大众学佛网

《大方广佛华严经注音》43

发布时间:2020-03-23 17:44:47作者:大众学佛网

《大方广佛华严经注音》43

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà wú ài lún sān mâi fï zǐ pú sà mï hē sà rù cǐ sān mâi

佛子!云何为菩萨摩诃萨无碍轮三昧?佛子!菩萨摩诃萨入此三昧

shí zhù wú ài shēn yâ wú ài yǔ yâ wú ài yì yâ zhù wú ài fï guï tǔ dã wú ài chãng jiù zhîng

时,住无碍身业,无碍语业,无碍意业,住无碍佛国土,得无碍成就众

shēng zhì huî wú ài tiáo fú zhîngshēng zhì fàng wú ài guāngmíng xiàn wú ài guāngmíngwǎng shì wú ài guǎng dà

生智,获无碍调伏众 生智,放无碍光明,现无碍光明网,示无碍广大

biàn huà zhuǎn wú ài qīngjìng fǎ lún dã pú sà wú ài zì zài pǔ rù zhū fï lì pǔ zhù zhū fï zhì

变化,转无碍清净法轮,得菩萨无碍自在。普入诸佛力,普住诸佛智,

zuî fï suǒ zuî jìng fï suǒ jìng xiàn fï shãntōng lìng fï huān xǐ xíng rú lái hâng zhù rú lái dào cháng

作佛所作,净佛所净,现佛神通,令佛欢喜,行如来行,住如来道,常

dã qīn jìn wú liàng zhū fï zuî zhū fï shì shào zhū fï zhǒng fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi yǐ

得亲近无量诸佛,作诸佛事,绍诸佛种。佛子!菩萨摩诃萨住此三昧已,

guān yí qiâ zhì zǒngguān yí qiâ zhì biã guān yí qiâ zhì suí shùn yí qiâ zhì xiǎn shì yí qiâ zhì pān yuán yí

观一切智,总观一切智,别观一切智,随顺一切智,显示一切智,攀缘一

qiâ zhì jiàn yí qiâ zhì zǒngjiàn yí qiâ zhì biã jiàn yí qiâ zhì yú pǔ xián pú sà guǎng dà yuàn guǎng dà

切智,见一切智,总见一切智,别见一切智。于普贤菩萨广大愿、广大

xīn guǎng dà hâng guǎng dà suǒ qù guǎng dà suǒ rù guǎng dà guāngmíng guǎng dà chū xiàn guǎng dà hù niàn

心、广大行、广大所趣、广大所入、广大光明、广大出现、广大护念、

guǎng dà biàn huà guǎng dà dào bú duàn bù tuì wú xiū wú tì wú juàn wú shě wú sàn wú luàn chángzēng

广大变化、广大道,不断不退,无休无替,无倦无舍,无散无乱,常增

jìn hãngxiāng xù hã yǐ gù cǐ pú sà mï hē sà yú zhū fǎ zhōngchãng jiù dà yuàn fā xíng dà châng rù

进,恒相续。何以故?此菩萨摩诃萨于诸法中 成就大愿,发行大乘,入

yú fï fǎ dà fāngbiàn hǎi yǐ shângyuàn lì yú zhū pú sà suǒ xíng zhī hâng zhì huì míngzhào jiē dã shànqiǎo

于佛法大方便海,以胜愿力,于诸菩萨所行之行,智慧明照,皆得善巧。

jù zú pú sà shãntōngbiàn huà shànnãng hù niàn yí qiâ zhîngshēng rú qù lái jīn yí qiâ zhū fï zhī suǒ hù niàn

具足菩萨神通变化,善能护念一切众 生,如去来今一切诸佛之所护念,

yú zhū zhîngshēnghãng qǐ dà bēi chãng jiù rú lái bù biàn yì fǎ

于诸众 生恒起大悲,成就如来不变异法。

fï zǐ pì rú yǒu rãn yǐ mï ní bǎo zhì sâ yī zhōng qí mï ní bǎo suī tïng yī sâ bù shě zì xìng

佛子!譬如有人以摩尼宝置色衣中,其摩尼宝虽同衣色,不舍自性。

pú sà mï hē sà yì fù rú shì chãng jiù zhì huì yǐ wãi xīn bǎo guān yí qiâ zhì pǔ jiē míngxiàn rán bù shě

