛网

《大方广佛华严经注音》50

发布时间:2020-03-23 17:54:48作者:大众学佛网

《大方广佛华严经注音》50

þr shí shì zūn cïng mãi jiün bái háo xiàngzhîngfàng dà guüngmíng míng rú lái chū xiàn wú liàng bǎi qiün yì

尔时,世尊从眉间白毫相 中放大光明,名:如来出现,无量百千亿

nuï yú tuō ü sýng qí guüngmíng yǐ wãi juàn shǔ qí guüng pǔ zhào shí füng jìn xū kōng fǎ jiâ yí qiâ shì jiâ yîu

那由他阿僧祇光明,以为眷属。其光普照十方尽虚空法界一切世界,右

rào shí zü xiǎnxiàn rú lái wú liàng zì zài juã wù wú shù zhū pú sà zhîng zhândîng yí qiâ shí füng shì jiâ

绕十匝,显现如来无量自在,觉悟无数诸菩萨众,震动一切十方世界,

chú miâ yí qiâ zhū â dào kǔ yìng bì yí qiâ zhū mï gōngdiàn xiǎn shì yí qiâ zhū fï rú lái zuî pú tí zuî chãng

除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座,成

dþngzhâng juã jí yǐ yí qiâ dào chǎngzhîng huì zuî shì shì yǐ ãr lái yîu rào pú sà zhîng huì rù rú lái xìng

等正觉,及以一切道场 众会。作是事已,而来右绕菩萨众会,入如来性

qǐ miào dã pú sà dǐng shí cǐ dào chǎng yí qiâ dà zhîngshýn xÿn yǒng yuâ shýng dà huün xǐ zuî rú shì niàn

起妙德菩萨顶。时,此道场一切大众身心踊跃,生大欢喜,作如是念:

shân qí xÿ yǒu jÿn zhþ rú lái fàng dà guüngmíng bì düng yǎn shuōshânshýn dà fǎ

甚奇希有,今者如来放大光明,必当演说甚深大法。

þr shí rú lái xìng qǐ miào dã pú sà yú lián huü zuî shàng piün tǎn yîu jiün yîu jì hã zhǎng yì

尔时,如来性起妙德菩萨,于莲华座上,偏袒右肩,右跽合掌,一

xÿn xiàng fï ãr shuōsîng yán

心向佛而说颂言:

zhâng juã gōng dã dà zhì chū pǔ dá jìng jiâ dào bǐ àn

正觉功德大智出,普达境界到彼岸,

dþng yú sün shì zhū rú lái shì gù wǒ jÿn gōng jìng lǐ

等于三世诸如来,是故我今恭敬礼。

yǐ shýng wú xiàngjìng jiâ àn ãr xiànmiàoxiàngzhuüng yán shýn

已升无相境界岸,而现妙相 庄 严身,

fàng yú lí gîu qiün guüng míng pî mï jūn zhîng xián lìng jìn

放于离垢千光明,破魔军众咸令尽。

shí füng suǒ yǒu zhū shì jiâ xÿ nãng zhân dîng wú yǒu yú

十方所有诸世界,悉能震动无有余,

wâi cãng kǒng bù yÿ zhîng shýng shàn shì wýi shãn lì rú shì

未曾恐怖一众 生,善逝威神力如是。

xū kōng fǎ jiâ xìng píng dþng yǐ nãng rú shì ãr ün zhù

虚空法界性平等,已能如是而安住,

yí qiâ hán shýng wú shù liàng xiánlìng miâ â chú zhîng gîu

一切含生无数量,咸令灭恶除众垢。

kǔ xíng qín láo wú shù jiã chãng jiù zuì shàng pú tí dào

苦行勤劳无数劫,成就最上菩提道,

yú zhū jìng jiâ zhì wú ài yǔ yí qiâ fï tong qí xìng

于诸境界智无碍,与一切佛同其性。

dǎo shÿ fàng cǐ dà guüng míng zhân dîng shí füng zhū shì jiâ

导师放此大光明,震动十方诸世界,

yǐ xiàn wú liàng shãn tōng lì ãr fù hái lái rù wǒ shýn

已现无量神通力,而复还来入我身。

juã dìng fǎ zhōng nãng shàn xuã wú liàng pú sà jiý lái jí

决定法中能善学,无量菩萨皆来集,

lìng wǒ fü qǐ wân fǎ xÿn shì gù wǒ jÿn qǐng fǎ wáng

令我发起问法心,是故我今请法王。

jÿn cǐ zhîng huì jiý qÿng jìng shàn nãng dù tuō zhū shì jiün

今此众会皆清净,善能度脱诸世间,

zhì huì wú biün wú rǎn zhuï rú shì xián shâng xián lái jí

智慧无边无染著,如是贤胜咸来集。

lì yì shì jiün zūn dǎo shÿ zhì huì jÿng jìn jiý wú liàng

利益世间尊导师,智慧精进皆无量,

jÿn yǐ guüngmíngzhào dà zhîng lìng wǒ wân yú wú shàng fǎ

今以光明照大众,令我问于无上法。

shuí yú dà xiün shýn jìng jiâ ãr nãng zhýn shí jù küi yǎn

谁于大仙深境界,而能真实具开演?

shuí shì rú lái fǎ zhǎng zǐ shì jiün zūn dǎo yuàn xiǎn shì

谁是如来法长子?世间尊导愿显示。

þr shí rú lái jí yú kǒu zhōngfàng dà guüngmíng míng wú ài wú wâi bǎi qiün yì ü sýng qí guüngmíng

尔时,如来即于口中放大光明,名:无碍无畏,百千亿阿僧祇光明

yǐ wãi juàn shǔ pǔ zhào shí füng jìn xū kōngdþng fǎ jiâ yí qiâ shì jiâ yîu rào shí zü xiǎnxiàn rú lái zhǒngzhǒng

以为眷属。普照十方尽虚空等法界一切世界,右绕十匝,显现如来种 种

zì zài küi wù wú liàng zhū pú sà zhîng zhândîng yí qiâ shí füng shì jiâ chú miâ yí qiâ zhū â dào kǔ yìng

自在,开悟无量诸菩萨众,震动一切十方世界,除灭一切诸恶道苦,映

bì yí qiâ zhū mï gōngdiàn xiǎn shì yí qiâ zhū fï rú lái zuî pú tí zuî chãngdþngzhâng juã jí yǐ yí qiâ dào

蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座,成等正觉,及以一切道

chǎngzhîng huì zuî shì shì yǐ ãr lái yîu rào pú sà zhîng huì rù pǔ xián pú sà mï hý sà kǒu qí guüng rù

场 众会。作是事已,而来右绕菩萨众会,入普贤菩萨摩诃萨口。其光入

yǐ pǔ xián pú sà shýn jí shÿ zǐ zuî guî yú bþn shí jí zhū pú sà shýn zuî bǎi bâi wãi chú rú lái shÿ zǐ zhÿ

已,普贤菩萨身及师子座,过于本时及诸菩萨身座百倍,唯除如来师子之

zuî

座。

þr shí rú lái xìng qǐ miào dã pú sà wân pǔ xián pú sà mï hý sà yán fï zǐ fï suǒ shì xiànguǎng

尔时,如来性起妙德菩萨问普贤菩萨摩诃萨言:佛子!佛所示现广

dà shãnbiàn lìng zhū pú sà jiý shýnghuün xǐ bù kþ sÿ yì shì mî nãng zhÿ shì hã ruì xiàng

大神变,令诸菩萨皆生欢喜,不可思议,世莫能知,是何瑞相?

pǔ xián pú sà mï hý sà yán fï zǐ wǒ yú wǎng xÿ jiàn zhū rú lái yìngzhângdþng juã shì xiàn rú shì

普贤菩萨摩诃萨言:佛子!我于往昔见诸如来应正等觉,示现如是

guǎng dà shãnbiàn jí shuō rú lái chū xiàn fǎ mãn rú wǒ wãi cǔn jÿn xiàn cǐ xiàng düngshuō qí fǎ

广大神变,即说如来出现法门,如我惟忖,今现此相,当说其法。

shuō shì yǔ shí yí qiâ dà dì xÿ jiý zhândîng chū shýng wú liàng wân fǎ guüngmíng shí xìng qǐ miào dã

说是语时,一切大地悉皆震动,出生无量问法光明。时,性起妙德

pú sà wân pǔ xián pú sà yán fï zǐ pú sà mï hý sà yìng yún hã zhÿ zhū fï rú lái yìngzhângdþngjiào chū

菩萨问普贤菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨,应云何知诸佛如来应正等觉出

xiàn zhÿ fǎ yuàn wãi wǒ shuō fï zǐ cǐ zhū wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō pú sà zhîng huì jiý jiǔ xiū jìng

现之法?愿为我说。佛子!此诸无量百千亿那由他菩萨众会,皆久修净

yâ niàn huì chãng jiù dào yú jiū jìng dà zhuüng yán àn jù yí qiâ fï wýi yí zhÿ hâng zhângniàn zhū fï wâi cãng

业,念慧成就,到于究竟大 庄 严岸,具一切佛威仪之行,正念诸佛未曾

wàng shÿ dà býi guün chá yí qiâ zhîngshýng juã dìngliǎo zhÿ zhū dà pú sà shãntōngjìng jiâ yǐ dã zhū fï shãn lì

忘失,大悲观察一切众 生,决定了知诸大菩萨神通境界,已得诸佛神力

suǒ jiü nãngshîu yí qiâ rú lái miào fǎ jù rú shì dþng wú liànggōng dã jiý yǐ lái jí fï zǐ rǔ yǐ

所加,能受一切如来妙法,具如是等无量功德,皆已来集。佛子!汝已

cãng yú wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō fï suǒ chãng shì gîngyǎng chãng jiù pú sà zuì shàngmiàohâng yú sün mâi mãn

曾于无量百千亿那由他佛所,承事供养,成就菩萨最上妙行,于三昧门

jiý dã zì zài rù yí qiâ fï mì mì zhÿ chù zhÿ zhū fï fǎ duànzhîng yí huî wãi zhū rú lái shãn lì suǒ

皆得自在,入一切佛秘密之处,知诸佛法,断众疑惑,为诸如来神力所

jiü zhÿ zhîngshýng gýn suí qí suǒ lâ wãi shuōzhýn shí xiâ tuō zhÿ fǎ suí shùn fï zhì yǎn shuō fï fǎ dào yú bǐ

加,知众 生根,随其所乐为说真实解脱之法,随顺佛智演说佛法到于彼

àn yǒu rú shì dþng wú liànggōng dã shàn züi fï zǐ yuànshuō rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn zhÿ fǎ shýnxiàng

