大众学佛网

《大方广佛华严经注音》48

发布时间:2020-03-23 17:52:12作者:大众学佛网

《大方广佛华严经注音》48

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà gào zhū pú sà yán fï zǐ jīn dāng wãi rǔ yǎn shuō rú lái suǒ yǒu xiàng

尔时,普贤菩萨摩诃萨告诸菩萨言:佛子!今当为汝演说如来所有相

hǎi fï zǐ rú lái dǐngshàng yǒu sān shí âr bǎo zhuāng yán dà rãn xiàng qí zhōng yǒu dà rãn xiàng míng guāng

海。佛子!如来顶上有三十二宝 庄 严大人相,其中有大人相,名:光

zhào yí qiâ fāng pǔ fàng wú liàng dà guāngmíngwǎng yí qiâ miào bǎo yǐ wãi zhuāng yán bǎo fà zhōubiàn rïu ruǎn mì zhì

照一切方普放无量大光明网。一切妙宝以为 庄 严,宝发周遍,柔软密致,

yī yī xiánfàng mï ní bǎo guāng chōng mǎn yí qiâ wú biān shì jiâ xī xiàn fï shēn sâ xiàngyuán mǎn shì wãi yī

一一咸放摩尼宝光,充满一切无边世界,悉现佛身色相圆满,是为一。

cì yǒu dà rãn xiàng míng fï yǎn guāngmíng yún yǐ mï ní wángzhǒngzhǒngzhuāng yán chū jīn sâ guāng rú mãi jiān

次有大人相,名:佛眼光明云。以摩尼王种 种 庄 严出金色光,如眉间

háo xiàng suǒ fàngguāngmíng qí guāng pǔ zhào yí qiâ shì jiâ shì wãi âr cì yǒu dà rãn xiàng míng chōng mǎn

毫相所放光明,其光普照一切世界,是为二。次有大人相,名:充满

fǎ jiâ yún shàngmiào bǎo lún yǐ wãi zhuāng yán fàng yú rú lái fú zhì dēngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ fǎ jiâ zhū

法界云。上妙宝轮以为 庄 严,放于如来福智灯明,普照十方一切法界诸

shì jiâ hǎi yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú sà shì wãi sān cì yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn

世界海,于中普现一切诸佛及诸菩萨,是为三。次有大人相,名:示现

pǔ zhào yún zhēn jīn mï ní zhǒngzhǒngzhuāng yán qí zhū miào bǎo xiánfàngguāngmíng zhào bù sī yì zhū fï guï tǔ

普照云。真金摩尼种 种 庄 严,其诸妙宝咸放光明,照不思议诸佛国土,

yí qiâ zhū fï yú zhōng chū xiàn shì wãi sì cì yǒu dà rãn xiàng míng fàng bǎo guāngmíng yún mï ní bǎo wáng

一切诸佛于中出现,是为四。次有大人相,名:放宝光明云。摩尼宝王

qīngjìngzhuāng yán pí liú lí bǎo yǐ wãi huā ruǐ guāngzhào shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngshãn

清净 庄 严,毗琉璃宝以为华蕊,光照十方一切法界,于中普现种 种神

biàn zàn tàn rú lái wǎng xī suǒ hâng zhì huì gōng dã shì wãi wǔ

变,赞叹如来往昔所行智慧功德,是为五。

cì yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn rú lái biàn fǎ jiâ dà zì zài yún pú sà shãnbiàn bǎo yàn mï ní yǐ

次有大人相,名:示现如来遍法界大自在云。菩萨神变宝焰摩尼以

wãi qí guàn jù rú lái lì juã wù yí qiâ bǎo yàn guāng lún yǐ wãi qí mán qí guāng pǔ zhào shí fāng shì jiâ yú

为其冠,具如来力觉悟一切宝焰光轮以为其鬘,其光普照十方世界,于

zhōng shì xiàn yí qiâ rú lái zuî yú dào chǎng yí qiâ zhì yún chōng mǎn xū kōng wú liàng fǎ jiâ shì wãi liù cì yǒu

中示现一切如来坐于道场,一切智云充满虚空无量法界,是为六。次有

dà rãn xiàng míng rú lái pǔ dēng yún yǐ nãngzhândîng fǎ jiâ guï tǔ dà zì zài bǎo hǎi ãr wãi zhuāng yán

大人相,名:如来普灯云。以能震动法界国土,大自在宝海而为 庄 严,

fàngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn shí fāng zhū pú sà gōng dã hǎi guî xiàn wâi lái fï zhì huì chuáng

放净光明充满法界,于中普现十方诸菩萨功德海,过现未来佛智慧 幢

hǎi shì wãi qī cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào zhū fï guǎng dà yún yīn tuï luï bǎo rú yì wáng bǎo

海,是为七。次有大人相,名:普照诸佛广大云。因陀罗宝、如意王宝、

mï ní wáng bǎo yǐ wãi zhuāng yán chángfàng pú sà yàn dēngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ shì jiâ yú zhōngxiǎn

摩尼王宝以为 庄 严,常放菩萨焰灯光明,普照十方一切世界,于中显

xiàn yí qiâ zhū fï zhîng sâ xiàng hǎi dà yīn shēng hǎi qīngjìng lì hǎi shì wãi bā cì yǒu dà rãn xiàng míng

现一切诸佛众色相海、大音声海、清净力海,是为八。次有大人相,名:

yuán mǎn guāngmíng yún shàngmiào liú lí mï ní wángzhǒngzhǒng bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán yí qiâ zhîng bǎo shū dà yàn wǎng

圆满光明云。上妙琉璃摩尼王种 种宝华以为 庄 严,一切众宝舒大焰网

chōng mǎn shí fāng yí qiâ shì jiâ yí qiâ zhîngshēng xī jiàn rú lái xiàn zuî qí qián zàn tàn zhū fï jí zhū pú sà fǎ

充满十方,一切世界一切众 生悉见如来现坐其前,赞叹诸佛及诸菩萨法

shēngōng dã lìng rù rú lái qīngjìngjìng jiâ shì wãi jiǔ cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào yí qiâ pú sà

身功德,令入如来清净境界,是为九。次有大人相,名:普照一切菩萨

hângzàngguāngmíng yún zhîng bǎo miào huā yǐ wãi zhuāng yán bǎo guāng pǔ zhào wú liàng shì jiâ bǎo yàn pǔ fù yí qiâ

行藏光明云。众宝妙华以为 庄 严,宝光普照无量世界,宝焰普覆一切

guï tǔ shí fāng fǎ jiâ tōng dá wú ài zhândîng fï yīn xuānchàng fǎ hǎi shì wãi shí

国土,十方法界通达无碍,震动佛音宣畅法海,是为十。

cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ guāngzhào yào yún pí liú lí yīn tuï luï jīn gāng mï ní bǎo yǐ wãi

次有大人相,名:普光照耀云。毗琉璃、因陀罗、金刚摩尼宝以为

zhuāng yán liú lí bǎo guāng sâ xiàngmíng châ pǔ zhào yí qiâ zhū shì jiâ hǎi chū miào yīn shēngchōng mǎn fǎ jiâ

庄 严,琉璃宝光色相明彻,普照一切诸世界海,出妙音声 充满法界,

rú shì jiē cïng zhū fï zhì huì dà gōng dã hǎi zhī suǒ huà xiàn shì wãi shí yī cì yǒu dà rãn xiàng míng zhâng

如是皆从诸佛智慧大功德海之所化现,是为十一。次有大人相,名:正

juã yún yǐ zá bǎo huā ãr wãi zhuāng yán qí zhū bǎo huá xī fàngguāngmíng jiē yǒu rú lái zuî yú dào chǎng chōng

觉云。以杂宝华而为 庄 严,其诸宝华悉放光明,皆有如来坐于道场,充

mǎn yí qiâ wú biān shì jiâ lìng zhū shì jiâ pǔ dã qīngjìng yǒngduàn yí qiâ wàngxiǎng fēn biã shì wãi shí âr

满一切无边世界,令诸世界普得清净,永断一切妄想分别,是为十二。

cì yǒu dà rãn xiàng míng guāngmíngzhào yào yún yǐ bǎo yàn zàng hǎi xīn wáng mï ní ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāng

次有大人相,名:光明照耀云。以宝焰藏海心王摩尼而为 庄 严,放大光

míng guāngzhōngxiǎnxiàn wú liàng pú sà jí zhū pú sà suǒ xíng zhī hâng yí qiâ rú lái zhì shēn fǎ shēn zhū sâ

明,光 中显现无量菩萨及诸菩萨所行之行,一切如来智身、法身、诸色

xiàng hǎi chōng mǎn fǎ jiâ shì wãi shí sān cì yǒu dà rãn xiàng míng zhuāng yán pǔ zhào yún yǐ jīn gāng huā

相海充满法界,是为十三。次有大人相,名:庄 严普照云。以金刚华、

pí liú lí bǎo ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng guāngzhōng yǒu dà bǎo lián huā zuî jù zú zhuāng yán mí fù

毗琉璃宝而为 庄 严,放大光明,光 中有大宝莲华座,具足 庄 严,弥覆

fǎ jiâ zì rán yǎn shuō sì pú sà hâng qí yīn pǔ biàn zhū fǎ jiâ hǎi shì wãi shí sì cì yǒu dà rãn xiàng

法界,自然演说四菩萨行,其音普遍诸法界海,是为十四。次有大人相,

míng xiàn fï sān mâi hǎi hâng yún yú yī niànzhōng shì xiàn rú lái wú liàngzhuāng yán pǔ biànzhuāng yán yí qiâ fǎ

名:现佛三昧海行云。于一念中示现如来无量 庄 严,普遍 庄 严一切法

jiâ bù sī yì shì jiâ hǎi shì wãi shí wǔ

界不思议世界海,是为十五。

cì yǒu dà rãn xiàng míng biàn huà hǎi pǔ zhào yún miào bǎo lián huā rú xū mí shān yǐ wãi zhuāng yán zhîng

次有大人相,名:变化海普照云。妙宝莲华如须弥山以为 庄 严,众

bǎo guāngmíngcïng fï yuànshēng xiàn zhū biàn huà wú yǒu qiïng jìn shì wãi shí liù cì yǒu dà rãn xiàng míng yí

宝光明从佛愿生,现诸变化无有穷尽,是为十六。次有大人相,名:一

qiâ rú lái xiâ tuō yún qīngjìngmiào bǎo yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngzhuāng yán yí qiâ fï shī zǐ zuî shì

切如来解脱云。清净妙宝以为 庄 严,放大光明 庄 严一切佛师子座,示

xiàn yí qiâ zhū fï sâ xiàng j í wú liàng fï fǎ zhū fï chà hǎi shì wãi shí qī cì yǒu dà ren xiāng míng

现一切诸佛色像,及无量佛法诸佛刹海,是为十七。次有大人相,名:

zì zài fāngbiàn pǔ zhào yún pí liú lí huā zhēn jīn lián huā mï ní wángdēng miào fǎ yàn yún yǐ wãi zhuāng yán

自在方便普照云。毗琉璃华、真金莲华、摩尼王灯、妙法焰云以为 庄 严,

fàng yí qiâ zhū fï bǎo yàn mì yún qīngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ miào hǎo zhuāng yán zhī