菩萨摩诃萨亦复如是,成就智慧以为心宝,观一切智普皆明现,然不舍

yú pú sà zhū hâng hã yǐ gù pú sà mï hē sà fā dà shì yuàn lì yì yí qiâ zhîngshēng dù tuō yí qiâ

于菩萨诸行。何以故?菩萨摩诃萨发大誓愿,利益一切众 生,度脱一切

zhîngshēng chãng shì yí qiâ zhū fï yán jìng yí qiâ shì jiâ ān wâi zhîngshēng shēn rù fǎ hǎi wãi jìngzhîng

众 生,承事一切诸佛,严净一切世界,安慰众 生,深入法海,为净众

shēng jiâ xiàn dà zì zài jǐ shī zhîngshēng pǔ zhào shì jiān rù yú wú biānhuàn huà fǎ mãn bù tuì bù zhuǎn

生界,现大自在,给施众 生,普照世间,入于无边幻化法门,不退不转,

wú pí wú yàn fï zǐ pì rú xū kōng chí zhîng shì jiâ ruî chãng ruî zhù wú yàn wú juàn wú lãi

无疲无厌。佛子!譬如虚空持众世界,若成若住,无厌、无倦,无羸、

wú xiǔ wú sàn wú huài wú biàn wú yì wú yǒu chā biã bù shě zì xìng hã yǐ gù xū kōng zì

无朽,无散、无坏,无变、无异,无有差别,不舍自性。何以故?虚空自

xìng fǎ yìng ěr gù pú sà mï hē sà yì fù rú shì lì wú liàng dà yuàn dù yí qiâ zhîngshēng xīn wú yàn

性法应尔故。菩萨摩诃萨亦复如是,立无量大愿,度一切众 生,心无厌

juàn

倦。

fï zǐ pì rú niâ pán qù lái xiàn zài wú liàngzhîngshēng yú zhōng miâ dù zhōng wú yàn juàn hã yǐ

佛子!譬如涅槃,去来现在无量 众 生于中灭度,终无厌倦。何以

gù yí qiâ zhū fǎ běn xìngqīngjìng shì wâi niâ pán yún hã yú zhōng ãr yǒu yàn juàn pú sà mï hē sà

故?一切诸法本性清净,是谓:涅槃。云何于中而有厌倦?菩萨摩诃萨

yì fù rú shì wãi yù dù tuō yí qiâ zhîngshēng jiē lìng chū lí ãr xiàn yú shì yún hã ãr qǐ pí yàn zhī xīn

亦复如是,为欲度脱一切众 生,皆令出离而现于世,云何而起疲厌之心?

fï zǐ rú sà pï ruî nãnglìng guî qù wâi lái xiàn zài yí qiâ pú sà yú zhū fï jiā yǐ xiàndāngshēng nǎi

佛子!如萨婆若,能令过去未来现在一切菩萨,于诸佛家已现当生,乃

zhì lìngchãng wú shàng pú tí zhōng bù pí yàn hã yǐ gù yí qiâ zhì yǔ fǎ jiâ wú âr gù yú yí qiâ fǎ wú

至令成无上菩提终不疲厌。何以故?一切智与法界无二故,于一切法无

suǒ zhuï gù pú sà mï hē sà yì fù rú shì qí xīn píngděng zhù yí qiâ zhì yún hã ãr yǒu pí yàn zhī xīn

所著故。菩萨摩诃萨亦复如是,其心平等,住一切智,云何而有疲厌之心?

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà yǒu yī lián huā qí huā guǎng dà jìn shí fāng jì yǐ bù kě shuō yâ bù kě

佛子!此菩萨摩诃萨有一莲华,其华广大尽十方际。以不可说叶、不可

shuō bǎo bù kě shuōxiāng ãr wãi zhuāng yán qí bù kě shuō bǎo fù gâ shì xiànzhǒngzhǒngzhîng bǎo qīngjìngmiào hǎo

说宝、不可说香而为 庄 严;其不可说宝复各示现种 种 众宝,清净妙好,

jí shàn ān zhù qí huā chángfàngzhîng sâ guāngmíng pǔ zhào shí fāng yí qiâ shì jiâ wú suǒ zhàng ài zhēn jīn wãi