岸,有如是等无量功德。善哉佛子!愿说如来应正等觉出现之法,身相

yán yÿn xÿn yì jìng jiâ suǒ hâng zhÿ hâng chãng dào zhuǎn fǎ nǎi zhì shì xiàn rù bō niâ pán jiàn wãn qÿn jìn

言音,心意境界,所行之行,成道转法,乃至示现入般涅槃,见闻亲近

suǒ shýngshàn gýn rú shì dþng shì yuàn jiý wãi shuō

所生善根,如是等事,愿皆为说。

shí rú lái xìng qǐ miào dã pú sà yù chïngmíng cǐ yì xiàng pǔ xián pú sà ãr shuōsîng yuý

时,如来性起妙德菩萨欲重明此义,向普贤菩萨而说颂曰:

shàn züi wú ài dà zhì huì shàn juã wú biün píng dþng jìng

善哉无碍大智慧,善觉无边平等境,

yuànshuō wú liàng fï suǒ hâng fï zǐ wãn yǐ jiý xÿn qìng

愿说无量佛所行,佛子闻已皆欣庆。

pú sà yún hã suí shùn rù zhū fï rú lái chū xÿng shì

菩萨云何随顺入,诸佛如来出兴世?

yún hã shýn yǔ xÿn jìng jiâ jí suǒ hâng chù yuàn jiý shuō

云何身语心境界,及所行处愿皆说?

yún hã zhū fï chãngzhâng juã yún hã rú lái zhuǎn fǎ lún

云何诸佛成 正觉;云何如来转法轮?

yún hã shàn shì bō niâ pán dà zhîng wãn yǐ xÿn huün xǐ

云何善逝般涅槃;大众闻已心欢喜。

ruî yǒu jiàn fï dà fǎ wáng qÿn jìn zýngzhǎng zhū shàn gýn

若有见佛大法王,亲近增长诸善根,

yuànshuō bǐ zhū gōng dã zàng zhîngshýngjiàn yǐ hã suǒ huî

愿说彼诸功德藏,众 生见已何所获。

ruî yǒu dã wãn rú lái míng ruî xiàn zài shì ruî niâ pán

若有得闻如来名,若现在世若涅槃,

yú bǐ fú zàngshýngshýn xìn yǒu hã dþng lì yuànxuünshuō

于彼福藏生深信,有何等利愿宣说。

cǐ zhū pú sà jiý hã zhǎng zhünyǎng rú lái rãn jí wǒ

此诸菩萨皆合掌,瞻仰如来仁及我,

dà gōng dã hǎi zhÿ jìng jiâ jìngzhîngshýng zhþ yuàn wãi shuō

大功德海之境界,净众 生者愿为说。

yuàn yǐ yÿn yuán jí pì yùyǎn shuōmiào fǎ xiüngyìng yì

愿以因缘及譬喻,演说妙法相应义,

zhîngshýng wãn yǐ fü dà xÿnyí jìn zhì jìng rú xū kōng

众 生闻已发大心,疑尽智净如虚空。

rú biàn yí qiâ guï tǔ zhōngzhū fï suǒ xiànzhuüng yán shýn

如遍一切国土中,诸佛所现 庄 严身,

yuàn yǐ miào yÿn jí yÿn yùshì fï pú tí yì rú bǐ

愿以妙音及因喻,示佛菩提亦如彼。

shí füngqiün wàn zhū fï tǔyì nuï yú tuō wú liàng jiã

十方千万诸佛土,亿那由他无量劫,

rú jÿn suǒ jí pú sà zhîngyú bǐ yí qiâ xÿ nán jiàn

如今所集菩萨众,于彼一切悉难见。

cǐ zhū pú sà xiángōngjìngyú wýi miào yì shýng kþ yǎng

此诸菩萨咸恭敬,于微妙义生渴仰,

yuàn yǐ jìng xÿn jù küi yǎnrú lái chū xiànguǎng dà fǎ

愿以净心具开演,如来出现广大法。

ěr shí pǔ xián pú sà mï hý sà gào rú lái xìng qǐ miào dã dþng zhū pú sà dà zhîng yán fï zǐ cǐ

尔时,普贤菩萨摩诃萨告如来性起妙德等诸菩萨大众言:佛子!此

chù bù kþ sÿ yì suǒ wâi rú lái yìngzhângdþng juã yǐ wú liàng fǎ ãr dã chū xiàn hã yǐ gù fýi yǐ yÿ

处不可思议!所谓如来应正等觉,以无量法而得出现!何以故?非以一

yuán fýi yǐ yÿ shì rú lái chū xiàn ãr dã chãng jiù yǐ shí wú liàng bǎi qiün ü sýng qí shì ãr dã chãng jiù

缘,非以一事,如来出现而得成就;以十无量百千阿僧祇事而得成就。

hã dþng wãi shí suǒ wâi guî qù wú liàng shâ shîu yí qiâ zhîngshýng pú tí xÿn suǒ chãng gù guî qù wú liàngqÿng

何等为十?所谓:过去无量摄受一切众 生菩提心所成故;过去无量清

jìng shū shâng zhì lâ suǒ chãng gù guî qù wú liàng jiù hù yí qiâ zhîngshýng dà cí dà býi suǒ chãng gù guî qù wú

净殊胜志乐所成故;过去无量救护一切众 生大慈大悲所成故;过去无

liàngxiüng xù hângyuàn suǒ chãng gù guî qù wú liàng xiū zhū fú zhì xÿn wú yàn zú suǒ chãng gù guî qù wú liànggîng

量 相续行愿所成故;过去无量修诸福智心无厌足所成故;过去无量供

yǎng zhū fï jiào huà zhîngshýng suǒ chãng gù guî qù wú liàng zhì huì füngbiànqÿngjìng dào suǒ chãng gù guî qù wú liàng

养诸佛教化众 生所成故;过去无量智慧方便清净道所成故;过去无量

qÿngjìnggōng dã zàng suǒ chãng gù guî qù wú liàngzhuüng yán dào zhì suǒ chãng gù guî qù wú liàngtōng dá fǎ yì suǒ

清净功德藏所成故;过去无量 庄 严道智所成故;过去无量通达法义所

chãng gù fï zǐ rú shì wú liàng ü sýng qí fǎ mãn yuán mǎn chãng yú rú lái fï zǐ pì rú sün qiün dà

成故。佛子!如是无量阿僧祇法门圆满,成于如来。佛子!譬如三千大

qiün shì jiâ fýi yǐ yÿ yuán fýi yǐ yÿ shì ãr dã chãng jiù yǐ wú liàngyuán wú liàng shì füng nǎi dã chãng

千世界,非以一缘,非以一事而得成就;以无量缘、无量事方乃得成。

suǒ wâi xÿng bù dà yún jiàng zhù dà yǔ sì zhǒngfýng lún xiàng xù wãi yÿ qí sì zhþ hã yÿ míng nãng

所谓:兴布大云,降霔大雨,四种风轮相续为依。其四者何?一名:能

chí nãng chí dà shuǐ gù âr míng nãngxiüo nãngxiüo dà shuǐ gù sün míng jiàn lì jiàn lì yí qiâ zhū chù

持,能持大水故;二名:能消,能消大水故;三名:建立,建立一切诸处

suǒ gù sì míng zhuüng yán zhuüng yán fýn bù xiánshànqiǎo gù rú shì jiý yïu zhîngshýnggîng yâ jí zhū pú sà

所故;四名:庄 严,庄 严分布咸善巧故;如是皆由众 生共业及诸菩萨

shàn gýn suǒ qǐ lìng yú qí zhōng yí qiâ zhîngshýng gâ suí suǒ yí ãr dã shîuyîng

善根所起,令于其中一切众 生,各随所宜而得受用。

fï zǐ rú shì dþng wú liàng yÿn yuán nǎi chãng sün qiün dà qiün shì jiâ fǎ xìng rú shì wú yǒu shýng zhþ

佛子!如是等无量因缘乃成三千大千世界。法性如是,无有生者,

wú yǒu zuî zhþ wú yǒu zhÿ zhþ wú yǒu chãng zhþ rán bǐ shì jiâ ãr dã chãng jiù rú lái chū xiàn yì fù rú

无有作者,无有知者,无有成者,然彼世界而得成就。如来出现亦复如

shì fýi yǐ yÿ yuán fýi yǐ yÿ shì ãr dã chãng jiù yǐ wú liàng yÿn yuán wú liàng shì xiàng nǎi dã chãng jiù

是,非以一缘,非以一事而得成就;以无量因缘、无量事相乃得成就。

suǒ wâi cãng yú guî qù fï suǒ tÿng wãn shîu chí dà fǎ yún yǔ yÿn cǐ nãng qǐ rú lái sì zhǒng dà zhì fýng lún

所谓:曾于过去佛所听闻受持大法云雨,因此能起如来四种大智风轮,

hã dþng wãi sì yÿ zhþ niàn chí bù wàng tuï luï ní dà zhì fýng lún nãng chí yí qiâ rú lái dà fǎ yún yǔ gù

何等为四?一者,念持不忘陀罗尼大智风轮,能持一切如来大法云雨故。

âr zhþ chū shýng zhǐ guün dà zhì fýng lún nãngxiao jiã yí qiâ fán nǎo gù sün zhþ shànqiǎo huí xiàng dà zhì fýng

二者,出生止观大智风轮,能消竭一切烦恼故。三者,善巧回向大智风

lún nãngchãng jiù yí qiâ shàn gýn gù sì zhþ chū shýng lí gîu chü biã zhuüng yán dà zhì fýng lún lìng guî qù suǒ

轮,能成就一切善根故。四者,出生离垢差别 庄 严大智风轮,令过去所

huà yí qiâ zhîngshýngshàn gýn qÿngjìng chãng jiù rú lái wú lîu shàn gýn lì gù rú lái rú shì chãngdþngzhâng juã

化一切众 生善根清净,成就如来无漏善根力故。如来如是成等正觉,

fǎ xìng rú shì wú shýng wú zuî ãr dã chãng jiù fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì yÿ xiàng

法性如是,无生、无作而得成就。佛子!是为如来应正等觉出现第一相,

pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jiâ jiüng yù chãng shí dà yún jiàng yǔ míng yuý hïng zhù

复次,佛子!譬如三千大千世界将欲成时,大云降雨,名曰:洪霔。

yí qiâ füng chù suǒ bù nãngshîu suǒ bù nãng chí wãi chú dà qiün jiâ jiüng yù chãng shí fï zǐ rú lái yìngzhâng