放一切诸佛宝焰密云,清净光明充满法界,于中普现一切妙好 庄 严之

jù shì wãi shí bā cì yǒu dà rãn xiàng míng juã fï zhǒngxìng yún wú liàng bǎo guāng yǐ wãi zhuāng yán

具,是为十八。次有大人相,名:觉佛种性云。无量宝光以为 庄 严,

jù zú qiān lún nâi wài qīngjìng cïng yú wǎng xī shàn gēn suǒ shēng qí guāngbiànzhào shí fāng shì jiâ fā míng zhì

具足千轮,内外清净,从于往昔善根所生,其光遍照十方世界,发明智

rì xuān bù fǎ hǎi shì wãi shí jiǔ cì yǒu dà rãn xiàng míng xiàn yí qiâ rú lái xiàng zì zài yún zhîng

日,宣布法海,是为十九。次有大人相,名:现一切如来相自在云。众

bǎo yīng luî liú lí bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán shū dà bǎo yàn chōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiànděng yí qiâ fï chà

宝璎珞、琉璃宝华以为 庄 严,舒大宝焰充满法界,于中普现等一切佛刹

wēi chãn shù qù lái xiàn zài wú liàng zhū fï rú shī zǐ wángyǒngměng wú wâi sâ xiàng zhì huì jiē xī jù zú

微尘数去来现在无量诸佛,如师子王勇猛无畏,色相智慧,皆悉具足,

shì wãi âr shí

是为二十。

cì yǒu dà rãn xiàng míng biànzhào yí qiâ fǎ jiâ yún rú lái bǎo xiàngqīngjìngzhuāng yán fàng dà guāng

次有大人相,名:遍照一切法界云。如来宝相清净 庄 严,放大光

míng pǔ zhào fǎ jiâ xiǎnxiàn yí qiâ wú liàng wú biān zhū fï pú sà zhì huì miàozàng shì wãi âr shí yī cì yǒu

明普照法界,显现一切无量无边诸佛菩萨智慧妙藏,是为二十一。次有

dà rãn xiàng míng pí lú zhē nà rú lái xiàng yún shàngmiào bǎo huā jí pí liú lí qīngjìngmiào yuâ yǐ wãi zhuāng

大人相,名:毗卢遮那如来相云。上妙宝华及毗琉璃清净妙月以为 庄

yán xī fàng wú liàng bǎi qiān wàn yì mï ní bǎo guāng chōng mǎn yī qiē xū kōng fǎ jiâ yú zhōng shì xiàn wú liàng

严,悉放无量百千万亿摩尼宝光,充满一切虚空法界,于中示现无量

fï chà jiē yǒu rú lái jiã jiā fū zuî shì wãi âr shí âr cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào yí qiâ fï

佛刹,皆有如来结跏趺坐,是为二十二。次有大人相,名:普照一切佛

guāngmíng yún zhîng bǎo miàodēng yǐ wãi zhuāng yán fàngjìngguāngmíng biànzhào shí fāng yí qiâ shì jiâ xī xiàn zhū

光明云。众宝妙灯以为 庄 严,放净光明,遍照十方一切世界,悉现诸

fï zhuǎn yú fǎ lún shì wãi âr shí sān cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ xiàn yí qiâ zhuāng yán yún zhǒngzhǒng

佛转于法轮,是为二十三。次有大人相,名:普现一切 庄 严云。种 种

bǎo yàn yǐ wãi zhuāng yán fàngjìngguāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ niànniànchángxiàn bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ zhū fï

宝焰以为 庄 严,放净光明充满法界,念念常现不可说不可说一切诸佛

yǔ zhū pú sà zuî yú dào chǎng shì wãi âr shí sì cì yǒu dà rãn xiàng míng chū yí qiâ fǎ jiâ yīn shēng yún

与诸菩萨坐于道场,是为二十四。次有大人相,名:出一切法界音声云。

mï ní bǎo hǎi shàngmiàozhān tán yǐ wãi zhuāng yán shū dà yàn wǎngchōng mǎn fǎ jiâ qí zhōng pǔ yǎn wēi miào yīn

摩尼宝海、上妙栴檀以为 庄 严,舒大焰网充满法界,其中普演微妙音

shēng shì zhū zhîngshēng yí qiâ yâ hǎi shì wãi âr shí wǔ

声,示诸众 生一切业海,是为二十五。

cì yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào zhū fï biàn huà lún yún rú lái jìng yǎn yǐ wãi zhuāng yán guāngzhào shí

次有大人相,名:普照诸佛变化轮云。如来净眼以为 庄 严,光照十

fāng yí qiâ shì jiâ yú zhōng pǔ xiàn qù lái jīn fï suǒ yǒu yī qiē zhuāng yán zhī jù fù chū miào yīn yǎn bù sī yì

方一切世界,于中普现去来今佛所有一切 庄 严之具,复出妙音演不思议

guǎng dà fǎ hǎi shì wãi âr shí liù cì yǒu dà rãn xiàng míng guāngzhào fï hǎi yún qí guāng pǔ zhào yí qiâ

广大法海,是为二十六。次有大人相,名:光照佛海云。其光普照一切

shì jiâ jìn yú fǎ jiâ wú suǒ zhàng ài xī yǒu rú lái jiã jiā fū zuî shì wãi âr shí qī cì yǒu dà rãn

世界,尽于法界无所障碍,悉有如来结跏趺坐,是为二十七。次有大人

xiàng míng bǎo dēng yún fàng yú rú lái guǎng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí

相,名:宝灯云。放于如来广大光明,普照十方一切法界,于中普现一

qiâ zhū fï jí zhū pú sà bù kě sī yì zhū zhîngshēng hǎi shì wãi âr shí bā cì yǒu dà rãn xiàng míng fǎ

切诸佛及诸菩萨不可思议诸众 生海,是为二十八。次有大人相,名:法

jiâ wú chā biã yún fàng yú rú lái dà zhì guāngmíng pǔ zhào shí fāng zhū fï guï tǔ yí qiâ pú sà dào chǎngzhîng

界无差别云。放于如来大智光明,普照十方诸佛国土,一切菩萨道场 众

huì wú liàng fǎ hǎi yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngshãntōng fù chū miào yīn suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ yǎn

会无量法海,于中普现种 种神通,复出妙音,随诸众 生心之所乐,演

shuō pǔ xián pú sà hângyuàn lìng qí huí xiàng shì wãi âr shí jiǔ cì yǒu dà rãn xiàng míng ān zhù yí qiâ

说普贤菩萨行愿,令其回向,是为二十九。次有大人相,名:安住一切

shì jiâ hǎi pǔ zhào yún fàng bǎo guāngmíngchōng mǎn yí qiâ xū kōng fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiànjìngmiào dào chǎng jí fï pú

世界海普照云。放宝光明充满一切虚空法界,于中普现净妙道场及佛菩

sà zhuāng yán shēnxiàng lìng qí jiàn zhě dã wú suǒ jiàn shì wãi sān shí

萨 庄 严身相,令其见者得无所见,是为三十。

cì yǒu dà rãn xiàng míng yí qiâ bǎo qīngjìngguāng yàn yún fàng yú wú liàng zhū fï pú sà mï ní miào bǎo

次有大人相,名:一切宝清净光焰云。放于无量诸佛菩萨摩尼妙宝

qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà hǎi mî bù jù zú rú lái shãn lì

清净光明,普照十方一切法界,于中普现诸菩萨海,莫不具足如来神力,

cháng yïu shí fāng jìn xū kōng jiâ yí qiâ chà wǎng shì wãi sān shí yī cì yǒu dà ren xiàng míng pǔ zhào yí qiâ

常游十方尽虚空界一切刹网,是为三十一。次有大人相,名:普照一切

fǎ jiâ zhuāng yán yún zuì chǔ yú zhōng jiàn cì lïng qǐ yán fú tán jīn yīn tuï luï wǎng yǐ wãi zhuāng yán

法界 庄 严云。最处于中,渐次隆起,阎浮檀金、因陀罗网以为 庄 严,

fàngjìngguāng yún chōng mǎn fǎ jiâ niànniànchángxiàn yī qiē shì jiâ zhū fï pú sà dào chǎngzhîng huì shì wãi sān shí

放净光云充满法界,念念常现一切世界诸佛菩萨道场 众会,是为三十

âr fï zǐ rú lái dǐngshàng yǒu rú shì sān shí âr zhǒng dà rãn xiàng yǐ wãi yán hǎo fï zǐ rú lái mãi jiān

二。佛子!如来顶上有如是三十二种大人相以为严好。佛子!如来眉间

yǒu dà rãn xiàng míng biàn fǎ jiâ guāngmíng yún mï ní bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng jù zhîng

有大人相,名:遍法界光明云。摩尼宝华以为 庄 严,放大光明,具众

bǎo sâ yïu rú rì yuâ dîng châ qīngjìng qí guāng pǔ zhào shí fāng guï tǔ yú zhōngxiǎnxiàn yí qiâ fï shēn fù

宝色,犹如日月洞彻清净,其光普照十方国土,于中显现一切佛身,复

chū miào yīn xuānchàng fǎ hǎi shì wãi sān shí sān rú lái yǎn yǒu dà rãn xiàng míng zì zài pǔ jiàn yún yǐ

出妙音宣畅法海,是为三十三。如来眼有大人相,名:自在普见云。以

zhîngmiào bǎo ãr wãi zhuāng yán mï ní bǎo guāngqīngjìngyìng châ pǔ jiàn yí qiâ jiē wú zhàng ài shì wãi sān shí

众妙宝而为 庄 严,摩尼宝光清净映彻,普见一切皆无障碍,是为三十

sì rú lái bí yǒu dà rãn xiàng míng yí qiâ shãntōng zhì huì yún qīngjìngmiào bǎo yǐ wãi zhuāng yán zhîng bǎo

四。如来鼻有大人相,名:一切神通智慧云。清净妙宝以为 庄 严,众宝

sâ guāng mí fù qí shàng yú zhōng chū xiàn wú liàng huà fï zuî bǎo lián huā wǎng zhū shì jiâ wãi yí qiâ pú sà yí

色光弥覆其上,于中出现无量化佛坐宝莲华,往诸世界为一切菩萨、一

qiâ zhîngshēng yǎn bù sī yì zhū fï fǎ hǎi shì wãi sān shí wǔ

切众 生演不思议诸佛法海,是为三十五。

rú lái shã yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn yīn shēngyǐngxiàng yún zhîng sâ miào bǎo yǐ wãi zhuāng yán sù

如来舌有大人相,名:示现音声影像云。众色妙宝以为 庄 严,宿

shì shàn gēn zhī suǒ chãng jiù qí shã guǎngchángbiàn fù yí qiâ zhū shì jiâ hǎi rú lái ruî huî xī yí wēi xiào bì

世善根之所成就,其舌广 长遍覆一切诸世界海,如来若或熙怡微笑,必

fàng yí qiâ mï ní bǎo guāng qí guāng pǔ zhào shí fāng fǎ jiâ nãnglìng yí qiâ xīn dã qīngliáng qù lái xiàn zài suǒ

放一切摩尼宝光,其光普照十方法界,能令一切心得清凉,去来现在所

yǒu zhū fï jiē yú guāngzhōngbǐng rán xiǎnxiàn xī yǎn guǎng dà wēi miào zhī yīn biàn yí qiâ chà zhù wú liàng jiã

有诸佛,皆于光 中炳然显现,悉演广大微妙之音,遍一切刹,住无量劫,

shì wãi sān shí liù rú lái shã fù yǒu dà rãn xiàng míng fǎ jiâ yún qí zhǎng ān píng zhîng bǎo wãi yán