极善安住。其华常放众色光明,普照十方一切世界,无所障碍。真金为

wǎng mí fù qí shàng bǎo duï xú yáo chū wēi miào yīn qí yīn yǎn chàng yí qiâ zhì fǎ cǐ dà lián huā jù

网,弥覆其上;宝铎徐摇,出微妙音,其音演畅一切智法。此大莲华具

zú rú lái qīngjìngzhuāng yán yí qiâ shàn gēn zhī suǒ shēng qǐ jí xiáng wãi biǎo shãn lì suǒ xiàn yǒu shí qiān ā

足如来清净 庄 严,一切善根之所生起,吉祥为表,神力所现,有十千阿

sēng qí qīngjìnggōng dã pú sà miào dào zhī suǒ chãng jiù yí qiâ zhì xīn zhī suǒ liú chū shí fāng fï yǐng yú zhōng

僧祇清净功德。菩萨妙道之所成就,一切智心之所流出,十方佛影于中

xiǎnxiàn shì jiānzhānyǎng yïu rú fï tǎ zhîngshēngjiàn zhě wú bù lǐ jìng cïngnãngliǎohuànzhâng fǎ suǒ shēng yí

显现,世间瞻仰犹如佛塔,众 生见者无不礼敬,从能了幻正法所生,一

qiâ shì jiān bù kě wãi yù

切世间不可为谕。

pú sà mï hē sà yú cǐ huā shàng jiã jiā fū zuî qí shēn dà xiǎo yǔ huā xiāngchân yí qiâ zhū fï shãn lì

菩萨摩诃萨于此华上结跏趺坐,其身大小与华相称,一切诸佛神力

suǒ jiā lìng pú sà shēn yī yī máo kǒng gâ chū bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù guāngmíng yī

所加,令菩萨身一一毛孔各出百万亿那由他不可说佛刹微尘数光明。一

yī guāngmíngxiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù mï ní bǎo qí bǎo jiē míng pǔ guāngmíngzàng

一光明现百万亿那由他不可说佛刹微尘数摩尼宝,其宝皆名:普光明藏,

zhǒngzhǒng sâ xiàng yǐ wãi zhuāng yán wú liànggōng dã zhī suǒ chãng jiù zhîng bǎo jí huā yǐ wãi luï wǎng mí fù qí

种 种色相以为 庄 严,无量功德之所成就。众宝及华以为罗网,弥覆其

shàng sàn bǎi qiān yì nuï yú tuō shū shângmiàoxiāng wú liàng sâ xiàngzhǒngzhǒngzhuāng yán fù xiàn bù sī yì bǎo

上,散百千亿那由他殊胜妙香,无量色相 种 种 庄 严。复现不思议宝

zhuāng yán gài yǐ fù qí shàng yī yī mï ní bǎo xī xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù lïu

庄 严盖以覆其上;一一摩尼宝悉现百万亿那由他不可说佛刹微尘数楼

gã yī yī lïu gã xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù lián huā zàng shī zǐ zhī zuî yī yī shī

阁;一一楼阁现百万亿那由他不可说佛刹微尘数莲华藏师子之座;一一师

zǐ zuî xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù guāngmíng yī yī guāngmíngxiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō

子座现百万亿那由他不可说佛刹微尘数光明;一一光明现百万亿那由他

bù kě shuō fï chà wēi chãn shù sâ xiàng yī yī sâ xiàngxiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù

不可说佛刹微尘数色相;一一色相现百万亿那由他不可说佛刹微尘数

guāngmíng lún yī yī guāngmíng lún xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù pí lú zhē nà mï ní bǎo

光明轮;一一光明轮现百万亿那由他不可说佛刹微尘数毗卢遮那摩尼宝

huā yī yī huā xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù tái yī yī tái xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō

华;一一华现百万亿那由他不可说佛刹微尘数台;一一台现百万亿那由他

bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fï yī yī fï xiàn bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shãnbiàn yī

不可说佛刹微尘数佛;一一佛现百万亿那由他不可说佛刹微尘数神变;一

yī shãnbiànjìng bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhîngshēngzhîng yī yī zhîngshēngzhîngzhōngxiàn

一神变净百万亿那由他不可说佛刹微尘数众 生 众;一一众 生 众 中现

bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhū fï zì zài yī yī zì zài yǔ bǎi wàn yì nuï yú tuō bù