一切方处所不能受,所不能持,唯除大千界将欲成时。佛子!如来应正

dþng juã yì fù rú shì xÿng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ míng chãng jiù rú lái chū xiàn yí qiâ âr châng

等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,名:成就如来出现。一切二乘,

xÿn zhì xiá liâ suǒ bù nãngshîu suǒ bù nãng chí wãi chú zhū dà pú sà xÿn xiüng xù lì fï zǐ shì wãi rú

心志狭劣所不能受,所不能持,唯除诸大菩萨心相续力。佛子!是为如

lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì âr xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ fù cì fï zǐ pì rú zhîngshýng

来应正等觉出现第二相,菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如众 生

yǐ yâ lì gù dà yún jiàng yǔ lái wú suǒ cïng qù wú suǒ zhì rú lái yìngzhângdþng juã yì fù rú shì

以业力故,大云降雨,来无所从,去无所至。如来应正等觉亦复如是,

yǐ zhū pú sà shàn gýn lì gù xÿng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ yì wú suǒ cïng lái wú suǒ zhì qù fï zǐ

以诸菩萨善根力故,兴大法云,雨大法雨,亦无所从来,无所至去。佛子!

shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì sün xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

是为如来应正等觉出现第三相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà yún jiàng zhù dà yǔ dà qiün shì jiâ yí qiâ zhîngshýng wú nãng zhÿ shù ruî

复次,佛子!譬如大云降霔大雨,大千世界一切众 生无能知数,若

yù suàn jì tú lìng fü kuáng wãi dà qiün shì jiâ zhǔ mï xÿ shǒu luï yǐ guî qù suǒ xiū shàn gýn lì gù nǎi

欲算计,徒令发狂,唯大千世界主摩醯首罗,以过去所修善根力故,乃

zhì yÿ dÿ wú bù míngliǎo fï zǐ rú lái yìngzhângdþng juã yì fù rú shì xìng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ

至一滴无不明了。佛子!如来应正等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,

yí qiâ zhîngshýng shýng wãn dú juã suǒ bù nãng zhÿ ruî yù sÿ liáng xÿn bì kuángluàn wãi chú yí qiâ shì

一切众 生、声闻、独觉所不能知,若欲思量,心必狂乱,唯除一切世

jiün zhǔ pú sà mï hý sà yǐ guî qù suǒ xiū juã huì lì gù nǎi zhì yÿ wãn yÿ jù rù zhîngshýng xÿn wú

间主菩萨摩诃萨,以过去所修觉慧力故,乃至一文一句,入众 生心,无

bù míngliǎo fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì sì xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

不明了。佛子!是为如来应正等觉出现第四相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà yún jiàng yǔ zhÿ shí yǒu dà yún yǔ míng wãi nãng miâ nãng miâ huǒ züi yǒu

复次,佛子!譬如大云降雨之时,有大云雨名为:能灭,能灭火灾;有

dà yún yǔ míng wãi nãng qǐ nãng qǐ dà shuǐ yǒu dà yún yǔ míng wãi nãng zhǐ nãng zhǐ dà shuǐ yǒu

大云雨,名为:能起,能起大水;有大云雨,名为:能止,能止大水;有

dà yún yǔ míng wãi nãngchãng nãngchãng yí qiâ mï ní zhū bǎo yǒu dà yún yǔ míng wãi fýn biã fýn

大云雨,名为:能成,能成一切摩尼诸宝;有大云雨,名为:分别,分

biã sün qiün dà qiün shì jiâ fï zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì xÿng dà fǎ yún yǔ dà fǎ yǔ yǒu dà

别三千大千世界。佛子!如来出现亦复如是,兴大法云,雨大法雨,有大

fǎ yǔ míng wãi nãng miâ nãng miâ yí qiâ zhîngshýng fán nǎo yǒu dà fǎ yǔ míng wãi nãng qǐ nãng qǐ

法雨,名为:能灭,能灭一切众 生烦恼;有大法雨,名为:能起,能起

yí qiâ zhîngshýngshàn gýn yǒu dà fǎ yǔ míng wãi nãng zhǐ nãng zhǐ yí qiâ zhîngshýngjiàn huî yǒu dà fǎ yǔ

一切众 生善根;有大法雨,名为:能止,能止一切众 生见惑;有大法雨,

míng wãi nãngchãng nãngchãng yí qiâ zhì huì fǎ bǎo yǒu dà fǎ yǔ míng wãi fýn biã fýn biã yí qiâ zhîng

名为:能成,能成一切智慧法宝;有大法雨,名为:分别,分别一切众

shýng xÿn lâ fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì wǔ xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

生心乐。佛子!是为如来应正等觉出现第五相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà yún yǔ yí wâi shuǐ suí qí suǒ yǔ wú liàng chü biã rú lái chū xiàn yì fù

复次,佛子!譬如大云雨一味水,随其所雨,无量差别。如来出现亦复

rú shì yǔ yú dà býi yí wâi fǎ shuǐ suí yí shuō fǎ wú liàng chü biã fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhâng

如是,雨于大悲一味法水,随宜说法,无量差别。佛子!是为如来应正

dþng juã chū xiàn dì liù xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ fù cì fï zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì

等觉出现第六相,菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如三千大千世

jiâ chū shǐ chãng shí xiünchãng sâ jiâ zhū tiüngōngdiàn cì chãng yù jiâ zhū tiüngōngdiàn cì chãng yú rãn jí yú zhîng

界初始成时,先成色界诸天宫殿,次成欲界诸天宫殿,次成于人及余众

shýng zhū suǒ zhù chù fï zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì xiün qǐ pú sà zhū hâng zhì huì cì qǐ yuán juã

生诸所住处。佛子!如来出现亦复如是,先起菩萨诸行智慧,次起缘觉

zhū hâng zhì huì cì qǐ shýng wãn shàn gýn zhū hâng zhì huì cì qǐ qí yú zhîngshýng yǒu wãi shàn gýn zhū hâng zhì huì

诸行智慧,次起声闻善根诸行智慧。次起其余众 生有为善根诸行智慧。

fï zǐ pì rú dà yún yǔ yí wâi shuǐ suí zhū zhîngshýngshàn gýn yì gù suǒ qǐ gōngdiànzhǒngzhǒng bù tïng rú

佛子!譬如大云雨一味水,随诸众 生善根异故,所起宫殿种 种不同。如

lái dà býi yí wâi fǎ yǔ suí zhîngshýng qì ãr yǒu chü biã fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì

来大悲一味法雨,随众 生器而有差别。佛子!是为如来应正等觉出现第

qÿ xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

七相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú shì jiâ chū yù chãng shí yǒu dà shuǐshýng biàn mǎn sün qiün dà qiün shì jiâ

复次,佛子!譬如世界初欲成时,有大水生,遍满三千大千世界;

shýng dà lián huü míng rú lái chū xiàngōng dã bǎo zhuüng yán biàn fù shuǐshàng guüngzhào shí füng yí qiâ shì jiâ

生大莲华,名:如来出现功德宝 庄 严,遍覆水上,光照十方一切世界。

shí mï xÿ shǒu luï jìng jū tiündþngjiàn shì huü yǐ jí juã dìng zhÿ yú cǐ jiã zhōng yǒu þr suǒ fï chū xÿng

时,摩醯首罗、净居天等见是华已,即决定知于此劫中,有尔所佛出兴

yú shì fï zǐ þr shí qí zhōng yǒu fýng lún qǐ míng shànjìngguüngmíng nãngchãng sâ jiâ zhū tiüngōngdiàn

于世。佛子!尔时,其中有风轮起,名:善净光明,能成色界诸天宫殿;

yǒu fýng lún qǐ míng jìngguüngzhuüng yán nãngchãng yù jiâ zhū tiüngōngdiàn yǒu fýng lún qǐ míng jiün mì wú

有风轮起,名:净光 庄 严,能成欲界诸天宫殿;有风轮起,名:坚密无

nãnghuài nãngchãng dà xiǎo zhū lún wãi shün jí jÿn güngshün yǒu fýng lún qǐ míng shâng güo nãngchãng xū mí shün

能坏,能成大小诸轮围山及金刚山;有风轮起,名:胜高,能成须弥山

wáng yǒu fýng lún qǐ míng bù dîng nãngchãng shí dà shünwáng hã dþng wãi shí suǒ wâi qū tuï luï shün

王;有风轮起,名:不动,能成十大山王。何等为十?所谓:佉陀罗山、

xiün rãn shün fú mï shün dà fú mï shün chí shuüngshün ní mín tuï luï shün mù zhýn lín tuï shün mï hý

仙人山、伏魔山、大伏魔山、持 双 山、尼民陀罗山、目真邻陀山、摩诃

mù zhýn lín tuï shün xiüngshün xuþ shün yǒu fýng lún qǐ míng wãi ün zhù nãngchãng dà dì yǒu fýng lún

目真邻陀山、香山、雪山。有风轮起,名为:安住,能成大地;有风轮

qǐ míng wãi zhuüng yán nãngchãng dì tiüngōngdiàn lïnggōngdiàn qián tà pï gōngdiàn yǒu fýng lún qǐ míng

起,名为:庄 严,能成地天宫殿、龙宫殿、乾闼婆宫殿。有风轮起,名:

wú jìn zàng nãngchãng sün qiün dà qiün shì jiâ yí qiâ dà hǎi yǒu fýng lún qǐ míng pǔ guüngmíngzàng nãngchãng

无尽藏,能成三千大千世界一切大海;有风轮起,名:普光明藏,能成

sün qiün dà qiün shì jiâ zhū mï ní bǎo yǒu fýng lún qǐ míng jiün gù gýn nãngchãng yí qiâ zhū rú yì shù

三千大千世界诸摩尼宝;有风轮起,名:坚固根,能成一切诸如意树。

fï zǐ dà yún suǒ yǔ yí wâi zhÿ shuǐ wú yǒu fýn biã yǐ zhîngshýngshàn gýn bù tïng gù fýng lún bù

佛子!大云所雨一味之水,无有分别,以众 生善根不同故,风轮不

tïng fýng lún chü biã gù shì jiâ chü biã fï zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú shì jù zú yí qiâ shàn gýn gōng

同;风轮差别故,世界差别。佛子!如来出现亦复如是,具足一切善根功

dã fàng yú wú shàng dà zhì guüngmíng míng bú duàn rú lái zhǒng bù sÿ yì zhì pǔ zhào shí füng yí qiâ shì jiâ

德,放于无上大智光明,名:不断如来种不思议智,普照十方一切世界,

yǔ zhū pú sà yí qiâ rú lái guàndǐng zhÿ jì düngchãngzhâng juã chū xÿng yú shì fï zǐ rú lái chū xiàn fù