是为三十六。如来舌复有大人相,名:法界云。其掌安平,众宝为严,

fàngmiào bǎo guāng sâ xiàngyuán mǎn yïu rú mãi jiān suǒ fàngguāngmíng qí guāng pǔ zhào yí qiâ fï chà wãi chãn suǒ

放妙宝光色相圆满,犹如眉间所放光明,其光普照一切佛刹,唯尘所

chãng wú yǒu zì xìng guāngzhōng fù xiàn wú liàng zhū fï xián fā miào yīn shuō yí qiâ fǎ shì wãi sān shí qī

成,无有自性,光 中复现无量诸佛,咸发妙音说一切法,是为三十七。

rú lái shã duān yǒu dà rãn xiàng míng zhào fǎ jiâ guāngmíng yún rú yì bǎo wáng yǐ wãi zhuāng yán zì rán hãng chū

如来舌端有大人相,名:照法界光明云。如意宝王以为 庄 严,自然恒出

jīn sâ bǎo yàn yú zhōngyǐngxiàn yí qiâ fï hǎi fù zhânmiào yīn chōng mǎn yí qiâ wú biān shì jiâ yī yī yīn zhōng

金色宝焰,于中影现一切佛海,复震妙音充满一切无边世界,一一音中

jù yī qiâ yīn xī yǎn miào fǎ tīng zhě xīn yuâ jīng wú liàng jiã wán wâi bù wàng shì wãi sān shí bā rú

具一切音,悉演妙法,听者心悦,经无量劫玩味不忘,是为三十八。如

lái shã duān fù yǒu dà rãn xiàng míng zhào yào fǎ jiâ yún mï ní bǎo wáng yǐ wãi yán shì yǎn zhîng sâ xiàng wēi

来舌端复有大人相,名:照耀法界云。摩尼宝王以为严饰,演众色相微

miàoguāngmíng chōng mǎn shí fāng wú liàng guï tǔ jìn yú fǎ jiâ mǐ bù qīngjìng yú zhōng xī yǒu wú liàng zhū fï

妙光明,充满十方无量国土,尽于法界靡不清净,于中悉有无量诸佛,

jí zhū pú sà gâ tǔ miào yīn zhǒngzhǒng kāi shì yí qiâ pú sà xiànqiántīngshîu shì wãi sān shí jiǔ rú lái

及诸菩萨各吐妙音,种 种开示,一切菩萨现前听受,是为三十九。如来

kǒu shàng â yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn bù sī yì fǎ jiâ yún yīn tuï luï bǎo pí liú lí bǎo yǐ wãi zhuāng

口上腭有大人相,名:示现不思议法界云。因陀罗宝、毗琉璃宝以为 庄

yán fàngxiāngdēng yàn qīngjìngguāng yún chōng mǎn shí fāng yí qiâ fǎ jiâ shì xiànzhǒngzhǒngshãntōngfāngbiàn pǔ

严,放香灯焰清净光云,充满十方一切法界,示现种 种神通方便,普

yú yí qiâ zhū shì jiâ hǎi kāi yǎn shânshēn bù sī yì fǎ shì wãi sì shí

于一切诸世界海,开演甚深不思议法,是为四十。

rú lái kǒu yîu fǔ xià yá yǒu dà rãn xiàng míng fï yá yún zhîng bǎo mï ní wàn zì xiāng lún yǐ wãi zhuāng

如来口右辅下牙有大人相,名:佛牙云。众宝摩尼卍字相轮以为 庄

yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ fï shēn zhōu liú shí fāng kāi wù qún shēng shì wãi

严,放大光明普照法界,于中普现一切佛身,周流十方开悟群生,是为

sì shí yī rú lái kǒu yîu fǔ shàng yá yǒu dà rãn xiàng míng bǎo yàn mí lú zàng yún mï ní bǎo zàng yǐ wãi

四十一。如来口右辅上牙有大人相,名:宝焰弥卢藏云。摩尼宝藏以为

zhuāng yán fàng jīn gāngxiāng yàn qīngjìngguāngmíng yī yī guāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ shì xiàn yí qiâ zhū fï shãn lì

庄 严,放金刚香焰清净光明,一一光明充满法界,示现一切诸佛神力,

fù xiàn yí qiâ shí fāng shì jiâ jìngmiào dào chǎng shì wãi sì shí âr rú lái kǒu zuǒ fǔ xià yá yǒu dà rãn xiàng

复现一切十方世界净妙道场,是为四十二。如来口左辅下牙有大人相,

míng bǎo dēng pǔ zhào yún yí qiâ miào bǎo shū huā fà xiāng yǐ wãi zhuāng yán fàngdēng yàn yún qīngjìngguāngmíng

名:宝灯普照云。一切妙宝,舒华发香,以为 庄 严,放灯焰云清净光明,

chōng mǎn yí qiâ zhū shì jiâ hǎi yú zhōngxiǎnxiàn yí qiâ zhū fï zuî lián huā zàng shī zǐ zhī zuî zhū pú sà zhîng suǒ

充满一切诸世界海,于中显现一切诸佛坐莲华藏师子之座,诸菩萨众所

gîng wãi rào shì wãi sì shí sān rú lái kǒu zuǒ fǔ shàng yá yǒu dà rãn xiàng míng zhàoxiàn rú lái yún qīng

共围绕,是为四十三。如来口左辅上牙有大人相,名:照现如来云。清

jìngguāngmíng yán fú tán jīn bǎo wǎng bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng dà yàn lún chōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ

净光明、阎浮檀金、宝网宝华以为 庄 严,放大焰轮充满法界,于中普

xiàn yí qiâ zhū fï yǐ shãntōng lì yú xū kōngzhōng liú bù fǎ rǔ fǎ dēng fǎ bǎo jiào huà yí qiâ zhū pú

现一切诸佛,以神通力于虚空中流布法乳、法灯、法宝、教化一切诸菩

sà zhîng shì wãi sì shí sì rú lái chǐ yǒu dà rãn xiàng míng pǔ xiànguāngmíng yún yī yī chǐ jiānxiàng hǎi

萨众,是为四十四。如来齿有大人相,名:普现光明云。一一齿间相海

zhuāng yán ruî wēi xiào shí xī fàngguāngmíng jù zhîng bǎo sâ mï ní bǎo yàn yîu xuán wǎn zhuǎn liú bù fǎ jiâ

庄 严,若微笑时悉放光明,具众宝色摩尼宝焰,右旋宛转,流布法界,

mǐ bù chōng mǎn yǎn fï yán yīn shuō pǔ xiánhâng shì wãi sì shí wǔ

靡不充满,演佛言音,说普贤行,是为四十五。

rú lái chún yǒu dà rãn xiàng míng yǐngxiàn yī qiē bǎo guāng yún fàng yán fú tán zhēn jīn sâ lián huā sâ

如来唇有大人相,名:影现一切宝光云,放阎浮檀真金色、莲华色、

yí qiâ bǎo sâ guǎng dà guāngmíng zhào yú fǎ jiâ xī lìngqīngjìng shì wãi sì shí liù rú lái jǐng yǒu dà rãn

一切宝色广大光明,照于法界,悉令清净,是为四十六。如来颈有大人

xiàng míng pǔ zhào yí qiâ shì jiâ yún mï ní bǎo wáng yǐ wãi zhuāng yán gàn pú chãng jiù rïu ruǎn xì huá fàng

相,名:普照一切世界云。摩尼宝王以为 庄 严,绀蒲成就柔软细滑,放

pí lú zhē nà qīngjìngguāngmíng chōng mǎn shí fāng yí qiâ shì jiâ y ú zhōng p ǔ xiàn y í q i â z h ū f ï shì wãi sì shí

毗卢遮那清净光明,充满十方一切世界,于中普现一切诸佛,是为四十

qī rú lái yîu jiāny ǒ u d à r ã nxiàng míng f ï guǎng d à yí qiâ bǎo yún fàng yí qiâ bǎo sâ zhēn jīn sâ

七。如来右肩有大人相,名:佛广大一切宝云。放一切宝色、真金色、

lián huā sâ guāngmíngchãng bǎo yàn wǎng pǔ zhào fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ pú sà shì wãi sì shí bā rú

莲华色光明成宝焰网,普照法界,于中普现一切菩萨,是为四十八。如

lái yîu jiān fù yǒu dà rãn xiàng míng zuì shâng bǎo pǔ zhào yún qí sâ qīngjìng rú yán fú jīn fàng mï ní guāng

来右肩复有大人相,名:最胜宝普照云。其色清净如阎浮金,放摩尼光

chōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ pú sà shì wãi sì shí jiǔ rú lái zuǒ jiān yǒu dà rãn xiàng míng

充满法界,于中普现一切菩萨,是为四十九。如来左肩有大人相,名:

zuì shângguāngzhào fǎ jiâ yún yïu rú dǐngshàng jí yǐ mãi jiānzhǒngzhǒngzhuāng yán fàng yán fú tán jīn jí lián huā sâ

最胜 光照法界云。犹如顶上及以眉间种 种 庄 严,放阎浮檀金及莲华色

zhîng bǎo guāngmíngchãng dà yàn wǎng chōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng shì xiàn yí qiâ shãn lì shì wãi wǔ shí

众宝光明成大焰网,充满法界,于中示现一切神力,是为五十。

rú lái zuǒ jiān fù yǒu dà rãn xiàng míng guāngmíngbiànzhào yún qí xiàng yîu xuán yán fú tán jīn sâ mï

如来左肩复有大人相,名:光明遍照云。其相右旋,阎浮檀金色摩

ní bǎo wáng yǐ wãi zhuāng yán fàngzhîng bǎo huā xiāng yàn guāngmíngchōngbiàn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū

尼宝王,以为 庄 严,放众宝华,香焰光明充遍法界,于中普现一切诸

fï jí yǐ yí qiâ yán jìng guï tǔ shì wãi wǔ shí yī rú lái zuǒ jiān fù yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào

佛,及以一切严净国土,是为五十一。如来左肩复有大人相,名:普照

yào yún qí xiàng yîu xuán wēi mì zhuāng yán fàng fï dēng yàn yún qīngjìngguāngmíngchōngbiàn fǎ jiâ yú zhōng

耀云。其相右旋,微密 庄 严,放佛灯焰云,清净光明充遍法界,于中

xiǎnxiàn yí qiâ pú sà zhǒngzhǒngzhuāng yán xī jiē miào hǎo shì wãi wǔ shí âr rú lái xiōng yì yǒu dà rãn xiàng

显现一切菩萨种 种 庄 严,悉皆妙好,是为五十二。如来胸臆有大人相,

xíng rú wàn zì míng jí xiáng hǎi yún mï ní bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng yí qiâ bǎo sâ zhǒngzhǒngguāng yàn

形如卍字,名:吉祥海云。摩尼宝华以为 庄 严,放一切宝色种 种 光焰

lún chōng mǎn fǎ jiâ pǔ lìngqīngjìng fù chū miào yīn xuānchàng fǎ hǎi shì wãi wǔ shí sān jí xiángxiàng yîu

轮,充满法界,普令清净,复出妙音宣畅法海,是为五十三。吉祥 相右

bian yǒu dà rãn xiàng míng shì xiànguāngzhào yún yīn tuï luï wǎng yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāng lún chōng mǎn fǎ