百万亿那由他不可说佛刹微尘数诸佛自在;一一自在雨百万亿那由他不

kě shuō fï chà wēi chãn shù fï fǎ yī yī fï fǎ yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù xiū duō

可说佛刹微尘数佛法;一一佛法有百万亿那由他不可说佛刹微尘数修多

luï yī yī xiū duō luï shuō bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fǎ mãn yī yī fǎ mãn yǒu bǎi wàn

罗;一一修多罗说百万亿那由他不可说佛刹微尘数法门;一一法门有百万

yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jīn gāng zhì suǒ rù fǎ lún chà biã yán cí gâ biã yǎn shuō yī yī fǎ

亿那由他不可说佛刹微尘数金刚智所入法轮,差别言辞各别演说;一一法

lún chãng shú bǎi wàn yì nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhîngshēng jiâ yī yī zhîngshēng jiâ yǒu bǎi wàn yì

轮成熟百万亿那由他不可说佛刹微尘数众 生界;一一众 生界有百万亿

nuï yú tuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhîngshēng yú fï fǎ zhōng ãr dã tiáo fú

那由他不可说佛刹微尘数众 生,于佛法中而得调伏。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi shì xiàn rú shì shãntōngjìng jiâ wú liàngbiàn huà xī zhī

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,示现如是神通境界,无量变化,悉知

rú huàn ãr bù rǎn zhuï ān zhù wú biān bù kě shuō fǎ zì xìngqīngjìng fǎ jiâ shí xiàng rú lái zhǒngxìng

如幻而不染著,安住无边不可说法,自性清净,法界实相,如来种性,

wú ài jì zhōng wú qù wú lái fēi xiān fēi hîu shânshēn wú dǐ xiànliàng suǒ dã yǐ zhì zì rù bù yïu tā

无碍际中无去无来,非先非后,甚深无底,现量所得以智自入,不由他

wù xīn bù mí luàn yì wú fēn biã wãi qù lái jīn yí qiâ zhū fï zhī suǒ chēng zàn cïng zhū fï lì zhī suǒ

悟。心不迷乱,亦无分别,为去来今一切诸佛之所称赞。从诸佛力之所

liú chū rù yú yí qiâ zhū fï jìng jiâ tǐ xìng rú shí jìng yǎn xiànzhâng huì yǎn pǔ jiàn chãng jiù fï yǎn

流出,入于一切诸佛境界。体性如实,净眼现证,慧眼普见,成就佛眼

wãi shì míngdēng xíng yú zhì yǎn suǒ zhī jìng jiâ guǎngnãng kāi shì wēi miào fǎ mãn chãng pú tí xīn qù shângzhàng

为世明灯,行于智眼所知境界,广能开示微妙法门,成菩提心,趣胜 丈

fu yú zhū jìng jiâ wú yǒu zhàng ài rù zhì zhǒngxìng chū shēng zhū zhì lí shì shēng fǎ ãr xiànshîushēng shãn

夫,于诸境界无有障碍。入智种性出生诸智,离世生法而现受生,神

tōngbiàn huà fāngbiàntiáo fú rú shì yí qiâ wú fēi shànqiǎo gōng dã xiâ yù xī jiē qīngjìng zuì jí wēi miào

通变化,方便调伏。如是一切无非善巧,功德解欲悉皆清净,最极微妙,

jù zú yuán mǎn zhì huì guǎng dà yïu rú xū kōng shànnãngguān chá zhîngshângjìng jiâ xìn hângyuàn lì jiān gù bù dîng

具足圆满,智慧广大犹如虚空。善能观察众 圣境界,信行愿力坚固不动,

gōng dã wú jìn shì suǒ chēng tàn yú yí qiâ fï suǒ guān zhī zàng dà pú tí chù yí qiâ zhì hǎi jí zhîngmiào bǎo

功德无尽世所称叹。于一切佛所观之藏,大菩提处一切智海,集众妙宝,

wãi dà zhì zhě yïu rú lián huā zì xìngqīngjìng zhîngshēngjiàn zhě jiē shēnghuān xǐ xián dã lì yì zhì guāng pǔ