与诸菩萨一切如来灌顶之记,当成 正觉,出兴于世。佛子!如来出现复

yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng qÿngjìng lí gîu nãngchãng rú lái wú lîu wú jìn zhì fù yǒu wú shàng dà zhì

有无上大智光明,名:清净离垢,能成如来无漏无尽智。复有无上大智

guüngmíng míng pǔ zhào nãngchãng rú lái pǔ rù fǎ jiâ bù sÿ yì zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng

光明,名:普照,能成如来普入法界不思议智。复有无上大智光明,名:

chí fï zhǒngxìng nãngchãng rú lái bù qÿngdîng lì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng jiǒng chū wú nãnghuài

持佛种性,能成如来不倾动力。复有无上大智光明,名:迥出无能坏,

nãngchãng rú lái wú wâi wú huài zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng yí qiâ shãntōng nãngchãng rú lái zhū

能成如来无畏无坏智。复有无上大智光明,名:一切神通,能成如来诸

bù gîng fǎ yí qiâ zhì zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng chū shýngbiàn huà nãngchãng rú lái lìngjiàn

不共法一切智智。复有无上大智光明,名:出生变化,能成如来,令见

wãn qÿn jìn suǒ shýngshàn gýn bù shÿ huài zhì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng pǔ suí shùn nãngchãng rú

闻亲近,所生善根不失坏智。复有无上大智光明,名:普随顺,能成如

lái wú jìn fú dã zhì huì zhÿ shýn wãi yí qiâ zhîngshýng ãr zuî ráo yì fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng

来无尽福德智慧之身,为一切众 生而作饶益。复有无上大智光明,名:

bù kþ jiū jìng nãngchãng rú lái shânshýnmiào zhì suí suǒ küi wù lìng sün bǎo zhîngyǒng bù duàn juã fù yǒu wú

不可究竟,能成如来甚深妙智,随所开悟,令三宝种永不断绝。复有无

shàng dà zhì guüngmíng míng zhǒngzhǒngzhuüng yán nãngchãng rú lái xiàng hǎo yán shýn lìng yí qiâ zhîngshýng jiý shýng

上大智光明,名:种 种 庄 严,能成如来相好严身,令一切众 生皆生

huün xǐ fù yǒu wú shàng dà zhì guüngmíng míng bù kþ huài nãngchãng rú lái fǎ jiâ xū kōng jiâ dþng shū shângshîu

欢喜。复有无上大智光明,名:不可坏,能成如来法界虚空界等殊胜寿

mìng wú yǒu qiïng jìn fï zǐ rú lái dà býi yí wâi zhÿ shuǐ wú yǒu fýn biã yǐ zhū zhîngshýng yù lâ bù

命,无有穷尽。佛子!如来大悲一味之水,无有分别,以诸众 生欲乐不

tïng gýn xìng gâ biã ãr qǐ zhǒngzhǒng dà zhì fýng lún lìng zhū pú sà chãng jiù rú lái chū xiàn zhÿ fǎ fï zǐ

同,根性各别,而起种 种大智风轮,令诸菩萨成就如来出现之法。佛子!

yí qiâ rú lái tïng yÿ tǐ xìng dà zhì lún zhōng chū shýngzhǒngzhǒng zhì huì guüngmíng fï zǐ rǔ dþngyìng zhÿ rú

一切如来同一体性,大智轮中出生 种 种智慧光明。佛子!汝等应知如

lái yú yÿ xiâ tuō wâi chū shýng wú liàng bù kþ sÿ yì zhǒngzhǒnggōng dã zhîngshýngniàn yán cǐ shì rú lái shãn

来,于一解脱味出生无量不可思议种 种功德。众 生念言:此是如来神

lì suǒ zào fï zǐ cǐ fýi rú lái shãn lì suǒ zào fï zǐ nǎi zhì yÿ pú sà bù yú fï suǒ cãngzhîng

力所造。佛子!此非如来神力所造。佛子!乃至一菩萨,不于佛所曾种

shàn gýn nãng dã rú lái shǎo fýn zhì huì wú yǒu shì chù dàn yǐ zhū fï wýi dã lì gù lìng zhū zhîngshýng jù

善根,能得如来少分智慧,无有是处。但以诸佛威德力故,令诸众 生具

fï gōng dã ãr fï rú lái wú yǒu fýn biã wú chãng wú huài wú yǒu zuî zhþ yì wú zuî fǎ fï zǐ

佛功德,而佛如来无有分别,无成,无坏,无有作者,亦无作法。佛子!

shì wãi rú lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì bü xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

是为如来应正等觉出现第八相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ rú yÿ xū kōng qǐ sì fýng lún nãng chí shuǐ lún hã dþng wãi sì yÿ míng ün zhù

复次,佛子!如依虚空起四风轮,能持水轮。何等为四?一名:安住,

âr míng cháng zhù sün míng jiū jìng sì míng jiün gù cǐ sì fýng lún nãng chí shuǐ lún shuǐ lún nãng chí

二名:常住,三名:究竟,四名:坚固。此四风轮能持水轮,水轮能持

dà dì lìng bù sàn huài shì gù shuō dì lún yÿ shuǐ lún shuǐ lún yÿ fýng lún fýng lún yÿ xū kōng xū kōng

大地,令不散坏,是故说:地轮依水轮,水轮依风轮,风轮依虚空,虚空

wú suǒ yÿ suÿ wú suǒ yÿ nãnglìng sün qiün dà qiün shì jiâ ãr dã ün zhù fï zǐ rú lái chū xiàn yì fù rú

无所依。虽无所依,能令三千大千世界而得安住。佛子!如来出现亦复如

shì yÿ wú ài huì guüngmíng qǐ fï sì zhǒng dà zhì fýng lún nãng chí yí qiâ zhîngshýngshàn gýn hã dþng wãi sì

是,依无碍慧光明起佛四种大智风轮,能持一切众 生善根。何等为四?

suǒ wâi pǔ shâ zhîngshýng jiý lìnghuün xǐ dà zhì fýng lún jiàn lì zhâng fǎ lìng zhū zhîngshýng jiý shýng ài lâ dà zhì

所谓:普摄众 生皆令欢喜大智风轮,建立正法令诸众 生皆生爱乐大智

fýng lún shǒu hù yí qiâ zhîngshýngshàn gýn dà zhì fýng lún jù yí qiâ füngbiàntōng dá wú lîu jiâ dà zhì fýng lún

风轮,守护一切众 生善根大智风轮,具一切方便通达无漏界大智风轮,

shì wãi sì fï zǐ zhū fï shì zūn dà cí jiù hù yí qiâ zhîngshýng dà býi dù tuō yí qiâ zhîngshýng dà

是为四。佛子!诸佛世尊,大慈救护一切众 生,大悲度脱一切众 生,大

cí dà býi pǔ biàn ráo yì rán dà cí dà býi yÿ dà füngbiànshànqiǎo dà füngbiànshànqiǎo yÿ rú lái chū xiàn

慈大悲普遍饶益。然大慈大悲,依大方便善巧,大方便善巧,依如来出现,

rú lái chū xiàn yÿ wú ài huì guüngmíng wú ài huì guüngmíng wú yǒu suǒ yÿ fï zǐ shì wãi rú lái yìngzhâng

如来出现,依无碍慧光明,无碍慧光明无有所依。佛子!是为如来应正

dþng juã chū xiàn dì jiǔ xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ

等觉出现第九相,菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jiâ jì chãng jiù yǐ ráo yì wú liàngzhǒngzhǒngzhîngshýng

复次,佛子!譬如三千大千世界既成就已,饶益无量 种 种 众 生。

suǒ wâi shuǐ zú zhîngshýng dã shuǐ ráo yì lù dì zhîngshýng dã dì ráo yì gōngdiànzhîngshýng dã gōngdiàn ráo yì

所谓:水族众 生得水饶益;陆地众 生得地饶益;宫殿众 生得宫殿饶益;

xū kōngzhîngshýng dã xū kōng ráo yì rú lái chū xiàn yì fù rú shì zhǒngzhǒng ráo yì wú liàngzhîngshýng suǒ wâi

虚空众 生得虚空饶益。如来出现亦复如是,种 种饶益无量 众 生。所谓:

jiàn fï shýnghuün xǐ zhþ dã huün xǐ yì zhù jìng jiâ zhþ dã jìng jiâ yì zhù zhū chándìng jí wú liàng zhþ

见佛生欢喜者,得欢喜益;住净戒者,得净戒益;住诸禅定及无量者,

dã shâng chū shì dà shãntōng yì zhù fǎ mãn guüngmíng zhþ dã yÿn guǒ bù huài yì zhù wú suǒ yǒu guüngmíng zhþ

得圣出世大神通益;住法门光明者,得因果不坏益;住无所有光明者,

dã yí qiâ fǎ bù huài yì shì gù shuō yán rú lái chū xiàn ráo yì yí qiâ wú liàngzhîngshýng fï zǐ shì wãi rú

得一切法不坏益。是故说言如来出现饶益一切无量 众 生。佛子!是为如

lái yìngzhângdþng juã chū xiàn dì shí xiàng pú sà mï hý sà yìng rú shì zhÿ fï zǐ pú sà mï hý sà zhÿ rú

来应正等觉出现第十相,菩萨摩诃萨应如是知。佛子!菩萨摩诃萨知如

lái chū xiàn zã zhÿ wú liàng zhÿ chãng jiù wú liànghâng gù zã zhÿ guǎng dà zhÿ zhōubiàn shí füng gù zã zhÿ

来出现,则知无量;知成就无量行故,则知广大;知周遍十方故,则知

wú lái qù zhÿ lí shýng zhù miâ gù zã zhÿ wú xíng wú suǒ xíng zhÿ lí xÿn yì shí gù zã zhÿ wú shýn

无来去,知离生住灭故,则知无行无所行;知离心意识故,则知无身;

zhÿ rú xū kōng gù zã zhÿ píngdþng zhÿ yí qiâ zhîngshýng jiý wú wǒ gù zã zhÿ wú jìn zhÿ biàn yí qiâ chà

知如虚空故,则知平等;知一切众 生皆无我故,则知无尽;知遍一切刹

wú yǒu jìn gù zã zhÿ wú tuì zhÿ jìn hîu jì wú duàn juã gù zã zhÿ wú huài zhÿ rú lái zhì wú yǒu duì gù

无有尽故,则知无退;知尽后际无断绝故,则知无坏;知如来智无有对故,

zã zhÿ wú âr zhÿ píngdþngguün chá wãi wú wãi gù zã zhÿ yí qiâ zhîngshýng jiý dã ráo yì bþn yuàn huí xiàng zì