边有大人相,名:示现光照云。因陀罗网以为 庄 严,放大光轮充满法

jiâ yú zhōng pǔ xiàn wú liàng zhū fï shì wãi wǔ shí sì jí xiángxiàng yîu bian fù yǒu dà rãn xiàng míng

界,于中普现无量诸佛,是为五十四。吉祥 相右边复有大人相,名:

pǔ xiàn rú lái yún yǐ zhū pú sà mï ní bǎo guàn ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ shì

普现如来云。以诸菩萨摩尼宝冠而为 庄 严,放大光明普照十方一切世

jiâ xī lìngqīngjìng yú zhōng shì xiàn qù lái jīn fï zuî yú dào chǎng pǔ xiànshãn lì guǎngxuān fǎ hǎi

界,悉令清净,于中示现去、来、今佛坐于道场,普现神力,广宣法海,

shì wãi wǔ shí wǔ

是为五十五。

jí xiángxiàng yîu bian fù yǒu dà rãn xiàng míng kāi fū huā yún mï ní bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng

吉祥 相右边复有大人相,名:开敷华云。摩尼宝华以为 庄 严,放

bǎo xiāng yàn dēngqīngjìngguāngmíng zhuàng rú lián huā chōng mǎn shì jiâ shì wãi wǔ shí liù jí xiángxiàng yîu bian

宝香焰灯清净光明,状 如莲华,充满世界,是为五十六。吉祥 相右边

fù yǒu dà rãn xiàng míng kě yuâ lâ jīn sâ yún yǐ yí qiâ bǎo xīn wángzàng mï ní wáng ãr wãi zhuāng yán fàng

复有大人相,名:可悦乐金色云。以一切宝心王藏摩尼王而为 庄 严,放

jìngguāngmíngzhào yú fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yïu rú fï yǎn guǎng dà guāngmíng mï ní bǎo zàng shì wãi wǔ shí qī

净光明照于法界,于中普现,犹如佛眼广大光明摩尼宝藏,是为五十七。

jí xiángxiàng yîu bian fù yǒu dà rãn xiàng míng fï hǎi yún pí liú lí bǎo xiāngdēng huā mán yǐ wãi zhuāng

吉祥 相右边复有大人相,名:佛海云。毗琉璃宝、香灯、华鬘以为 庄

yán fàng mǎn xū kōng mï ní bǎo wángxiāngdēng dà yàn qīngjìngguāngmíng chōngbiàn shí fāng yí qiâ guï tǔ yú zhōng

严,放满虚空,摩尼宝王香灯大焰清净光明,充遍十方一切国土,于中

pǔ xiàn dào chǎngzhîng huì shì wãi wǔ shí bā jí xiángxiàng zuǒ bian yǒu dà rãn xiàng míng shì xiànguāngmíng yún

普现道场 众会,是为五十八。吉祥 相左边有大人相,名:示现光明云。

wú shù pú sà zuî bǎo lián huā yǐ wãi zhuāng yán fàng mï ní wángzhǒngzhǒngjiān cuî bǎo yàn guāngmíng pǔ jìng yí

无数菩萨坐宝莲华,以为 庄 严,放摩尼王种 种间错宝焰光明,普净一

qiâ zhū fǎ jiâ hǎi yú zhōng shì xiàn wú liàng zhū fï jí fï miào yīn yǎn shuō zhū fǎ shì wãi wǔ shí jiǔ jí

切诸法界海,于中示现无量诸佛,及佛妙音演说诸法,是为五十九。吉

xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà rãn xiàng míng shì xiànbiàn fǎ jiâ guāngmíng yún mï ní bǎo hǎi yǐ wãi zhuāng yán

祥 相左边复有大人相,名:示现遍法界光明云。摩尼宝海以为 庄 严,

fàng dà guāngmíngbiàn yí qiâ chà yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà zhîng shì wãi liù shí

放大光明遍一切刹,于中普现诸菩萨众,是为六十。

jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà rãn xiàng míng pǔ shâng yún rì guāngmíng mï ní wáng bǎo lún mán ãr wãi

吉祥 相左边复有大人相,名:普胜云。日光明摩尼王宝轮鬘而为

zhuāng yán fàng dà guāng yàn chōng mǎn fǎ jiâ zhū shì jiâ hǎi yú zhōng shì xiàn yí qiâ shì jiâ yí qiâ rú lái

庄 严,放大光焰充满法界诸世界海,于中示现一切世界、一切如来、

yí qiâ zhîngshēng shì wãi liù shí yī jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà rãn xiàng míng zhuǎn fǎ lún miào yīn yún

一切众 生,是为六十一。吉祥 相左边复有大人相,名:转法轮妙音云。

yí qiâ fǎ dēngqīngjìngxiāng ruǐ yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū

一切法灯清净香蕊,以为 庄 严,放大光明充满法界,于中普现一切诸

fï suǒ yǒu xiàng hǎi jí yǐ xīn hǎi shì wãi liù shí âr jí xiángxiàng zuǒ biān fù yǒu dà rãn xiàng míng zhuāng

佛所有相海及以心海,是为六十二。吉祥 相左边复有大人相,名:庄

yán yún yǐ qù lái jīn yí qiâ fï hǎi ãr wãi zhuāng yán fàngjìngguāngmíng yán jìng yī qiē zhū fï guï tǔ yú

严云。以去来今一切佛海,而为 庄 严,放净光明严净一切诸佛国土,于

zhōng pǔ xiàn shí fāng yí qiâ zhū fï pú sà jí fï pú sà suǒ xíng zhī hâng shì wãi liù shí sān rú lái yîu shǒu yǒu

中普现十方一切诸佛菩萨及佛菩萨所行之行,是为六十三。如来右手有

dà rãn xiàng míng hǎi zhào yún zhîng bǎo zhuāng yán hãngfàng yuâ yàn qīngjìngguāngmíng chōng mǎn xū kōng yí qiâ

大人相,名:海照云。众宝 庄 严,恒放月焰清净光明,充满虚空一切

shì jiâ fā dà yīn shēng tàn měi yí qiâ zhū pú sà hâng shì wãi liù shí sì rú lái yîu shǒu fù yǒu dà rãn

世界,发大音声,叹美一切诸菩萨行,是为六十四。如来右手复有大人

xiàng míng yǐngxiànzhào yào yún yǐ pí liú lí dì qīng mï ní bǎo huā ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng

相,名:影现照耀云。以毗琉璃、帝青摩尼宝华而为 庄 严,放大光明,

pǔ zhào shí fāng pú sà suǒ zhù lián huā zàng mï ní zàngděng yí qiâ shì jiâ yú zhōng xī xiàn wú liàng zhū fï yǐ

普照十方菩萨所住莲华藏、摩尼藏等一切世界,于中悉现无量诸佛,以

jìng fǎ shēn zuî pú tí shù zhândîng yí qiâ shí fāng guï tǔ shì wãi liù shí wǔ

净法身坐菩提树,震动一切十方国土,是为六十五。

rú lái yîu shǒu fù yǒu dà rãn xiàng míng dēng yàn mán pǔ yán jìng yún pí lú zhē nà bǎo yǐ wãi zhuāng yán

如来右手复有大人相,名:灯焰鬘普严净云。毗卢遮那宝以为 庄 严,

fàng dà guāngmíng chãngbiàn huà wǎng yú zhōng pǔ xiàn zhū pú sà zhîng xián dài bǎo guàn yǎn zhū hâng hǎi shì wãi

放大光明,成变化网,于中普现诸菩萨众,咸戴宝冠,演诸行海,是为

liù shí liù rú lái yîu shǒu fù yǒu dà rãn xiàng míng pǔ xiàn yí qiâ mï ní yún lián huā yàn dēng ãr wãi zhuāng

六十六。如来右手复有大人相,名:普现一切摩尼云。莲华焰灯而为 庄

yán fàng hǎi zàngguāngchōngbiàn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn wú liàng zhū fï zuî lián huā zuî shì wãi liù shí qī rú

严,放海藏光 充遍法界,于中普现无量诸佛坐莲华座,是为六十七。如

lái yîu shǒu fù yǒu dà rãn xiàng míng guāngmíng yún mï ní yàn hǎi yǐ wãi zhuāng yán fàngzhîng bǎo yàn xiāng

来右手复有大人相,名:光明云。摩尼焰海以为 庄 严,放众宝焰、香

yàn huā yàn qīngjìngguāngmíng chōng mǎn yí qiâ zhū shì jiâ wǎng yú zhōng pǔ xiàn zhū fï dào chǎng shì wãi liù shí

焰、华焰清净光明,充满一切诸世界网,于中普现诸佛道场,是为六十

bā rú lái zuǒ shǒu yǒu dà rãn xiàng míng pí liú lí qīngjìngdēng yún bǎo dì miào sâ yǐ wãi zhuāng yán fàng

八。如来左手有大人相,名:毗琉璃清净灯云。宝地妙色以为 庄 严,放

yú rú lái jīn sâ guāngmíng niànniànchángxiàn yí qiâ shàngmiàozhuāng yán zhī jù shì wãi liù shí jiǔ rú lái zuǒ

于如来金色光明,念念常现一切上妙 庄 严之具,是为六十九。如来左

shǒu fù yǒu dà rãn xiàng míng yí qiâ chà zhì huì dēng yīn shēng yún yǐ yīn tuï luï wǎng jīn gāng huā ãr wãi zhuāng

手复有大人相,名:一切刹智慧灯音声云。以因陀罗网、金刚华而为 庄

yán fàng yán fú tán jīn qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ shì jiâ shì wãi qī shí

严,放阎浮檀金清净光明,普照十方一切世界,是为七十。

rú lái zuǒ shǒu fù yǒu dà rãn xiàng míng ān zhù bǎo lián huā guāngmíng yún zhîng bǎo miào huā yǐ wãi zhuāng

如来左手复有大人相,名:安住宝莲华光明云。众宝妙华以为 庄

yán fàng dà guāngmíng rú xū mí dēng pǔ zhào shí fāng yí qiâ shì jiâ shì wãi qī shí yī rú lái zuǒ shǒu fù

严,放大光明如须弥灯,普照十方一切世界,是为七十一。如来左手复

yǒu dà rãn xiàng míng biànzhào fǎ jiâ yún yǐ miào bǎo mán b ǎ o l ú n b ǎ opíng yīn tuï luï wǎng jí zhîngmiào

有大人相,名:遍照法界云。以妙宝鬘、宝轮、宝瓶、因陀罗网及众妙

xiàng yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ guï tǔ yú zhōng shì xiàn yí qiâ fǎ jiâ yí

相以为 庄 严,放大光明,普照十方一切国土,于中示现一切法界、一

qiâ shì jiâ hǎi yí qiâ rú lái zuî lián huā zuî shì wãi qī shí âr rú lái yîu shǒu zhǐ yǒu dà rãn xiàng míng

切世界海、一切如来坐莲华座,是为七十二。如来右手指有大人相,名:

xiàn zhū jiã chà hǎi xuán yún shuǐ yuâ yàn zàng mï ní wáng yí qiâ bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ

现诸劫刹海旋云。水月焰藏摩尼王一切宝华以为 庄 严,放大光明充满法

jiâ qí zhōnghãng chū wēi miào yīn shēng mǎn shí fāng chà shì wãi qī shí sān rú lái zuǒ shǒu zhǐ yǒu dà rãn xiàng