为大智者,犹如莲华自性清净,众 生见者皆生欢喜,咸得利益。智光普

zhào jiàn wú liàng fï jìng yí qiâ fǎ suǒ hâng jì jìng yú zhū fï fǎ jiū jìng wú ài hãng yǐ fāngbiàn zhù

照,见无量佛,净一切法,所行寂静,于诸佛法究竟无碍。恒以方便住

fï pú tí gōng dã hângzhōng ãr dã chū shēng jù pú sà zhì wãi pú sà shǒu yí qiâ zhū fï gîng suǒ hù niàn

佛菩提功德行中而得出生,具菩萨智,为菩萨首,一切诸佛共所护念。

dã fï wēi shãn chãng fï fǎ shēn niàn lì nán sī yú jìng yī yuán ãr wú suǒ yuán qí hângguǎng dà wú xiàng wú

得佛威神,成佛法身,念力难思,于境一缘而无所缘,其行广大无相无

ài děng yú fǎ jiâ wú liàng wú biān suǒ zhâng pú tí yïu rú xū kōng wú yǒu biān jì wú suǒ fù zhuï yú

碍,等于法界无量无边。所证菩提犹如虚空,无有边际,无所缚著,于

zhū shì jiān pǔ zuî ráo yì yí qiâ zhì hǎi shàn gēn suǒ liú xī nãngtōng dá wú liàngjìng jiâ yǐ shànchãng jiù

诸世间普作饶益,一切智海,善根所流,悉能通达无量境界。已善成就

qīngjìng shī fǎ zhù pú sà xīn jìng pú sà zhǒng nãng suí shùnshēng zhū fï pú tí yú zhū fï fǎ jiē dã shàn

清净施法,住菩萨心,净菩萨种,能随顺生诸佛菩提,于诸佛法皆得善

qiǎo jù wēi miàohâng chãngjiān gù lì yí qiâ zhū fï zì zài wēi shãn zhîngshēng nán wãn pú sà xī zhī

巧。具微妙行,成坚固力,一切诸佛、自在威神、众 生难闻。菩萨悉知

rù bù âr mãn zhù wú xiàng fǎ suī fù yǒng shě yí qiâ zhū xiàng ãr nãngguǎngshuōzhǒngzhǒng zhū fǎ suí zhū zhîng

入不二门住无相法,虽复永舍一切诸相,而能广说种 种诸法,随诸众

shēng xīn lào yù xiâ xī shǐ tiáo fú xiánlìnghuān xǐ fǎ jiâ wãi shēn wú yǒu fēn biã zhì huì jìng jiâ bù kě

生心乐欲解,悉使调伏,咸令欢喜。法界为身无有分别,智慧境界不可

qiïng jìn zhì chángyǒngměng xīn hãngpíngděng jiàn yí qiâ fï gōng dã biān jì liǎo yí qiâ jiã chā biã cì dì

穷尽,志常勇猛,心恒平等;见一切佛功德边际,了一切劫差别次第;

kāi shì yí qiâ fǎ ān zhù yí qiâ chà yán jìng yí qiâ zhū fï guï tǔ xiǎnxiàn yí qiâ zhâng fǎ guāngmíng yǎn

开示一切法,安住一切刹,严净一切诸佛国土,显现一切正法光明,演

qù lái jīn yí qiâ fï fǎ shì zhū pú sà suǒ zhù zhī chù wãi shì míngdēng shēng zhū shàn gēn yǒng lí shì jiān

去来今一切佛法,示诸菩萨所住之处。为世明灯,生诸善根,永离世间,

chángshēng fï suǒ dã fï zhì huì míngliǎo dì yī yí qiâ zhū fï jiē gîng shâ shîu yǐ rù wâi lái zhū fï zhī shù

常 生佛所,得佛智慧明了第一,一切诸佛皆共摄受,已入未来诸佛之数,

cïng zhū shàn yǒu ãr dã chū shēng suǒ yǒu zhì qiú jiē wú bù guǒ jù dà wēi dã zhù zēngshàng yì suí suǒ tīng

从诸善友而得出生,所有志求皆无不果,具大威德,住增上意,随所听

wãn xiánnãngshànshuō yì wãi kāi shì wãn fǎ shàn gēn zhù shí jì lún yú yí qiâ fǎ xīn wú zhàng ài bù shě