则知无二;知平等观察为无为故,则知一切众 生皆得饶益;本愿回向自

zài mǎn zú gù

在满足故。

þr shí pǔ xián pú sà mï hý sà yù chïngmíng cǐ yì ãr shuōsîng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

shí lì dà xiïng zuì wú shàng pì rú xū kōng wú dþng dþng

十力大雄最无上,譬如虚空无等等,

jìng jiâ guǎng dà bù kþ liáng gōng dã dì yÿ chüo shì jiün

境界广大不可量,功德第一超世间。

shí lì gōng dã wú biün liàng xÿn yì sÿ liáng suǒ bù jí

十力功德无边量,心意思量所不及,

rãn zhōng shÿ zǐ yÿ fǎ mãn zhîng shýng yì jiã mî nãng zhÿ

人中师子一法门,众 生亿劫莫能知。

shí füng guï tǔ suì wãi chãn huî yǒu suàn jì zhÿ qí shù

十方国土碎为尘,或有算计知其数,

rú lái yÿ máo gōng dã liàng qiün wàn yì jiã wú nãng shuō

如来一毛功德量,千万亿劫无能说。

rú rãn chí chǐ liáng xū kōng fù yǒu suí hâng jì qí shù

如人持尺量虚空,复有随行计其数,

xū kōng biün jì bù kþ dã rú lái jìng jiâ yì rú shì

虚空边际不可得,如来境界亦如是。

huî yǒu nãng yú chà nà qǐng xÿ zhÿ sün shì zhîng shýng xÿn

或有能于刹那顷,悉知三世众 生心,

shâ jÿng zhîng shýng shù dþng jiã bù nãng zhÿ fï yÿ niàn xìng

设经众 生数等劫,不能知佛一念性。

pì rú fǎ jiâ biàn yí qiâ bù kþ jiàn qǔ wãi yí qiâ

譬如法界遍一切,不可见取为一切,

shí lì jìng jiâ yì fù rán biàn yú yí qiâ fýi yí qiâ

十力境界亦复然,遍于一切非一切。

zhýn rú lí wàng hãng jì jìng wú shýng wú miâ pǔ zhōu biàn

真如离妄恒寂静,无生无灭普周遍,

zhū fï jìng jiâ yì fù rán tǐ xìng píng dþng bù zýng jiǎn

诸佛境界亦复然,体性平等不增减。

pì rú shí jì ãr fýi jì pǔ zài sün shì yì fýi pǔ

譬如实际而非际,普在三世亦非普,

dǎo shÿ jìng jiâ yì rú shì biàn yú sün shì jiý wú ài

导师境界亦如是,遍于三世皆无碍。

fǎ xìng wú zuî wú biàn yì yïu rú xū kōng bþn qÿng jìng

法性无作无变易,犹如虚空本清净,

zhū fï xìng jìng yì rú shì bþn xìng fýi xìng lí yǒu wú

诸佛性净亦如是,本性非性离有无。

fǎ xìng bù zài yú yán lùn wú shuō lí shuō hãng jì miâ

法性不在于言论,无说离说恒寂灭,

shí lì jìng jiâ xìng yì rán yí qiâ wãn cí mî nãng biàn

十力境界性亦然,一切文辞莫能辩。

liǎo zhÿ zhū fǎ xìng jì miâ rú niǎo fýi kōng wú yǒu jì

了知诸法性寂灭,如鸟飞空无有迹,

yǐ bþn yuàn lì xiàn sâ shýn lìng jiàn rú lái dà shãn biàn

以本愿力现色身,令见如来大神变。

ruî yǒu yù zhÿ fï jìng jiâ düng jìng qí yì rú xū kōng

若有欲知佛境界,当净其意如虚空,

yuǎn lí wàng xiǎng jí zhū qǔ lìng xÿn suǒ xiàng jiý wú ài

远离妄想及诸取,令心所向皆无碍。

shì gù fï zǐ yìng shàn tÿng wǒ yǐ shǎo pì míng fï jìng

是故佛子应善听,我以少譬明佛境,

shí lì gōng dã bù kþ liáng wãi wù zhîng shýng jÿn lûâ shuō

十力功德不可量,为悟众 生今略说。

dǎo shÿ suǒ xiàn yú shýn yâ yǔ yâ xÿn yâ zhū jìng jiâ

导师所现于身业,语业心业诸境界,

zhuǎn miào fǎ lún bō niâ pán yí qiâ shàn gýn wǒ jÿn shuō

转妙法轮般涅槃,一切善根我今说。

pì rú shì jiâ chū ün lì fýi yÿ yÿn yuán ãr kþ chãng

譬如世界初安立,非一因缘而可成 ,

wú liàng füng biàn zhū yÿn yuán chãng cǐ sün qiün dà qiün jiâ

无量方便诸因缘,成此三千大千界。

rú lái chū xiàn yì rú shì wú liàng gōng dã nǎi dã chãng

如来出现亦如是,无量功德乃得成,

chà chãn xÿn niàn shàng kþ zhÿ shí lì shýng yÿn mî nãng câ

刹尘心念尚可知,十力生因莫能测。

pì rú jiã chū yún zhù yǔ ãr qǐ sì zhǒng dà fýng lún

譬如劫初云澍雨,而起四种大风轮,

zhîng shýng shàn gýn pú sà lì chãng cǐ sün qiün gâ ün zhù

众 生善根菩萨力,成此三千各安住。

shí lì fǎ yún yì rú shì qǐ zhì fýng lún qÿng jìng yì

十力法云亦如是,起智风轮清净意,

xÿ suǒ huí xiàng zhū zhîngshýng pǔ dǎo lìngchãng wú shàng guǒ

昔所回向诸众 生,普导令成无上果。

rú yǒu dà yǔ míng hïng zhù wú yǒu chù suǒ nãng rïng shîu

如有大雨名洪澍,无有处所能容受,

wãi chú shì jiâ jiüng chãng shí qÿng jìng xū kōng dà fýng lì

唯除世界将 成时,清净虚空大风力。

rú lái chū xiàn yì rú shì pǔ yǔ fǎ yǔ chōng fǎ jiâ

如来出现亦如是,普雨法雨充法界,

yí qiâ liâ yì wú nãng chí wãi chú qÿng jìng guǎng dà xÿn

一切劣意无能持,唯除清净广大心。

pì rú kōng zhōng zhù dà yǔ wú suǒ cïng lái wú suǒ qù

譬如空中澍大雨,无所从来无所去,

zuî zhþ shîu zhþ xÿ yì wú zì rán rú shì pǔ chōng qià

作者受者悉亦无,自然如是普充洽。

shí lì fǎ yǔ yì rú shì wú qù wú lái wú zào zuî

十力法雨亦如是,无去无来无造作,

bþn hâng wãi yÿn pú sà lì yí qiâ dà xÿn xián tÿng shîu

本行为因菩萨力,一切大心咸听受。

pì rú kōng yún zhù dà yǔ yí qiâ wú nãng shù qí dÿ

譬如空云澍大雨,一切无能数其滴,

wãi chú sün qiün zì zài wáng jù gōng dã lì xÿ míng liǎo

唯除三千自在王,具功德力悉明了。

shàn shì fǎ yǔ yì rú shì yí qiâ zhîng shýng mî nãng câ

善逝法雨亦如是,一切众 生莫能测,

wãi chú yú shì zì zài rãn míng jiàn rú guün zhǎng zhōng bǎo

唯除于世自在人,明见如观掌 中宝。

pì rú kōng yún zhù dà yǔ nãng miâ nãng qǐ yì nãng duàn

譬如空云澍大雨,能灭能起亦能断,

yí qiâ zhýn bǎo xÿ nãng chãng sün qiün suǒ yǒu jiý fýn biã

一切珍宝悉能成,三千所有皆分别。

shí lì fǎ yǔ yì rú shì miâ huî qǐ shàn duàn zhū jiàn

十力法雨亦如是,灭惑起善断诸见,

yí qiâ zhì bǎo jiý shǐ chãng zhîng shýng xÿn lâ xÿ fýn biã

一切智宝皆使成,众 生心乐悉分别。

pì rú kōng zhōng yǔ yí wâi suí qí suǒ yǔ gâ bù tïng

譬如空中雨一味,随其所雨各不同,

qǐ bǐ yǔ xìng yǒu fýn biã rán suí wù yì fǎ rú shì

岂彼雨性有分别,然随物异法如是。

rú lái fǎ yǔ fýi yÿ yì píng dþng jì jìng lí fýn biã

如来法雨非一异,平等寂静离分别,

rán suí suǒ huà zhǒng zhǒng shū zì rán rú shì wú biün xiàng

然随所化种 种殊,自然如是无边相。

pì rú shì jiâ chū chãng shí xiün chãng sâ jiâ tiün gōng diàn

譬如世界初成时,先成色界天宫殿,

cì jí yù tiün cì rãn chù qián tà pï gōng zuì hîu chãng

次及欲天次人处,乾闼婆宫最后成 。

rú lái chū xiàn yì rú shì xiün qǐ wú biün pú sà hâng

如来出现亦如是,先起无边菩萨行,

cì huà yào jì zhū yuán juã cì shýng wãn zhîng hîu zhîng shýng

次化乐寂诸缘觉,次声闻众后众 生。

zhū tiün chū jiàn lián huü ruì zhÿ fï düng chū shýng huün xǐ

诸天初见莲华瑞,知佛当出生欢喜,

shuǐ yuán fýng lì qǐ shì jiün gōng diàn shün chuün xÿ chãng lì

水缘风力起世间,宫殿山川悉成立。

rú lái sù shàn dà guüng míngqiǎo biã pú sà yǔ qí jì

如来宿善大光明,巧别菩萨与其记,

suǒ yǒu zhì lún tǐ jiý jìnggâ nãng küi shì zhū fï fǎ

所有智轮体皆净,各能开示诸佛法。

pì rú shù lín yÿ dì yǒudì yÿ yú shuǐ dã bù huài

譬如树林依地有,地依于水得不坏,

shuǐ lún yÿ fýng fýng yÿ kōngãr qí xū kōng wú suǒ yÿ

水轮依风风依空,而其虚空无所依。

yí qiâ fï fǎ yÿ cí býicí býi fù yÿ füng biàn lì

一切佛法依慈悲,慈悲复依方便立,

füng biàn yÿ zhì zhì yÿ huìwú ài huì shýn wú suǒ yÿ

方便依智智依慧,无碍慧身无所依。

pì rú shì jiâ jì chãng lìyí qiâ zhîng shýng huî qí lì

譬如世界既成立,一切众 生获其利,

dì shuǐ suǒ zhù jí kōng jūâr zú sì zú jiý mãng yì

地水所住及空居,二足四足皆蒙益。

fǎ wáng chū xiàn yì rú shìyí qiâ zhîng shýng huî qí lì

法王出现亦如是,一切众 生获其利,

ruî yǒu jiàn wãn jí qÿn jìnxÿ shǐ miâ chú zhū huî nǎo

若有见闻及亲近,悉使灭除诸惑恼。

rú lái chū xiàn fǎ wú biünshì jiün mí huî mî nãng zhÿ

如来出现法无边,世间迷惑莫能知,

wãi yù küi wù zhū hán shíwú pì yù zhōng shuō qí pì

为欲开悟诸含识,无譬谕中说其譬。

fï zǐzhū pú sà mï hý sàyìng yún hã jiàn rú lái yìngzhângdþng juã shýnfï zǐzhū púsà mï