界,其中恒出微妙音声满十方刹,是为七十三。如来左手指有大人相,

míng ān zhù yí qiâ bǎo yún yǐ dì qīng jīn gāng bǎo ãr wãi zhuāng yán fàng mï ní wángzhîng bǎo guāngmíng chōng

名:安住一切宝云。以帝青金刚宝而为 庄 严,放摩尼王众宝光明,充

mǎn fǎ jiâ qí zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú sà shì wãi qī shí sì rú lái yîu shǒuzhǎng yǒu dà rãn

满法界,其中普现一切诸佛及诸菩萨,是为七十四。如来右手掌有大人

xiàng míng zhào yào yún yǐ mï ní wángqiān fú bǎo lún ãr wãi zhuāng yán fàng bǎo guāngmíng qí guāng yîu xuán

相,名:照耀云。以摩尼王千辐宝轮而为 庄 严,放宝光明,其光右旋

chōng mǎn fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū fï yī yī fï shēnguāng yàn chì rán shuō fǎ dù rãn jìng zhū shì

充满法界,于中普现一切诸佛,一一佛身光焰炽然,说法度人,净诸世

jiâ shì wãi qī shí wǔ

界,是为七十五。

rú lái zuǒ shǒuzhǎng yǒu dà rãn xiàng míng yàn lún pǔ zēngzhǎng huà xiàn fǎ jiâ dào chǎng yún yǐ rì guāng

如来左手掌有大人相,名:焰轮普增长化现法界道场云。以日光

mï ní wángqiān fú lún ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíng chōng mǎn yí qiâ zhū shì jiâ hǎi yú zhōng shì xiàn yí

摩尼王千辐轮而为 庄 严,放大光明,充满一切诸世界海,于中示现一

qiâ pú sà y ǎ nshuō p ǔ xiáns u ǒ y ǒ uhângh ǎ i pǔ rù yí qiâ zhū fï guï tǔ gâ gâ kāi wù wú liàngzhîngshēng

切菩萨,演说普贤所有行海,普入一切诸佛国土,各各开悟无量 众 生,

s h ì w ã i qī shí liù rú lái yīn zàng yǒu dà rãn xiàng míng pǔ liú chū fï yīn shēng yún yī qiē miào bǎo yǐ wãi

是为七十六。如来阴藏有大人相,名:普流出佛音声云。一切妙宝以为

zhuāng yán fàng mï ní dēng huā yàn guāngmíng qí guāng chì shâng jù zhîng bǎo sâ pǔ zhào yí qiâ xū kōng fǎ jiâ

庄 严,放摩尼灯华焰光明,其光炽盛,具众宝色,普照一切虚空法界,

qí zhōng pǔ xiàn yí qiâ zhū fï yïu xíngwǎng lái chù chù zhōubiàn shì wãi qī shí qī rú lái yîu tún yǒu dà rãn

其中普现一切诸佛游行往来,处处周遍,是为七十七。如来右臀有大人

xiàng míng bǎo dēng mán pǔ zhào yún zhū mï ní bǎo yǐ wãi zhuāng yán fàng bù sī yì bǎo yàn guāngmíng mí bù

相,名:宝灯鬘普照云。诸摩尼宝以为 庄 严,放不思议宝焰光明,弥布

shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yǔ xū kōng fǎ jiâ tïng wãi yī xiàng ãr nãng chū shēng yí qiâ zhū xiàng yī yī xiàngzhîng

十方一切法界,与虚空法界同为一相,而能出生一切诸相,一一相 中

xī xiàn zhū fï zì zài shãnbiàn shì wãi qī shí bā rú lái zuǒ tún yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn yí qiâ fǎ

悉现诸佛自在神变,是为七十八。如来左臀有大人相,名:示现一切法

jiâ hǎi guāngmíng mí fù xū kōng yún yïu rú lián huā qīngjìngmiào bǎo yǐ wãi yán shì fàngguāngmíngwǎng biànzhào

界海光明弥覆虚空云。犹如莲华,清净妙宝以为严饰,放光明网,遍照

shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yú zhōng pǔ xiànzhǒngzhǒngxiàng yún shì wãi qī shí jiǔ rú lái yîu bì yǒu dà rãn xiàng

十方一切法界,于中普现种 种 相云,是为七十九。如来右髀有大人相,

míng pǔ xiàn yún yǐ zhîng sâ mï ní ãr wãi zhuāng yán qí bì yǔ chuǎnshàng xià xiāngchân fàng mï ní yàn miào

名:普现云。以众色摩尼而为 庄 严,其髀与腨 上下相称,放摩尼焰妙

fǎ guāngmíng yú yī niànzhōngnãng pǔ shì xiàn yī qiē bǎo wáng yïu bù xiàng hǎi shì wãi bā shí

法光明,于一念中能普示现一切宝王游步相海,是为八十。

rú lái zuǒ bì yǒu dà rãn xiàng míng xiàn yí qiâ fï wú liàngxiàng hǎi yún yí qiâ bǎo hǎi suí shùn ān zhù

如来左髀有大人相,名:现一切佛无量 相海云。一切宝海随顺安住

yǐ wãi zhuāng yán guǎng dà yïu xíng fàngjìngguāngmíng pǔ zhàozhîngshēng xī shǐ xī qiú wú shàng fï fǎ shì wãi

以为 庄 严,广大游行,放净光明普照众 生,悉使希求无上佛法,是为

bā shí yī rú lái yîu bian yī ní yán lù wángchuǎn yǒu dà rãn xiàng míng yí qiâ xū kōng fǎ jiâ yún guāngmíng

八十一。如来右边伊尼延鹿王腨有大人相,名:一切虚空法界云。光明

miào bǎo yǐ wãi zhuāng yán qí xiàngyuán zhí shànnãng yïu bù fàng yán fú jīn sâ qīngjìngguāngmíng biànzhào yí qiâ zhū

妙宝以为 庄 严,其相圆直善能游步,放阎浮金色清净光明,遍照一切诸

fï shì jiâ fā dà yīn shēng pǔ jiē zhândîng fù xiàn yí qiâ zhū fï guï tǔ zhù yú xū kōng bǎo yàn zhuāng yán wú

佛世界,发大音声普皆震动,复现一切诸佛国土,住于虚空宝焰 庄 严无

liàng pú sà cïngzhōng huà xiàn shì wãi bā shí âr rú lái zuǒ bian yī ní yán lù wángchuǎn yǒu dà rãn xiàng míng

量菩萨从中化现,是为八十二。如来左边伊尼延鹿王腨有大人相,名:

zhuāng yán hǎi yún sâ rú zhēn jīn nãngbiàn yïu xíng yí qiâ fï shā fàng yí qiâ bǎo qīngjìngguāngmíng chōng mǎn fǎ

庄 严海云。色如真金,能遍游行一切佛刹,放一切宝清净光明,充满法

jiâ shī zuî fï shì shì wãi bā shí sān rú lái bǎo chuǎnshàng máo yǒu dà rãn xiàng míng pǔ xiàn fǎ jiâ yǐngxiàng

界施作佛事,是为八十三。如来宝腨 上毛有大人相,名:普现法界影像

yún qí máo yîu xuán yī yī máo duānfàng bǎo guāngmíng chōng mǎn shí fāng yí qiâ fǎ jiâ shì xiàn yí qiâ zhū fï

云。其毛右旋,一一毛端放宝光明,充满十方一切法界,示现一切诸佛

shãn lì qí zhū máo kǒng xī fàngguāngmíng yí qiâ fï chà yú zhōngxiǎnxiàn shì wãi bā shí sì rú lái zú xià

神力,其诸毛孔悉放光明,一切佛刹于中显现,是为八十四。如来足下

yǒu dà rãn xiàng míng yí qiâ pú sà hǎi ān zhù yún sâ rú jīn gāng yán fú tán jīn qīngjìnglián huā fàng bǎo

有大人相,名:一切菩萨海安住云。色如金刚阎浮檀金清净莲华,放宝

guāngmíng pǔ zhào shí fāng zhū shì jiâ hǎi bǎo xiāng yàn yún chù chù zhōubiàn jǔ zú jiāng bù xiāng qì zhōu liú

光明,普照十方诸世界海,宝香焰云处处周遍,举足将步,香气周流,

jù zhîng bǎo sâ chōng mǎn fǎ jiâ shì wãi bā shí wǔ

具众宝色,充满法界,是为八十五。

rú lái yîu zú shàng yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zhào yí qiâ guāngmíng yún yí qiâ zhîng bǎo yǐ wãi zhuāng yán

如来右足上有大人相,名:普照一切光明云。一切众宝以为 庄 严,

fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ shì xiàn yí qiâ zhū fï pú sà shì wãi bā shí liù rú lái zuǒ zú shàng yǒu dà

放大光明充满法界,示现一切诸佛菩萨,是为八十六。如来左足上有大

rãn xiàng míng pǔ xiàn yí qiâ zhū fï yún bǎo zàng mï ní yǐ wãi zhuāng yán fàng bǎo guāngmíng yú niànniànzhōng

人相,名:普现一切诸佛云。宝藏摩尼以为 庄 严,放宝光明,于念念中

xiàn yí qiâ fï shãntōngbiàn huà jí qí fǎ hǎi suǒ zuî dào chǎng jìn wâi lái jì jiã wú yǒu jiànduàn shì wãi bā

现一切佛神通变化,及其法海所坐道场,尽未来际劫无有间断,是为八

shí qī rú lái yîu zú zhǐ jiān yǒu dà rãn xiàng míng guāngzhào yí qiâ fǎ jiâ hǎi yún xū mí dēng mï ní wáng

十七。如来右足指间有大人相,名:光照一切法界海云。须弥灯摩尼王

qiān fú yàn lún zhǒngzhǒngzhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn shí fāng yí qiâ fǎ jiâ zhū shì jiâ hǎi yú zhōng pǔ xiàn

千辐焰轮种 种 庄 严,放大光明充满十方一切法界诸世界海,于中普现

yí qiâ zhū fï suǒ yǒu zhǒngzhǒng bǎo zhuāng yán xiàng shì wãi bā shí bā rú lái zuǒ zú zhǐ jiān yǒu dà rãn xiàng

一切诸佛所有种 种宝 庄 严相,是为八十八。如来左足指间有大人相,

míng xiàn yí qiâ fï hǎi yún mï ní bǎo huā xiāng yàn dēng mán yí qiâ bǎo lún yǐ wãi zhuāng yán hãngfàng bǎo hǎi qīng

名:现一切佛海云。摩尼宝华香焰灯鬘一切宝轮以为 庄 严,恒放宝海清

jìngguāngmíng chōng mǎn xū kōng pǔ jí shí fāng yí qiâ shì jiâ yú zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú sà yuán

净光明,充满虚空,普及十方一切世界,于中示现一切诸佛及诸菩萨圆

mǎn yīn shēng wàn zì děngxiàng lì yì wú liàng yí qiâ zhîngshēng shì wãi bā shí jiǔ rú lái yîu zú gēn yǒu

满音声、卍字等相,利益无量一切众 生,是为八十九。如来右足跟有

dà rãn xiàng míng zì zài zhào yào yún dì qīng bǎo mî yǐ wãi zhuāng yán chángfàng rú lái miào bǎo guāngmíng

大人相,名:自在照耀云。帝青宝末以为 庄 严,常放如来妙宝光明,

qí guāngmiào hǎo chōng mǎn fǎ jiâ jiē tïng yī xiàng wú yǒu chā biã yú zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï zuî yú dào