闻咸能善说,亦为开示闻法善根。住实际轮,于一切法心无障碍,不舍

zhū hâng lí zhū fēn biã yú yí qiâ fǎ xīn wú dîngniàn dã zhì huì míng miâ zhū chī àn xī nãngmíngzhào yí qiâ

诸行,离诸分别,于一切法心无动念,得智慧明灭诸痴暗,悉能明照一切

fï fǎ bù huài zhū yǒu ãr shēng qí zhōng liǎo zhī yí qiâ zhū yǒu jìng jiâ cïng běn yǐ lái wú yǒu dîng zuî shēn

佛法,不坏诸有而生其中,了知一切诸有境界。从本已来无有动作,身、

yǔ yì yâ jiē xī wú biān suī suí shì sú yǎn shuōzhǒngzhǒng wú liàng wãn zì ãr hãng bù huài lí wãn zì fǎ

语、意、业皆悉无边,虽随世俗演说种 种无量文字,而恒不坏离文字法。

shēn rù fï hǎi zhī yí qiâ fǎ dàn yǒu jiǎ míng yú zhū jìng jiâ wú xì wú zhuï liǎo yí qiâ fǎ kōng wú suǒ yǒu

深入佛海,知一切法但有假名,于诸境界无系无著;了一切法空无所有,

suǒ xiū zhū hângcïng fǎ jiâ shēng yïu rú xū kōng wú xiàng wú xíng shēn rù fǎ jiâ suí shùn yǎn shuō yú yī jìng

所修诸行从法界生,犹如虚空无相、无形。深入法界随顺演说,于一境

mãn shēng yí qiâ zhì guān shí lì dì yǐ zhì xiū xuã zhì wãi qiáoliáng zhì sà pï rě yǐ zhì huì yǎn jiàn fǎ wú

门生一切智,观十力地以智修学,智为桥梁至萨婆若,以智慧眼见法无

ài shàn rù zhū dì zhī zhǒngzhǒng yì yī yī fǎ mãn xī dã míngliǎo suǒ yǒu dà yuàn mǐ bù chãng jiù

碍,善入诸地,知种 种义,一一法门悉得明了,所有大愿靡不成就。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ cǐ kāi shì yí qiâ rú lái wú chā biã xìng cǐ shì wú ài fāngbiàn zhī mãn

佛子!菩萨摩诃萨以此开示一切如来无差别性,此是无碍方便之门,

cǐ nãng chū shēng pú sà zhîng huì cǐ fǎ wãi shì sān mâi jìng jiâ cǐ nãngyǒng jìn rù sà pï rě cǐ nãng kāi xiǎn

此能出生菩萨众会,此法唯是三昧境界,此能勇进入萨婆若,此能开显

zhū sān mâi mãn cǐ nãng wú ài pǔ rù zhū chà cǐ nãngtiáo fú yí qiâ zhîngshēng cǐ nãng zhù yú wú zhîngshēng jì

诸三昧门,此能无碍普入诸刹,此能调伏一切众 生,此能住于无众 生际,

cǐ nãng kāi shì yí qiâ fï fǎ cǐ yú jìng jiâ jiē wú suǒ dã suī yí qiâ shí yǎn shuō kāi shì ãr hãngyuǎn lí wàng

此能开示一切佛法,此于境界皆无所得。虽一切时演说开示,而恒远离妄

xiǎng fēn biã suī zhī zhū fǎ jiē wú suǒ zuî ãr nãng shì xiàn yí qiâ zuî yâ suī zhī zhū fï wú yǒu âr xiàng

想分别;虽知诸法皆无所作,而能示现一切作业;虽知诸佛无有二相,

ãr nãngxiǎn shì yí qiâ zhū fï suī zhī wú sâ ãr yǎn shuō zhū sâ suī zhī wú shîu ãr yǎn shuō zhū shîu suī zhī wú

而能显示一切诸佛;虽知无色而演说诸色;虽知无受而演说诸受;虽知无

xiǎng ãr yǎn shuō zhū xiǎng suī zhī wú hâng ãr yǎn shuō zhū hâng suī zhī wú shí ãr yǎn shuō zhū shí hãng yǐ fǎ

想而演说诸想;虽知无行而演说诸行;虽知无识,而演说诸识,恒以法

lún kāi shì yí qiâ suī zhī fǎ wú shēng ãr chángzhuǎn fǎ lún suī zhī fǎ wú chā biã ãr shuō zhū chā biã mãn suī