佛子!诸菩萨摩诃萨,应云何见如来应正等觉身?佛子!诸菩萨摩

hý sàyìng yú wú liàng chù jiàn rú lái shýnhã yǐ gùzhū pú sà mï hý sàbù yìng yú yÿ fǎyÿ

诃萨,应于无量处见如来身。何以故?诸菩萨摩诃萨,不应于一法、一

shì yì shýn yÿ guï tǔ yÿ zhîngshýngjiàn yú rú lái yìngbiàn yí qiâ chù jiàn yú rú lái fï zǐ pì

事、一身、一国土、一众 生见于如来,应遍一切处见于如来。佛子!譬

rú xū kōng biàn zhì yí qiâ sâ fýi sâ chù fýi zhì fýi bù zhì hã yǐ gù xū kōng wú shýn gù rú

如虚空,遍至一切色、非色处,非至、非不至。何以故?虚空无身故,如

lái shýn yì rú shì biàn yí qiâ chù biàn yí qiâ zhîngshýng biàn yí qiâ fǎ biàn yí qiâ guï tǔ fýi zhì

来身亦如是,遍一切处,遍一切众 生,遍一切法,遍一切国土,非至、

fýi bù zhì hã yǐ gù rú lái shýn wú shýn gù wãi zhîngshýng gù shì xiàn qí shýn fï zǐ shì wãi rú lái

非不至。何以故?如来身无身故,为众 生故示现其身。佛子!是为如来

shýn dì yÿ xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

身第一相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú xū kōngkuünguǎng fýi sâ ãr nãngxiǎnxiàn yí qiâ zhū sâ ãr bǐ xū kōng wú

复次,佛子!譬如虚空宽广非色,而能显现一切诸色,而彼虚空无

yǒu fýn biã yì wú xì lùn rú lái shýn yì fù rú shì yǐ zhì guüngmíng pǔ zhàomíng gù lìng yí qiâ zhîngshýng shì

有分别亦无戏论。如来身亦复如是,以智光明普照明故,令一切众 生世

chū shì jiün zhū shàn gýn yâ jiý dã chãng jiù ãr rú lái shýn wú yǒu fýn biã yì wú xì lùn hã yǐ gù cïng

出世间诸善根业皆得成就,而如来身无有分别,亦无戏论。何以故?从

bþn yǐ lái yí qiâ zhí zhuï yí qiâ xì lùn jiý yǒngduàn gù fï zǐ shì wãi rú lái shýn dì âr xiàng zhū

本已来,一切执著、一切戏论皆永断故。佛子!是为如来身第二相,诸

pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn fù cì fï zǐ pì rú rì chū yú yán fú tí wú liàngzhîngshýng jiý dã

菩萨摩诃萨应如是见。复次,佛子!譬如日出于阎浮提,无量 众 生皆得

ráo yì suǒ wâi pî àn zuî míng biàn shÿ lìng zào shýngzhǎng cǎo mù chãng shú gǔ jià kuî châ xū kōng küi

饶益。所谓:破暗作明,变湿令燥,生 长草木,成熟谷稼,廓彻虚空开

fū lián huü xíng zhþ jiàn dào jū zhþ bàn yâ hã yǐ gù rì lún pǔ fàng wú liàngguüng gù fï zǐ rú

敷莲华,行者见道,居者办业。何以故?日轮普放无量 光故。佛子!如

lái zhì rì yì fù rú shì yǐ wú liàng shì pǔ yì zhîngshýng suǒ wâi miâ â shýngshàn pî yú wãi zhì dà

来智日亦复如是,以无量事普益众 生。所谓:灭恶生善,破愚为智,大

cí jiù hù dà býi dù tuō lìng qí zýngzhǎng gýn lì juã fân lìngshýngshýn xìn shþ lí zhuï xÿn lìng dã jiàn

慈救护,大悲度脱。令其增长根力觉分,令生深信,舍离浊心;令得见

wãn bù huài yÿn guǒ lìng dã tiün yǎn jiàn mî shýng chù lìng xÿn wú ài bù huàishàn gýn lìng zhì xiū míng

闻,不坏因果;令得天眼,见殁生处;令心无碍,不坏善根;令智修明,

küi fū juã huü lìng qí fü xÿn chãng jiù bþn hâng hã yǐ gù rú lái guǎng dà zhì huì rì shýn fàng wú liàng

开敷觉华;令其发心,成就本行。何以故?如来广大智慧日身,放无量

guüng pǔ zhào yào gù fï zǐ shì wãi rú lái shýn dì sün xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

光普照耀故。佛子!是为如来身第三相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú rì chū yú yán fú tí xiünzhào yí qiâ xū mí shündþng zhū dà shünwáng cì zhào

复次,佛子!譬如日出于阎浮提,先照一切须弥山等诸大山王,次照

hýi shün cì zhào güo yuán rán hîu pǔ zhào yí qiâ dà dì rì bù zuî niàn wǒ xiünzhào cǐ hîu zhào yú bǐ

黑山,次照高原,然后普照一切大地。日不作念:我先照此,后照于彼。

dàn yǐ shün dì yǒu güo xià gù zhào yǒu xiün hîu rú lái yìngzhângdþng juã yì fù rú shì chãng jiù wú biün fǎ jiâ

但以山地有高下故,照有先后。如来应正等觉亦复如是,成就无边法界

zhì lún chángfàng wú ài zhì huì guüngmíng xiünzhào pú sà mï hý sà dþng zhū dà shünwáng cì zhàoyuán juã cì

智轮,常放无碍智慧光明,先照菩萨摩诃萨等诸大山王,次照缘觉,次

zhàoshýng wãn cì zhào juã dìngshàn gýn zhîngshýng suí qí xÿn qì shì guǎng dà zhì rán hîu pǔ zhào yí qiâ zhîng

照声闻,次照决定善根众 生,随其心器,示广大智,然后普照一切众

shýng nǎi zhì xiã dìng yì jiý pǔ jí wãi zuî wâi lái lì yì yÿn yuánlìngchãng shú gù ãr bǐ rú lái dà zhì rì

生,乃至邪定亦皆普及,为作未来利益因缘令成熟故。而彼如来大智日

guüng bù zuî shì niàn wǒ düngxiünzhào pú sà dà hâng nǎi zhì hîu zhào xiã dìngzhîngshýng dàn fàngguüngmíngpíngdþng pǔ

光不作是念:我当先照菩萨大行,乃至后照邪定众 生。但放光明平等普

zhào wú ài wú zhàng wú suǒ fýn biã fï zǐ pì rú rì yuâ suí shí chū xiàn dà shün yōu gǔ pǔ zhào wú

照,无碍无障,无所分别。佛子!譬如日月随时出现,大山幽谷普照无

sÿ rú lái zhì huì yì fù rú shì pǔ zhào yí qiâ wú yǒu fýn biã suí zhū zhîngshýng gýn yù bù tïng zhì huì

私。如来智慧亦复如是,普照一切无有分别,随诸众 生根欲不同,智慧

guüngmíngzhǒngzhǒng yǒu yì fï zǐ shì wãi rú lái shýn dì sì xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

光明种 种有异。佛子!是为如来身第四相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú rì chū shýngmángzhîngshýng wú yǎn gýn gù wâi cãng dã jiàn suÿ wâi cãngjiàn

复次,佛子!譬如日出,生盲众 生无眼根故,未曾得见;虽未曾见,

rán wãi rì guüng zhÿ suǒ ráo yì hã yǐ gù yÿn cǐ dã zhÿ zhîu yâ shí jiã shîuyîngzhǒngzhǒng yÿ fu yǐn shí

然为日光之所饶益。何以故?因此得知昼夜时节,受用种 种衣服饮食,

lìngshýntiáo shì lí zhînghuàn gù rú lái zhì rì yì fù rú shì wú xìn wú xiâ huǐ jiâ huǐ jiàn xiã

令身调适离众患故。如来智日亦复如是,无信、无解、毁戒、毁见、邪

mìng zì huï shýngmáng zhÿ lâi wú xìn yǎn gù bú jiàn zhū fï zhì huì rì lún suÿ bú jiàn fï zhì huì rì lún yì

命自活,生盲之类无信眼故,不见诸佛智慧日轮虽不见佛智慧日轮,亦

wãi zhì rì zhÿ suǒ ráo yì hã yǐ gù yǐ fï wýi lì lìng bǐ zhîngshýng suǒ yǒu shýn kǔ jí zhū fán nǎo wâi

为智日之所饶益。何以故?以佛威力,令彼众 生所有身苦及诸烦恼、未

lái kǔ yÿn jiý xiüo miâ gù fï zǐ rú lái yǒu guüngmíng míng jÿ jí yí qiâ gōng dã yǒu guüngmíng míng

来苦因皆消灭故。佛子!如来有光明,名:积集一切功德;有光明,名:

pǔ zhào yí qiâ yǒu guüngmíng míng qÿngjìng zì zài zhào yǒu guüngmíng míng chū dà miào yÿn yǒu guüngmíng

普照一切;有光明,名:清净自在照;有光明,名:出大妙音;有光明,

míng pǔ jiþ yí qiâ yǔ yán fǎ lìng tü huün xǐ yǒu guüngmíng míng shì xiànyǒngduàn yí qiâ yí zì zài jìng jiâ

名:普解一切语言法令他欢喜;有光明,名:示现永断一切疑自在境界,

yǒu guüngmíng míng wú zhù zhì zì zài pǔ zhào yǒu guüngmíng míng yǒngduàn yí qiâ xì lùn zì zài zhì yǒu

有光明,名:无住智自在普照;有光明,名:永断一切戏论自在智;有

guüngmíng míng suí suǒ yìng chū miào yÿn shýng yǒu guüngmíng míng chū qÿngjìng zì zài yÿn zhuüng yán guï tǔ chãng