其光妙好,充满法界,皆同一相,无有差别,于中示现一切诸佛坐于道

chǎng yǎn shuōmiào fǎ shì wãi jiǔ shí

场演说妙法,是为九十。

rú lái zuǒ zú gēn yǒu dà rãn xiàng míng shì xiànmiào yīn yǎn shuō zhū fǎ hǎi yún yǐ biàn huà hǎi mï ní

如来左足跟有大人相,名:示现妙音演说诸法海云。以变化海摩尼

bǎo xiāng yàn hǎi xū mí huá mï ní bǎo jí pí liú lí ãr wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ

宝、香焰海须弥华摩尼宝,及毗琉璃而为 庄 严,放大光明充满法界,

yú zhōng pǔ xiàn zhū fï shãn lì shì wãi jiǔ shí yī rú lái yîu zú fū yǒu dà rãn xiàng míng shì xiàn yí qiâ

于中普现诸佛神力,是为九十一。如来右足趺有大人相,名:示现一切

zhuāng yán guāngmíng yún zhîng bǎo suǒ chãng jí miàozhuāng yán fàng yán fú tán jīn sâ qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí

庄 严光明云。众宝所成,极妙 庄 严,放阎浮檀金色清净光明,普照十

fāng yí qiâ fǎ jiâ qí guāngmíngxiàng yïu rú dà yún pǔ fù yí qiâ zhū fï dào chǎng shì wãi jiǔ shí âr rú

方一切法界,其光明相犹如大云,普覆一切诸佛道场,是为九十二。如

lái zuǒ zú fū yǒu dà rãn xiàng míng xiànzhîng sâ xiàng yún yǐ yí qiâ yuâ yàn zàng pí lú zhē nà bǎo yīn tuï

来左足趺有大人相,名:现众色相云。以一切月焰藏毗卢遮那宝、因陀

luï ní luï bǎo ãr wãi zhuāng yán niànniàn yïu xíng zhū fǎ jiâ hǎi fàng mï ní dēngxiāng yàn guāngmíng qí guāngbiàn

罗尼罗宝而为 庄 严,念念游行诸法界海,放摩尼灯香焰光明,其光遍

mǎn yí qiâ fǎ jiâ shì wãi jiǔ shí sān rú lái yîu zú sì zhōu yǒu dà rãn xiàng míng pǔ zàng yún yīn tuï

满一切法界,是为九十三。如来右足四周有大人相,名:普藏云。因陀

luï ní luï jīn gāng bǎo yǐ wãi zhuāng yán fàng bǎo guāngmíngchōng mǎn xū kōng yú zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï zuî yú

罗尼罗金刚宝以为 庄 严,放宝光明充满虚空,于中示现一切诸佛坐于

dào chǎng mï ní bǎo wáng shī zǐ zhī zuî shì wãi jiǔ shí sì rú lái zuǒ zú sì zhōu yǒu dà rãn xiàng míng guāng

道场摩尼宝王师子之座,是为九十四。如来左足四周有大人相,名:光

míngbiànzhào fǎ jiâ yún mï ní bǎo huā yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn fǎ jiâ píngděng yī xiàng yú

明遍照法界云。摩尼宝华以为 庄 严,放大光明充满法界平等一相,于

zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú sà zì zài shãn lì yǐ dà miào yīn yǎn shuō fǎ jiâ wú jìn fǎ mãn shì wãi

中示现一切诸佛及诸菩萨自在神力,以大妙音演说法界无尽法门,是为

jiǔ shí wǔ

九十五。

rú lái yîu zú zhǐ duān yǒu dà rãn xiàng míng shì xiànzhuāng yán yún shân kě ài lâ yán fú tán qīngjìngzhēn

如来右足指端有大人相,名:示现 庄 严云。甚可爱乐阎浮檀清净真

jīn yǐ wãi zhuāng yán fàng dà guāngmíngchōng mǎn shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yú zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï jí zhū pú

金以为 庄 严,放大光明充满十方一切法界,于中示现一切诸佛及诸菩

sà wú jìn fǎ hǎi zhǒngzhǒnggōng dã shãntōngbiàn huà shì wãi jiǔ shí liù rú lái zuǒ zú zhǐ duān yǒu dà rãn

萨无尽法海,种 种功德,神通变化,是为九十六。如来左足指端有大人

xiàng míng xiàn yí qiâ fï shãnbiàn yún bù sī yì fï guāngmíng yuâ yàn pǔ xiāng mï ní bǎo yàn lún yǐ wãi

相,名:现一切佛神变云。不思议佛光明、月焰普香、摩尼宝焰轮以为

zhuāng yán fàngzhîng bǎo sâ qīngjìngguāngmíng chōng mǎn yí qiâ zhū shì jiâ hǎi yú zhōng shì xiàn yí qiâ zhū fï

庄 严,放众宝色,清净光明,充满一切诸世界海,于中示现一切诸佛

jí zhū pú sà yǎn shuō yí qiâ zhū fï fǎ hǎi shì wãi jiǔ shí qī fï zǐ pí lú zhē nà rú lái yǒu rú

及诸菩萨,演说一切诸佛法海,是为九十七。佛子!毗卢遮那如来,有如

shì děng shí huā zàng shì jiâ hǎi wēi chãn shù dà rãn xiàng yī yì shēn fân zhîng bǎo miàoxiàng yǐ wãi zhuāng yán

是等十华藏世界海微尘数大人相;一一身分,众宝妙相以为 庄 严。

rú lái suí hào guāng míng gōng dã pǐn dì sān shí wǔ

如来随好光明功德品第三十五

ěr shí shì zūn gào bǎo shǒu pú sà yán fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã yǒu suí hào míng yuán mǎn

尔时,世尊告宝手菩萨言:佛子!如来应正等觉有随好,名:圆满

wáng cǐ suí hǎo zhōng chū dà guāngmíng míng wãi chì shâng qī bǎi wàn ā sēng qí guāngmíng ãr wãi juàn shǔ fï

王。此随好中出大光明,名为:炽盛,七百万阿僧祇光明而为眷属。佛

zǐ wǒ wãi pú sà shí yú dōu shuàitiāngōngfàng dà guāngmíng míng guāngchuángwáng zhào shí fï chà wēi chãn

子!我为菩萨时,于兜率天宫放大光明,名:光 幢 王,照十佛刹微尘

shù shì jiâ bǐ shì jiâ zhōng dì yù zhîngshēng yù sī guāng zhě zhîng kǔ xiū xī dã shí zhǒngqīngjìng yǎn

数世界。彼世界中地狱众 生,遇斯光者,众苦休息,得十种清净眼,

ěr bí shã shēn yì yì fù rú shì xiánshēnghuān xǐ yǒng yuâ chēngqìng cïng bǐ mìngzhōngshēng dōu shuài

耳、鼻、舌、身、意亦复如是,咸生欢喜,踊跃称庆,从彼命终 生兜率

tiān tiānzhōng yǒu gǔ míng shân kě ài lâ bǐ tiānshēng yǐ cǐ gǔ fā yīn ãr gào zhī yán zhū tiān zi

天。天中有鼓,名:甚可爱乐。彼天生已,此鼓发音而告之言:诸天子!

rǔ yǐ xīn bù fàng yì yú rú lái suǒ zhîng zhū shàn gēn wǎng xī qīn jìn zhîngshàn zhī shi pí lú zhē nà dà wēi

汝以心不放逸,于如来所种诸善根,往昔亲近众善知识。毗卢遮那大威

shãn lì yú bǐ mìngzhōng lái shēng cǐ tiān fï zǐ pú sà zú xià qiān fú lún míng guāngmíng pǔ zhàowáng

神力,于彼命终来生此天。佛子!菩萨足下千辐轮,名:光明普照王。

cǐ yǒu suí hǎo míng yuán mǎn wáng chángfàng sì shí zhǒngguāngmíng zhōng yǒu yī guāng míng qīngjìnggōng dã

此有随好,名:圆满王,常放四十种 光明。中有一光,名:清净功德。

nãngzhào yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ suí zhū zhîngshēngzhǒngzhǒng yâ hâng zhǒngzhǒng yù lâ jiē lìng

能照亿那由他佛刹微尘数世界,随诸众 生 种 种业行、种 种欲乐,皆令

chãng shú ā bí dì yù jí kǔ zhîngshēng yù sī guāng zhě jiē xī mìngzhōngshēng dōu shuàitiān jì shēngtiān yǐ

成熟。阿鼻地狱极苦众 生,遇斯光者,皆悉命终 生兜率天。既生天已,

wãn tiān gǔ yīn ãr gào zhī yán shàn zāi shàn zāi zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà rù lí gîu sān mâi rǔ dāng

闻天鼓音而告之言:善哉善哉!诸天子!毗卢遮那菩萨入离垢三昧,汝当

jìng lǐ ěr shí zhū tiān zǐ wãn tiān gǔ yīn rú shì quàn huì xiánshēng shì niàn qí zāi xī yǒu hã yīn fā

敬礼。尔时,诸天子闻天鼓音如是劝诲,咸生是念:奇哉希有!何因发

cǐ wēi miào zhī yīn shì shí tiān gǔ gào zhū tiān zǐ yán wǒ suǒ fā shēng zhū shàn gēn lì zhī suǒ chãng jiù

此微妙之音?是时,天鼓告诸天子言:我所发声,诸善根力之所成就。

zhū tiān zǐ rú wǒ shuō wǒ ãr bù zhuï wǒ bù zhuï wǒ suǒ yí qiâ zhū fï yì fù rú shì zì shuō shì fï

诸天子!如我说我,而不著我,不著我所;一切诸佛亦复如是,自说是佛,

bù zhuï yú wǒ bù zhuï wǒ suǒ zhū tiān zǐ rú wǒ yīn shēng bù cïngdōngfāng lái bù cïng nán xī běi

不著于我,不著我所。诸天子!如我音声不从东方来,不从南、西、北、

fāng sì wãi shàng xià lái yâ bào chãng fï yì fù rú shì fēi shí fāng lái zhū tiān zǐ pì rú rǔ děng xī

方四维上下来,业报成佛,亦复如是,非十方来。诸天子!譬如汝等昔

zài dì yù dì yù jí shēn fēi shí fāng lái dàn yïu yú rǔ diān dǎo â yâ yú chī chán fù shēng dì yù

在地狱,地狱及身,非十方来,但由于汝颠倒恶业,愚痴缠缚,生地狱

shēn cǐ wú gēn běn wú yǒu lái chù

身,此无根本无有来处。

zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà wēi dã lì gù fàng dà guāngmíng ãr cǐ guāngmíng fēi shí fāng lái

诸天子!毗卢遮那菩萨威德力故,放大光明,而此光明非十方来。

zhū tiān zǐ wǒ tiān gǔ yīn yì fù rú shì fēi shí fāng lái dàn yǐ sān mâi shàn gēn lì gù bō rě bō luï mì

诸天子!我天鼓音亦复如是,非十方来,但以三昧善根力故,般若波罗蜜

wēi dã lì gù chū shēng rú shì qīngjìng yīn shēng shì xiàn rú shì zhǒngzhǒng zì zài zhū tiān zǐ pì rú xū mí