轮开示一切;虽知法无生而常 转法轮;虽知法无差别而说诸差别门;虽

zhī zhū fǎ wú yǒu shēng miâ ãr shuō yí qiâ shēng miâ zhī xiàng suī zhī zhū fǎ wú cū wú xì ãr shuō zhū fǎ cū

知诸法无有生灭,而说一切生灭之相;虽知诸法无粗无细,而说诸法粗

xì zhī xiāng suī zhī zhū fǎ wú shàngzhōng xià ãr nãngxuānshuō zuì shàng zhī fǎ suī zhī zhū fǎ bù kě yán shuō

细之相;虽知诸法无上 中下,而能宣说最上之法;虽知诸法不可言说,

ãr nãng yǎn shuōqīngjìng yán cí suī zhī zhū fǎ wú nâi wú wài ãr shuō yí qiâ nâi wài zhū fǎ suī zhī zhū fǎ bù

而能演说清净言辞;虽知诸法无内无外,而说一切内外诸法;虽知诸法不

kě liǎo zhī ãr shuōzhǒngzhǒng zhì huì guān chá suī zhī zhū fǎ wú yǒu zhēn shí ãr shuō chū lí zhēn shí zhī dào

可了知,而说种 种智慧观察;虽知诸法无有真实,而说出离真实之道;

suī zhī zhū fǎ bì jìng wú jìn ãr nãng yǎn shuō jìn zhū yǒu lîu suī zhī zhū fǎ wú wãi wú zhâng rán yì bù wú

虽知诸法毕竟无尽,而能演说尽诸有漏;虽知诸法无违无诤,然亦不无

zì tā chā biã suī zhī zhū fǎ bì jìng wú shī ãr cháng zūn jìng yí qiâ shī zhǎng suī zhī zhū fǎ bù yïu tā wù

自他差别;虽知诸法毕竟无师,而常尊敬一切师长;虽知诸法不由他悟,

ãr cháng zūn jìng zhū shàn zhī shi suī zhī fǎ wú zhuǎn ãr zhuǎn fǎ lún suī zhī fǎ wú qǐ ãr shì zhū yīn yuán suī

而常尊敬诸善知识;虽知法无转而转法轮;虽知法无起而示诸因缘;虽

zhī zhū fǎ wú yǒu qián jì ãr guǎngshuō guî qù suī zhī zhū fǎ wú yǒu hîu jì ãr guǎngshuō wâi lái suī zhī zhū fǎ

知诸法无有前际而广说过去;虽知诸法无有后际而广说未来;虽知诸法

wú yǒu zhōng jì ãr guǎngshuōxiàn zài suī zhī zhū fǎ wú yǒu zuî zhě ãr shuō zhū zuî yâ suī zhī zhū fǎ wú yǒu yīn

无有中际而广说现在;虽知诸法无有作者而说诸作业;虽知诸法无有因

yuán ãr shuō zhū jí yīn suī zhī zhū fǎ wú yǒu děng bǐ ãr shuōpíngděng bù píngděng dào suī zhī zhū fǎ wú yǒu

缘而说诸集因;虽知诸法无有等比,而说平等、不平等道;虽知诸法无有

yán shuō ãr juã dìngshuō sān shì zhī fǎ suī zhī zhū fǎ wú yǒu suǒ yī ãr shuō yī shàn fǎ ãr dã chū lí suī

言说,而决定说三世之法;虽知诸法无有所依,而说依善法而得出离;虽

zhī fǎ wú shēn ãr guǎngshuō fǎ shēn suī zhī sān shì zhū fï wú biān ãr nãng yǎn shuō wãi yǒu yī fï suī zhī fǎ

知法无身而广说法身;虽知三世诸佛无边,而能演说唯有一佛;虽知法

wú sâ ãr xiànzhǒngzhǒng sâ suī zhī fǎ wú jiàn ãr guǎngshuō zhū jiàn suī zhī fǎ wú xiàng ãr shuōzhǒngzhǒngxiàng

无色而现种 种色;虽知法无见而广说诸见;虽知法无相而说种 种 相;

suī zhī zhū fǎ wú yǒu jìng jiâ ãr guǎngxuānshuō zhì huì jìng jiâ suī zhī zhū fǎ wú yǒu chā biã ãr shuōhâng guǒ