光明,名:随所应出妙音声;有光明,名:出清净自在音 庄 严国土成

shú zhîngshýng fï zǐ rú lái yÿ yÿ máo kǒngfàng rú shì dþngqiünzhǒngguüngmíng wǔ bǎi guüngmíng pǔ zhào xià füng

熟众 生。佛子!如来一一毛孔放如是等千种 光明,五百光明普照下方;

wǔ bǎi guüngmíng pǔ zhàoshàngfüngzhǒngzhǒng chà zhōngzhǒngzhǒng fï suǒ zhū pú sà zhîng qí pú sà dþngjiàn cǐ guüng

五百光明普照上方种 种刹中 种 种佛所。诸菩萨众其菩萨等见此光

míng yì shí jiý dã rú lái jìng jiâ shí tïu shí yǎn shí þr shí bí shí shã shí shýn shí shǒu

明,一时皆得如来境界,十头、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、

shí zú shí dì shí zhì jiý xÿ qÿngjìng bǐ zhū pú sà xiün suǒ chãng jiù zhū chù zhū dì jiàn bǐ guüng

十足、十地、十智、皆悉清净。彼诸菩萨先所成就诸处、诸地,见彼光

míngzhuǎngângqÿngjìng yí qiâ shàn gýn jiý xÿ chãng shú qù yí qiâ zhì zhù âr châng zhþ miâ yí qiâ gîu qí yú

明转更清净,一切善根皆悉成熟,趣一切智。住二乘者灭一切垢,其余

yÿ fýn shýngmángzhîngshýng shýn jì kuài lâ xÿn yì qÿngjìng rïu ruǎntiáo fú kün xiū niàn zhì dì yù â guǐ

一分生盲众 生,身既快乐,心亦清净,柔软调伏,堪修念智。地狱饿鬼、

chù shýng zhū qù suǒ yǒu zhîngshýng jiý dã kuài lâ xiâ tuō zhîng kǔ mìngzhōng jiý shýngtiünshàng rãn jiün fï zǐ

畜生诸趣所有众 生,皆得快乐,解脱众苦,命终皆生天上人间。佛子!

bǐ zhū zhîngshýng bù juã bù zhÿ yǐ hã yÿn yuán yǐ hã shãn lì ãr lái shýng cǐ bǐ shýngmáng zhþ zuî rú shì

彼诸众 生不觉不知,以何因缘、以何神力而来生此?彼生盲者作如是

niàn wǒ shì fàn tiün wǒ shì fàn huà shì shí rú lái zhù pǔ zì zài sün mâi chū liù shí zhǒngmiào yÿn ãr

念:我是梵天。我是梵化。是时,如来住普自在三昧,出六十种妙音而

gào zhÿ yán rǔ dþng fýi shì fàn tiün yì fýi fàn huà yì fýi dì shì hù shì suǒ zuî jiý shì rú lái wýi shãn zhÿ

告之言:汝等非是梵天,亦非梵化,亦非帝释护世所作,皆是如来威神之

lì bǐ zhū zhîngshýng wãn shì yǔ yǐ yǐ fï shãn lì jiý zhÿ sù mìng shýng dà huün xǐ xÿn huün xǐ gù zì

力。彼诸众 生闻是语已,以佛神力皆知宿命,生大欢喜。心欢喜故,自

rán ãr chū yōu tán huü yún xiüng yún yÿn yuâ yún yÿ yún gài yún chuáng yún fün yún mî xiüng yún

然而出优昙华云、香云、音乐云、衣云、盖云、幢 云、幡云、末香云、

bǎo yún shÿ zǐ chuáng bàn yuâ lïu gã yún gý yǒng zàn tàn yún zhǒngzhǒngzhuüng yán yún jiý yǐ zūn zhîng xÿn gîng

宝云、师子 幢 半月楼阁云、歌咏赞叹云、种 种 庄 严云,皆以尊重心供

yǎng rú lái hã yǐ gù cǐ zhū zhîngshýng dã jìng yǎn gù rú lái yǔ bǐ shîu ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí

养如来。何以故?此诸众 生得净眼故,如来与彼授阿耨多罗三藐三菩提

jì fï zǐ rú lái zhì rì rú shì lì yì shýngmángzhîngshýng lìng dã shàn gýn jù zú chãng shú fï zǐ

记。佛子!如来智日,如是利益生盲众 生,令得善根,具足成熟。佛子!

shì wãi rú lái shýn dì wǔ xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

是为如来身第五相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú yuâ lún yǒu sì qí tâ wâi cãng yǒu fǎ hã dþng wãi sì yÿ zhþ yìng bì

复次,佛子!譬如月轮,有四奇特未曾有法。何等为四?一者,映蔽

yí qiâ xÿng xiù guüngmíng âr zhþ suí zhú yú shí shì xiàn kuÿ yíng sün zhþ yú yán fú tí chãngjìngshuǐzhōngyǐng

一切星宿光明;二者,随逐于时示现亏盈;三者,于阎浮提澄净水中影

wú bù xiàn sì zhþ yí qiâ jiàn zhþ jiý duì mù qián ãr cǐ yuâ lún wú yǒu fýn biã wú yǒu xì lùn fï zǐ

无不现;四者,一切见者皆对目前,而此月轮无有分别,无有戏论。佛子!

rú lái shýn yuâ yì fù rú shì yǒu sì qí tâ wâi cãng yǒu fǎ hã dþng wãi sì suǒ wâi yìng bì yí qiâ shýng

如来身月亦复如是,有四奇特未曾有法。何等为四?所谓:映蔽一切声

wãn dú juã xuã wú xuã zhîng suí qí suǒ yí shì xiànshîumìng xiū duǎn bù tïng ãr rú lái shýn wú yǒu zýng

闻、独觉、学无学众,随其所宜,示现寿命修短不同,而如来身无有增

jiǎn yí qiâ shì jiâ jìng xÿn zhîngshýng pú tí qì zhōng yǐng wú bù xiàn yí qiâ zhîngshýng yǒu zhün duì zhþ jiý

减。一切世界净心众 生菩提器中,影无不现。一切众 生有瞻对者,皆

wâi rú lái wãi xiàn wǒ qián suí qí xÿn lâ ãr wãi shuō fǎ suí qí dì wâi lìng dã xiâ tuō suí suǒ yìng huà lìngjiàn

谓如来唯现我前,随其心乐而为说法;随其地位令得解脱;随所应化令见

fï shýn ãr rú lái shýn wú yǒu fýn biã wú yǒu xì lùn suǒ zuî lì yì jiý dã jiū jìng fï zǐ shì wãi rú

佛身;而如来身无有分别,无有戏论,所作利益皆得究竟。佛子!是为如

lái shýn dì liù xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

来身第六相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú sün qiün dà qiün shì jiâ dà fàn tiünwáng yǐ shǎofüngbiàn yú dà qiün shì jiâ pǔ

复次,佛子!譬如三千大千世界,大梵天王以少方便,于大千世界普

xiàn qí shýn yí qiâ zhîngshýng jiý jiàn fàn wángxiàn zài jǐ qián ãr cǐ fàn wáng yì bù fýn shýn wú zhǒngzhǒngshýn

现其身,一切众 生皆见梵王现在己前,而此梵王亦不分身,无种 种身。

fï zǐ zhū fï rú lái yì fù rú shì wú yǒu fýn biã wú yǒu xì lùn yì bù fýn shýn wú zhǒngzhǒngshýn

佛子!诸佛如来亦复如是,无有分别,无有戏论,亦不分身,无种 种身,

ãr suí yí qiâ zhîngshýng xÿn lâ shì xiàn qí shýn yì bù zuî niànxiàn ruî gün shýn fï zǐ shì wãi rú lái shýn dì

而随一切众 生心乐示现其身,亦不作念现若干身。佛子!是为如来身第

qÿ xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn fù cì fï zǐ pì rú yÿ wángshàn zhÿ zhîng yào jí zhū zhîu

七相,诸菩萨摩诃萨应如是见。复次,佛子!譬如医王善知众药及诸咒

lùn yán fú tí zhōng zhū suǒ yǒu yào yîng wú bú jìn fù yǐ sù shì zhū shàn gýn lì dà míngzhîu lì wãi füng

论,阎浮提中诸所有药用无不尽,复以宿世诸善根力、大明咒力,为方

biàn gù zhîngshýngjiàn zhþ bìng wú bù yù bǐ dà yÿ wáng zhÿ mìngjiüngzhōng zuî shì niàn yán wǒ mìngzhōng hîu

便故,众 生见者病无不愈。彼大医王知命将 终,作是念言:我命终后,

yí qiâ zhîngshýng wú suǒ yÿ hù wǒ jÿn yí yìng wãi xiànfüngbiàn shì shí yÿ wáng hã yào tú shýn míngzhîu lì

一切众 生无所依怙,我今宜应为现方便。是时,医王合药涂身,明咒力

chí lìng qí zhōng hîu shýn bù fýn sàn bù wþi bù kū wýi yí shì tÿng yǔ bþn wú biã fán suǒ liáo zhì xÿ dã

持,令其终后身不分散,不萎不枯,威仪视听与本无别,凡所疗治悉得

chú chà fï zǐ rú lái yìngzhângdþng juã wú shàng yÿ wáng yì fù rú shì yú wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō jiã

除差。佛子!如来应正等觉无上医王亦复如是,于无量百千亿那由他劫,

liàn zhì fǎ yào yǐ dã chãng jiù xiū xuã yí qiâ füngbiànshànqiǎo dà míngzhîu lì jiý dào bǐ àn shànnãng chú

炼治法药已得成就,修学一切方便善巧,大明咒力,皆到彼岸,善能除

miâ yí qiâ zhîngshýng zhū fán nǎo bìng jí zhù shîumìng jÿng wú liàng jiã qí shýnqÿngjìng wú yǒu sÿ lǜ wú yǒu dîng

灭一切众 生诸烦恼病及住寿命,经无量劫,其身清净无有思虑,无有动

yîng yí qiâ fï shì wâi cháng xiū xÿ zhîngshýngjiàn zhþ zhū fán nǎo bìng xÿ dã xiüo miâ fï zǐ shì wãi rú

用,一切佛事未尝休息,众 生见者,诸烦恼病悉得消灭。佛子!是为如

lái shýn dì bü xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

来身第八相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú dà hǎi yǒu dà mï ní bǎo míng jí yÿ qiý guüngmíng pí lú zhý nà zàng