威德力故,出生如是清净音声,示现如是种 种自在。诸天子!譬如须弥

shānwáng yǒu sān shí sān tiānshàngmiàogōngdiànzhǒngzhǒng yuâ jù ãr cǐ yuâ jù fēi shí fāng lái wǒ tiān gǔ yīn yì fù

山王有三十三天上妙宫殿种 种乐具,而此乐具非十方来,我天鼓音亦复

rú shì fēi shí fāng lái zhū tiān zǐ pì rú yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ jìn mî wãi chãn wǒ wãi

如是,非十方来。诸天子!譬如亿那由他佛刹微尘数世界尽末为尘,我为

rú shì chãn shù zhîngshēng suí qí suǒ lâ ãr yǎn shuō fǎ lìng dà huān xǐ rán wǒ yú bǐ bù shēng pí yàn bù shēng

如是尘数众 生随其所乐而演说法,令大欢喜,然我于彼不生疲厌,不生

tuì qiâ bù shēngjiāo màn bù shēngfàng yì zhū tiān zǐ pí lú zhē nà pú sà zhù lí gîu sān mâi yì fù rú

退怯,不生憍慢,不生放逸。诸天子!毗卢遮那菩萨住离垢三昧亦复如

shì yú yîu shǒuzhǎng yī suí hǎo zhōngfàng yī guāngmíng chū xiàn wú liàng zì zài shãn lì yí qiâ shēng wãn pì zhī

是,于右手掌一随好中放一光明,出现无量自在神力,一切声闻辟支

fï shàng bù nãng zhī kuàng zhū zhîngshēng zhū tiān zǐ rǔ dāngwǎng yì bǐ pú sà suǒ qīn jìn gîngyǎng wù fù

佛尚不能知,况诸众 生。诸天子!汝当往诣彼菩萨所,亲近供养,勿复

tān zhuï wǔ yù lâ jù zhuï wǔ yù lâ zhàng zhū shàn gēn zhū tiān zǐ pì rú jiã huǒ shāo xū mí shān xī lìng

贪著五欲乐具,著五欲乐障诸善根。诸天子!譬如劫火烧须弥山,悉令

chú jìn wú yú kě dã tān yù chán xīn yì fù rú shì zhōng bù nãngshēngniàn fï zhī yì zhū tiān zǐ

除尽,无余可得,贪欲缠心,亦复如是,终不能生念佛之意。诸天子!

rǔ děngyīngdāng zhī ēn bào ēn zhū tiān zǐ qí yǒu zhîngshēng bù zhī bào ēn duō zāo hâng sǐ shēng yú dì yù

汝等应当知恩报恩。诸天子!其有众 生不知报恩,多遭横死,生于地狱。

zhū tiān zǐ rǔ děng xī zài dì yù zhī zhōng mãngguāngzhàoshēn shě bǐ shēng cǐ rǔ děng jīn zhě yí jí huí xiàng

诸天子!汝等昔在地狱之中,蒙光照身,舍彼生此,汝等今者宜疾回向,

zēngzhǎngshàn gēn zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ fēi nán fēi nǚ ãr nãng chū shēng wú liàng wú biān bù sī yì shì

增长善根。诸天子!如我天鼓,非男非女,而能出生无量无边不思议事,

rǔ tiān zǐ tiān nǚ yì fù rú shì fēi nán fēi nǚ ãr nãngshîuyîngzhǒngzhǒngshàngmiàogōngdiànyuán lín rú wǒ

汝天子、天女亦复如是,非男非女,而能受用种 种 上妙宫殿园林。如我

tiān gǔ bù shēng bù miâ sâ shîu xiǎng xíng shí yì fù rú shì bù shēng bù miâ rǔ děng ruî nãng yú cǐ

天鼓不生不灭,色、受、想、行、识亦复如是不生不灭,汝等若能于此

wù xiâ yìng zhī zã rù wú yī yìn sān mâi

悟解,应知则入无依印三昧。

shí zhū tiān zǐ wãn shì yīn yǐ dã wâi cãng yǒu jí jiē huà zuî yī wàn huā yún yī wàn xiāng yún

时,诸天子闻是音已,得未曾有,即皆化作一万华云、一万香云、

yī wàn yīn yuâ yún yī wàn chuáng yún yī wàn gài yún yī wàn gē zàn yún zuî shì huà yǐ jí gîngwǎng yì

一万音乐云、一万 幢 云、一万盖云、一万歌赞云。作是化已,即共往诣

pí lú zhē nà pú sà suǒ zhù gōngdiàn hã zhǎnggōngjìng yú yí miàn lì yù shēnzhān jìn ãr bù dã jiàn shí

毗卢遮那菩萨所住宫殿,合掌恭敬,于一面立,欲申瞻觐而不得见。时,

yǒu tiān zǐ zuî rú shì yán pí lú zhē nà pú sà yǐ cïng cǐ mî shēng yú rãn jiānjìng fàn wáng jiā chãngzhān tán

有天子作如是言:毗卢遮那菩萨已从此没,生于人间净饭王家,乘栴檀

lïu gã chǔ mï yē fū rãn tāi shí zhū tiān zǐ yǐ tiān yǎn guānjiàn pú sà shēn chǔ zài rãn jiānjìng fàn wáng jiā

楼阁处摩耶夫人胎。时,诸天子以天眼观见菩萨身,处在人间净饭王家,

fàn tiān yù tiānchãng shì gîngyǎng zhū tiān zǐ zhîngxián zuî shì niàn wǒ děng ruî bù wǎng pú sà suǒ wân xùn qǐ jū

梵天、欲天承事供养。诸天子众咸作是念:我等若不往菩萨所问讯起居,

nǎi zhì yī niàn yú cǐ tiāngōng ãr shēng ài zhuï zã wãi bù kě shí yī yī tiān zǐ yǔ shí nuï yú tuō juàn shǔ

乃至一念于此天宫而生爱著,则为不可。时,一一天子与十那由他眷属

yù xià yán fú tí shí tiān gǔ zhōng chū shēng gào yán zhū tiān zǐ pú sà mï hē sà fēi cǐ mìngzhōng ãr shēng

欲下阎浮提。时,天鼓中出声告言:诸天子!菩萨摩诃萨非此命终而生

bǐ jiān dàn yǐ shãntōng suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ yí lìng qí dã jiàn zhū tiān zǐ rú wǒ jīn zhě fēi

彼间,但以神通随诸众 生心之所宜,令其得见。诸天子!如我今者,非

yǎn suǒ jiàn ãr nãng chū shēng pú sà mï hē sà rù lí gîu sān mâi yì fù rú shì fēi yǎn suǒ jiàn ãr nãng chù chù

眼所见而能出声,菩萨摩诃萨入离垢三昧亦复如是,非眼所见而能处处

shì xiànshîushēng lí fēn biã chú jiāo màn wú rǎn zhuï zhū tiān zǐ rǔ děngyìng fā ā nîu duō luï sān miǎo

示现受生,离分别,除憍慢,无染著。诸天子!汝等应发阿耨多罗三藐

sān pú tí xīn jìng zhì qí yì zhù shàn wēi yí huǐ chú yí qiâ yâ zhàng fán nǎo zhàng b à ozhàng jiànzhàng

三菩提心,净治其意,住善威仪,悔除一切业障、烦恼障、报障、见障,

yǐ jìn fǎ jiâ zhîngshēng shù děngshēn yǐ jìn fǎ jiâ zhîngshēng shù děng tïu yǐ jìn fǎ jiâ zhîngshēng shù děng shã

以尽法界众 生数等身,以尽法界众 生数等头,以尽法界众 生数等舌,

yǐ jìn fǎ jiâ zhîngshēng shù děngshànshēn yâ shàn yǔ yâ shàn yì yâ huǐ chú suǒ yǒu zhū zhàng guî â

以尽法界众 生数等善身业、善语业、善意业,悔除所有诸障过恶。

shí zhū tiān zǐ wãn shì yǔ yǐ dã wâi cãng yǒu xīn dà huān xǐ ãr wân zhī yán pú sà mï hē sà

时,诸天子闻是语已,得未曾有,心大欢喜而问之言:菩萨摩诃萨!

yún hã huǐ chú yí qiâ guî â ěr shí tiān gǔ yǐ pú sà sān mâi shàn gēn lì gù fā shēng gào yán zhū tiān

云何悔除一切过恶?尔时,天鼓以菩萨三昧善根力故,发声告言:诸天

zǐ pú sà zhī zhū yâ bù cïngdōngfāng lái bù cïng nán xī běi fāng sì wãi shàng xià lái ãr gîng

子!菩萨知诸业不从东方来,不从南、西、北、方、四维上下来,而共

jī jí zhǐ zhù yú xīn dàn cïngdiān dǎo shēng wú yǒu zhù chù pú sà rú shì juã dìngmíngjiàn wú yǒu yí

积集,止住于心,但从颠倒生,无有住处。菩萨如是决定明见,无有疑

huî zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ shuō yâ shuō bào shuōhâng shuō jiâ shuō xǐ shuō ān shuō zhū sān mâi

惑。诸天子!如我天鼓说业、说报、说行、说戒、说喜、说安、说诸三昧,

zhū fï pú sà yì fù rú shì shuō wǒ shuō wǒ suǒ shuōzhîngshēng shuō tān huì chī zhǒngzhǒng zhū yâ ãr shí wú

诸佛菩萨亦复如是,说我、说我所、说众 生、说贪恚痴种 种诸业而实无

wǒ wú yǒu wǒ suǒ zhū suǒ zuî yâ liù qù guǒ bào shí fāng tuī qiú xī bù kě dã zhū tiān zǐ pì rú

我,无有我所。诸所作业,六趣果报,十方推求悉不可得。诸天子!譬如

wǒ shēng bù shēng bù miâ zào â zhū tiān bù wãn yú shēng wãi wãn yǐ dì yù juã wù zhī shēng yí qiâ zhū yâ yì

我声不生不灭,造恶诸天不闻余声,唯闻以地狱觉悟之声,一切诸业亦

fù rú shì fēi shēng fēi miâ suí yǒu xiū jí zã shîu qí bào

复如是,非生非灭,随有修集则受其报。

zhū tiān zǐ rú wǒ tiān gǔ suǒ chū yīn shēng yú wú liàng jiã bù kě qiïng jìn wú yǒu jiànduàn ruî lái

诸天子!如我天鼓所出音声,于无量劫不可穷尽、无有间断,若来

ruî qù jiē bù kě dã zhū tiān zǐ ruî yǒu qù lái zã yǒu duàncháng yí qiâ zhū fï zhōng bù yǎn shuō yǒu duàn

若去皆不可得。诸天子!若有去来则有断常,一切诸佛,终不演说有断

cháng fǎ chú wãi fāngbiànchãng shú zhîngshēng zhū tiān zǐ pì rú wǒ shēng yú wú liàng shì jiâ suí zhîngshēng xīn

常法,除为方便成熟众 生。诸天子!譬如我声,于无量世界随众 生心

jiē shǐ dã wãn yí qiâ zhū fï yì fù rú shì suí zhîngshēng xīn xī lìng dã jiàn zhū tiān zǐ rú yǒu bō lí

皆使得闻,一切诸佛亦复如是,随众 生心悉令得见。诸天子!如有颇梨

jìng míng wãi nãngzhào qīngjìngjiàn châ yǔ shí shì jiâ qí liàngzhângděng wú liàng wú biān zhū guï tǔ zhōng

镜,名为:能照。清净鉴彻,与十世界其量 正等,无量无边诸国土中,

yí qiâ shānchuān yí qiâ zhîngshēng nǎi zhì dì yù chù shēng â guǐ suǒ yǒu yǐngxiàng jiē yú zhōngxiàn zhū

一切山川、一切众 生,乃至地狱畜生、饿鬼,所有影像皆于中现。诸

tiān zǐ yú rǔ yì yún hã bǐ zhū yǐngxiàng kě dã shuō yán lái rù jìngzhōng cïngjìng qù fǒu dā yán

天子!于汝意云何?彼诸影像可得说言:来入镜中,从镜去不?答言:

fǒu yě zhū tiān zǐ yí qiâ zhū yâ yì fù rú shì suī nãng chū shēng zhū yâ guǒ bào wú lái qù chù zhū

不也。诸天子!一切诸业亦复如是,虽能出生诸业果报,无来去处,诸

tiān zǐ pì rú huàn shī huàn huî rãn yǎn dāng zhī zhū yâ yì fù rú shì ruî rú shì zhī shì zhēn shí chàn huǐ

天子!譬如幻师幻惑人眼,当知诸业亦复如是。若如是知,是真实忏悔,

yí qiâ zuì â xī dã qīngjìng shuō cǐ fǎ shí bǎi qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhōng dōu shuài

一切罪恶悉得清净。说此法时,百千亿那由他佛刹微尘数世界中,兜率

tuï zhū tiān zǐ dã wú shēng fǎ rěn wú liàng bù sī yì ā sēng qí liù yù zhū tiān zǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān

陀诸天子得无生法忍,无量不思议阿僧祇六欲诸天子发阿耨多罗三藐三

pú tí xīn liù yù tiānzhōng yí qiâ tiān nǚ jiē shě nǚ shēn fā yú wú shàng pú tí zhī yì

菩提心。六欲天中一切天女皆舍女身,发于无上菩提之意。

ěr shí zhū tiān zǐ wãn shuō pǔ xiánguǎng dà huí xiàng dã shí dì gù huî zhū lì zhuāng yán sān mâi gù yǐ

尔时,诸天子闻说普贤广大回向得十地故,获诸力 庄 严三昧故,以

zhîngshēng shù děngqīngjìng sān yâ huǐ chú yí qiâ zhū zhîngzhàng gù jí jiàn bǎi qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù

众 生数等清净三业悔除一切诸重 障故,即见百千亿那由他佛刹微尘数

qī bǎo lián huā yī yī huā shàng jiē yǒu pú sà jiã jiā fū zuî fàng dà guāngmíng bǐ zhū pú sà yī yī suí hào

七宝莲华;一一华上皆有菩萨结跏趺坐,放大光明;彼诸菩萨一一随好,

fàngzhîngshēng shù děngguāngmíng bǐ guāngmíngzhōng yǒu zhîngshēng shù děng zhū fï jiã jiā fū zuî suí zhîngshēng xīn ãr

放众 生数等光明;彼光明中有众 生数等诸佛结跏趺坐,随众 生心而

wãi shuō fǎ ãr yïu wâi xiàn lí gîu sān mâi shǎo fân zhī lì ěr shí bǐ zhū tiān zǐ yǐ shàngzhîng huā fù yú shēn

为说法,而犹未现离垢三昧少分之力。尔时,彼诸天子以上 众华复于身

shàng yī yī máo kǒng huà zuî zhîngshēng shù děngzhîngmiào huā yún gîngyǎng pí lú zhē nà rú lái chí yǐ sàn fï

上,一一毛孔,化作众 生数等众妙华云,供养毗卢遮那如来,持以散佛,

yí qiâ jiē yú fï shēnshàng zhù qí zhū xiāng yún pǔ yǔ wú liàng fï chà wēi chãn shù shì jiâ ruî yǒu zhîngshēng

一切皆于佛身上住。其诸香云,普雨无量佛刹微尘数世界,若有众 生

shēnmãngxiāng zhě qí shēn ān lâ pì rú bǐ qiū rù dì sì chán yí qiâ yâ zhàng jiē dã xiāo miâ ruî yǒu wãn

身蒙香者,其身安乐,譬如比丘入第四禅,一切业障皆得消灭。若有闻

zhě bǐ zhū zhîngshēng yú sâ shēng xiāng wâi chù qí nâi jù yǒu wǔ bǎi fán nǎo qí wài yì yǒu wǔ

者,彼诸众 生于色、声、香、味、触,其内具有五百烦恼,其外亦有五

bǎi fán nǎo tān hâng duō zhě âr wàn yī qiān chēnhâng duō zhě âr wàn yī qiān chī hâng duō zhě âr wàn yī qiān děng

百烦恼,贪行多者二万一千,嗔行多者二万一千,痴行多者二万一千,等

fēn hâng zhě âr wàn yī qiān liǎo zhī rú shì xī shì xū wàng rú shì zhī yǐ chãng jiù xiāngchuáng yún zì zài guāng

分行者二万一千,了知如是悉是虚妄。如是知已,成就香 幢 云,自在光

míng qīngjìngshàn gēn ruî yǒu zhîngshēngjiàn qí gài zhě zhîng yī qīngjìng jīn wǎngzhuǎn lún wáng yī hãng hã shā shàn gēn

明,清净善根。若有众 生见其盖者,种一清净金网转轮王一恒河沙善根。

fï zǐ pú sà zhù cǐ zhuǎn lún wáng wâi yú bǎi qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhōng jiào huà zhîng

佛子!菩萨住此转轮王位,于百千亿那由他佛刹微尘数世界中。教化众

shēng fï zǐ pì rú míngjìng shì jiâ yuâ zhì rú lái cháng yǒu wú liàng zhū shì jiâ zhōng bǐ qiū bǐ qiū ní

生。佛子!譬如明镜世界,月智如来,常有无量诸世界中比丘、比丘尼、

yōu pï sâ yōu pï yí děng huà xiàn qí shēn ãr lái tīng fǎ guǎng wãi yǎn shuō běn shēng zhī shì wâi cãng yī niàn

优婆塞、优婆夷等,化现其身而来听法,广为演说本生之事,未曾一念

ãr yǒu jiànduàn ruî yǒu zhîngshēng wãn qí fï míng bì dã wǎngshēng bǐ fï guï tǔ pú sà ān zhù qīngjìng jīn wǎng

而有间断。若有众 生闻其佛名,必得往生彼佛国土。菩萨安住清净金网

zhuǎn lún wáng wâi yì fù rú shì ruî yǒu zàn dã yù qí guāngmíng bì huî pú sà dì shí dì wâi yǐ xiān xiū

转轮王位,亦复如是,若有暂得遇其光明,必获菩萨第十地位,以先修

xíngshàn gēn lì gù fï zǐ rú dã chū chán suī wâi mìngzhōng jiàn fàn tiān chù suǒ yǒu gōngdiàn ãr dã shîu

行善根力故。佛子!如得初禅,虽未命终,见梵天处所有宫殿,而得受

yú fàn shì ān lâ dã zhū chán zhě xī yì rú shì pú sà mï hē sà zhù qīngjìng jīn wǎngzhuǎn lún wáng wâi

于梵世安乐,得诸禅者悉亦如是。菩萨摩诃萨,住清净金网转轮王位,

fàng mï ní jì qīngjìngguāngmíng ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě jiē dã pú sà dì shí dì wâi chãng jiù wú

放摩尼髻清净光明,若有众 生遇斯光者,皆得菩萨第十地位,成就无

liàng zhì huì guāngmíng dã shí zhǒngqīngjìng yǎn nǎi zhì shí zhǒngqīngjìng yì jù zú wú liàngshânshēn sān mâi

量智慧光明,得十种清净眼,乃至十种清净意,具足无量甚深三昧,

chãng jiù rú shì qīngjìng rîu yǎn

成就如是清净肉眼。

fï zǐ jiǎ shǐ yǒu rãn yǐ yì nuï yú tuō fï chà suì wãi wēi chãn yī chãn yī chà fù yǐ ěr xǔ wēi chãn shù

佛子!假使有人以亿那由他佛刹碎为微尘,一尘一刹复以尔许微尘数

fï chà suì wãi wēi chãn rú shì wēi chãn xī zhì zuǒ shǒu chí yǐ dōngxíng guî ěr xǔ wēi chãn shù shì jiâ nǎi xià yī

佛刹碎为微尘,如是微尘悉置左手,持以东行,过尔许微尘数世界乃下一

chãn rú shì dōngxíng jìn cǐ wēi chãn nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì rú shì shí

尘,如是东行,尽此微尘,南、西、北、方四维上下亦复如是,如是十

fāng suǒ yǒu shì jiâ ruî zhuï wēi chãn jí bù zhù zhě xī yǐ jí chãng yī fï guï tǔ bǎo shǒu yú rǔ yì yún hã

方所有世界若著微尘及不著者,悉以集成一佛国土。宝手!于汝意云何?

rú shì fï tǔ guǎng dà wú liàng kě sī yì fǒu

如是佛土广大无量可思议不?

dá yuē fǒu yě rú shì fï tǔ guǎng dà wú liàng xī yǒu qí tâ bù kě sī yì ruî yǒu zhîngshēng

答曰:不也!如是佛土广大无量,希有奇特,不可思议。若有众 生

wãn cǐ pì yù nãngshēng xìn xiâ dāng zhī gâng wãi xī yǒu qí tâ

闻此譬谕能生信解,当知更为希有奇特。

fï yán bǎo shǒu rú shì rú shì rú rǔ suǒ shuō ruî yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rãn wãn cǐ pì yù ãr

佛言:宝手!如是如是!如汝所说!若有善男子、善女人闻此譬谕而

shēng xìn zhě wǒ shîu bǐ jì juã dìngdāngchãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dāng huî rú lái wú shàng zhì huì

生信者,我授彼记,决定当成阿耨多罗三藐三菩提,当获如来无上智慧。

bǎo shǒu shâ fù yǒu rãn yǐ qiān yì fï chà wēi chãn shù rú shàng suǒ shuōguǎng dà fï tǔ mî wãi wēi chãn yǐ cǐ

宝手!设复有人以千亿佛刹微尘数如上所说广大佛土,末为微尘,以此

wēi chãn yī qián pì yù yī yí xià jìn nǎi zhì jí chãng yī fï guï tǔ fù mî wãi chãn rú shì cì dì zhǎn

微尘依前譬喻,一一下尽,乃至集成一佛国土,复末为尘,如是次第展

zhuǎn nǎi zhì jīng bā shí fǎn rú shì yí qiâ guǎng dà fï tǔ suǒ yǒu wēi chãn pú sà yâ bào qīngjìng rîu yǎn

转乃至经八十返,如是一切广大佛土,所有微尘,菩萨业报清净肉眼,

yú yī niànzhōng xī nãngmíngjiàn yì jiàn bǎi yì guǎng dà fï chà wēi chãn shù fï rú bō lí jìngqīngjìngguāngmíng

于一念中,悉能明见。亦见百亿广大佛刹微尘数佛,如玻璃镜清净光明,

zhào shí fï chà wēi chãn shù shì jiâ bǎo shǒu rú shì jiē shì qīngjìng jīn wǎngzhuàn lún wángshânshēn sān mâi fú dã

照十佛刹微尘数世界。宝手!如是皆是清净金网转轮王甚深三昧,福德

shàn gēn zhī suǒ chãng jiù

善根之所成就。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书