复次,佛子!譬如大海有大摩尼宝,名:集一切光明毗卢遮那藏。

ruî yǒu zhîngshýng chù qí guüng zhþ xÿ tïng qí sâ ruî yǒu jiàn zhþ yǎn dã qÿngjìng suí bǐ guüngmíng suǒ zhào zhÿ

若有众 生触其光者,悉同其色;若有见者,眼得清净。随彼光明所照之

chù yǔ mï ní bǎo míng wãi ün lâ lìng zhū zhîngshýng lí kǔ diào shì fï zǐ zhū rú lái shýn yì fù

处,雨摩尼宝,名为:安乐,令诸众 生离苦调适。佛子!诸如来身亦复

rú shì wãi dà bǎo jù yí qiâ gōng dã dà zhì huì zàng ruî yǒu zhîngshýng chù fï shýn bǎo zhì huì guüng zhþ tïng fï

如是,为大宝聚一切功德大智慧藏。若有众 生触佛身宝智慧光者,同佛

shýn sâ ruî yǒu jiàn zhþ fǎ yǎn qÿngjìng suí bǐ guüngmíng suǒ zhào zhÿ chù lìng zhū zhîngshýng lí pín qiïng kǔ

身色;若有见者,法眼清净。随彼光明所照之处,令诸众 生离贫穷苦,

nǎi zhì jù zú fï pú tí lâ fï zǐ rú lái fǎ shýn wú suǒ fýn biã yì wú xì lùn ãr nãng pǔ wãi yí qiâ

乃至具足佛菩提乐。佛子!如来法身无所分别,亦无戏论,而能普为一切

zhîngshýng zuî dà fï shì fï zǐ shì wãi rú lái shýn dì jiǔ xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn

众 生作大佛事。佛子!是为如来身第九相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

fù cì fï zǐ pì rú dà hǎi yǒu dà rú yì mï ní bǎo wáng míng yí qiâ shì jiünzhuüng yán zàng

复次,佛子!譬如大海有大如意摩尼宝王,名:一切世间 庄 严藏。

jù zú chãng jiù bǎi wàn gōng dã suí suǒ zhù chù lìng zhū zhîngshýng züi huànxiüo chú suǒ yuàn mǎn zú rán cǐ rú

具足成就百万功德,随所住处,令诸众 生灾患消除,所愿满足;然此如

yì mï ní bǎo wáng fýi shǎo fú zhîngshýng suǒ nãng dã jiàn rú lái shýn rú yì bǎo wáng yì fù rú shì míng wãi nãng

意摩尼宝王非少福众 生所能得见。如来身如意宝王亦复如是,名为:能

lìng yí qiâ zhîngshýng jiý xÿ huün xǐ ruî yǒu jiànshýn wãn míng zàn dã xÿ lìngyǒng lí shýng sǐ kǔ huàn jiǎ

令一切众 生皆悉欢喜。若有见身、闻名、赞德,悉令永离生死苦患,假

shǐ yí qiâ shì jiâ yí qiâ zhîngshýng yì shí zhuün xÿn yù jiàn rú lái xÿ lìng dã jiàn suǒ yuàn jiý mǎn fï

使一切世界、一切众 生,一时专心欲见如来,悉令得见,所愿皆满。佛

zǐ fï shýn fýi shì shǎo fú zhîngshýng suǒ nãng dã jiàn wãi chú rú lái zì zài shãn lì suǒ yìngtiáo fú ruî yǒu zhîng

子!佛身非是少福众 生所能得见,唯除如来自在神力所应调伏。若有众

shýng yÿn jiàn fï shýnbiànzhîngshàn gýn nǎi zhì chãng shú wãi chãng shú gù nǎi lìng dã jiàn rú lái shýn þr fï zǐ

生因见佛身便种善根,乃至成熟,为成熟故,乃令得见如来身耳。佛子!

shì wãi rú lái shýn dì shí xiàng zhū pú sà mï hý sà yìng rú shì jiàn yǐ qí xÿn wú liàngbiàn shí füng gù

是为如来身第十相,诸菩萨摩诃萨,应如是见。以其心无量遍十方故,

suǒ hâng wú ài rú xū kōng gù pǔ rù fǎ jiâ gù zhù zhýn shí jì gù wú shýng wú miâ gù dþng zhù sün shì

所行无碍如虚空故,普入法界故,住真实际故,无生无灭故,等住三世

gù yǒng lí yí qiâ fýn biã gù zhù jìn hîu jì shì yuàn gù yán jìng yí qiâ shì jiâ gù zhuüng yán yÿ yÿ fï

故,永离一切分别故,住尽后际誓愿故,严净一切世界故,庄 严一一佛

shýn gù

身故。

þr shí pǔ xián pú sà mï hý sà yù chïngmíng cǐ yì ãr shuōsîng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

pì rú xū kōng biàn shí füng ruî sâ fýi sâ yǒu fýi yǒu

譬如虚空遍十方,若色非色有非有,

sün shì zhîngshýngshýn guï tǔ rú shì pǔ zài wú biün jì

三世众 生身国土,如是普在无边际。

zhū fï zhýn shýn yì rú shì yí qiâ fǎ jiâ wú bù biàn

诸佛真身亦如是,一切法界无不遍,

bù kþ dã jiàn bù kþ qǔ wãi huà zhîngshýng ãr xiànxíng

不可得见不可取,为化众 生而现形。

pì rú xū kōng bù kþ qǔ pǔ shǐ zhîngshýng zào zhîng yâ

譬如虚空不可取,普使众 生造众业,

bù niàn wǒ jÿn hã suǒ zuî yún hã wǒ zuî wãi shuí zuî

不念我今何所作,云何我作为谁作。

zhū fï shýn yâ yì rú shì pǔ shǐ qún shýng xiū shàn fǎ

诸佛身业亦如是,普使群生修善法,

rú lái wâi cãng yǒu fýn biã wǒ jÿn yú bǐ zhǒngzhǒng zuî

如来未曾有分别,我今于彼种 种作。

pì rú rì chū yán fú tí guüngmíng pî àn xÿ wú yú

譬如日出阎浮提,光明破暗悉无余,

shün shù chí lián dì zhîng wù zhǒngzhǒng pǐn lâi jiý mãng yì

山树池莲地众物,种 种品类皆蒙益。

zhū fï rì chū yì rú shì shýngzhǎng rãn tiünzhîngshànxíng

诸佛日出亦如是,生 长人天众善行,

yǒng chú chÿ àn dã zhì míng hãng shîu zūn rïng yí qiâ lâ

永除痴暗得智明,恒受尊荣一切乐。

pì rú rì guüng chū xiàn shí xiünzhàoshünwáng cì yú shün

譬如日光出现时,先照山王次余山,

hîu zhào güo yuán jí dà dì ãr rì wâi shǐ yǒu fýn biã

后照高原及大地,而日未始有分别。

shàn shì guüngmíng yì rú shì xiünzhào pú sà cì yuán juã

善逝光明亦如是,先照菩萨次缘觉,

hîu zhàoshýng wãn jí zhîngshýng ãr fï bþn lái wú dîngniàn

后照声闻及众 生,而佛本来无动念。

pì rú shýngmáng bú jiàn rì rì guüng yì wãi zuî ráo yì

譬如生盲不见日,日光亦为作饶益,

lìng zhÿ shí jiã shîu yǐn shí yǒng lí zhînghuànshýn ün yǐn

令知时节受饮食,永离众患身安隐。

wú xìn zhîngshýng bú jiàn fï ãr fï yì wãi xÿng yì lì

无信众 生不见佛,而佛亦为兴义利,

wãn míng jí yǐ chù guüngmíng yÿn cǐ nǎi zhì dã pú tí

闻名及以触光明,因此乃至得菩提。

pì rú jìng yuâ zài xū kōng nãng bì zhîngxÿng shì yíng quý

譬如净月在虚空,能蔽众星示盈缺,

yí qiâ shuǐzhōng jiý xiànyǐng zhū yǒu guünzhün xÿ duì qián

一切水中皆现影,诸有观瞻悉对前。

rú lái jìng yuâ yì fù rán nãng bì yú châng shì xiū duǎn

如来净月亦复然,能蔽余乘示修短,

pǔ xiàn tiün rãn jìng xÿn shuǐ yí qiâ jiý wâi duì qí qián

普现天人净心水,一切皆谓对其前。

pì rú fàn wáng zhù zì gōng pǔ xiàn sün qiün zhū fàn chù

譬如梵王住自宫,普现三千诸梵处,

yí qiâ rãn tiünxián dã jiàn shí bù fýn shýnxiàng yú bǐ

一切人天咸得见,实不分身向于彼。

zhū fï xiàn shýn yì rú shì yí qiâ shí füng wú bù biàn

诸佛现身亦如是,一切十方无不遍,

qí shýn wú shù bù kþ chýng yì bù fýn shýn bù fýn biã

其身无数不可称,亦不分身不分别。

rú yǒu yÿ wáng shàn füng shù ruî yǒu jiàn zhþ bìng jiý yù

如有医王善方术,若有见者病皆愈,

mìng suÿ yǐ jìn yào tú shýn lìng qí zuî wù xÿ rú chū

命虽已尽药涂身,令其作务悉如初。

zuì shâng yÿ wáng yì rú shì jù zú füngbiàn yí qiâ zhì

最胜医王亦如是,具足方便一切智,

yǐ xÿ miàohângxiàn fï shýn zhîngshýngjiàn zhþ fán nǎo miâ

以昔妙行现佛身,众 生见者烦恼灭。

pì rú hǎi zhōng yǒu bǎo wáng pǔ chū wú liàng zhū guüngmíng

譬如海中有宝王,普出无量诸光明,

zhîngshýng chù zhþ tïng qí sâ ruî yǒu jiàn zhþ yǎn qÿngjìng

众 生触者同其色,若有见者眼清净。

zuì shâng bǎo wáng yì rú shì chù qí guüng zhþ xÿ tïng sâ

最胜宝王亦如是,触其光者悉同色,

ruî yǒu dã jiàn wǔ yǎn küi pî zhū chãn àn zhù fï dì

若有得见五眼开,破诸尘暗住佛地。

pì rú rú yì mï ní bǎo suí yǒu suǒ qiú jiý mǎn zú

譬如如意摩尼宝,随有所求皆满足,

shǎo fú zhîngshýng bù nãngjiàn fýi shì bǎo wáng yǒu fýn biã

少福众 生不能见,非是宝王有分别。

shàn shì bǎo wáng yì rú shì xÿ mǎn suǒ qiú zhū yù lâ

善逝宝王亦如是,悉满所求诸欲乐,

wú xìn zhîngshýng bú jiàn fï fýi shì shàn shì xÿn qì shþ

无信众 生不见佛,非是善逝心弃舍。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书