虽知诸法无有境界,而广宣说智慧境界;虽知诸法无有差别,而说行果

zhǒngzhǒng chā biã suī zhī zhū fǎ wú yǒu chū lí ãr shuōqīngjìng zhū chū lí hâng suī zhī zhū fǎ běn lái cháng zhù

种 种差别;虽知诸法无有出离,而说清净诸出离行;虽知诸法本来常住,

ãr shuō yí qiâ zhū liú zhuǎn fǎ suī zhī zhū fǎ wú yǒu zhàomíng ãr hãngguǎngshuōzhàomíng zhī fǎ

而说一切诸流转法;虽知诸法无有照明,而恒广说照明之法。

fï zǐ pú sà mï hē sà rù rú shì dà wēi dã sān mâi zhì lún zã nãngzhâng dã yí qiâ fï fǎ zã

佛子!菩萨摩诃萨入如是大威德三昧智轮,则能证得一切佛法,则

nãng qù rù yí qiâ fï fǎ zã nãngchãng jiù zã nãngyuán mǎn zã nãng jī jí zã nãngqīngjìng zã nãng ān

能趣入一切佛法,则能成就,则能圆满,则能积集,则能清净,则能安

zhù zã nãngliǎo dá yǔ yí qiâ fǎ zì xìngxiāngyìng ãr cǐ pú sà mï hē sà bù zuî shì niàn yǒu ruî gān

住,则能了达,与一切法自性相应,而此菩萨摩诃萨不作是念。有若干

zhū pú sà ruî gān pú sà fǎ ruî gān pú sà jiū jìng ruî gān huàn jiū jìng ruî gān huà jiū jìng ruî gān shãn

诸菩萨,若干菩萨法,若干菩萨究竟,若干幻究竟,若干化究竟,若干神

tōngchãng jiù ruî gān zhì chãng jiù ruî gān sī wãi ruî gān zhâng rù ruî gān qù xiàng ruî gān jìng jiâ hã

通成就,若干智成就,若干思惟,若干证入,若干趣向,若干境界。何

yǐ gù pú sà sān mâi rú shì tǐ xìng rú shì wú biān rú shì shū shâng gù cǐ sān mâi zhǒngzhǒngjìng jiâ

以故?菩萨三昧如是体性,如是无边,如是殊胜故。此三昧种 种境界,

zhǒngzhǒng wēi lì zhǒngzhǒngshēn rù suǒ wâi rù bù kě shuō zhì mãn rù lí fēn biã zhū zhuāng yán rù wú

种 种威力,种 种深入,所谓:入不可说智门,入离分别诸 庄 严,入无

biān shū shâng bō luï mì rù wú shù chándìng rù bǎi qiān yì nuï yú tuō bù kě shuōguǎng dà zhì rù jiàn wú biān

边殊胜波罗蜜,入无数禅定,入百千亿那由他不可说广大智,入见无边

fï shângmiàozàng rù yú jìng jiâ bù xiū xī rù qīngjìng xìn jiě zhù dào fǎ rù zhū gēn měng lì dà shãntōng

佛胜妙藏,入于境界不休息,入清净信解助道法,入诸根猛利大神通,

rù yú jìng jiâ xīn wú ài rù jiàn yí qiâ fï píngděng yǎn rù jī jí pǔ xiánshâng zhì hâng rù zhù nà luï yán

入于境界心无碍,入见一切佛平等眼,入积集普贤胜志行,入住那罗延

miào zhì shēn rù shuō rú lái zhì huì hǎi rù qǐ wú liàngzhǒng zì zài shãnbiàn rù shēng yí qiâ fï wú jìn zhì mãn

妙智身,入说如来智慧海,入起无量 种自在神变,入生一切佛无尽智门,

rù zhù yí qiâ fï xiànqiánjìng jiâ rù jìng pǔ xián pú sà zì zài zhì rù kāi shì wú bǐ pǔ mãn zhì rù pǔ zhī

入住一切佛现前境界,入净普贤菩萨自在智,入开示无比普门智,入普知

fǎ jiâ yí qiâ wēi xì jìng jiâ rù pǔ xiàn fǎ jiâ yí qiâ wēi xì jìng jiâ rù yí qiâ shū shâng zhì guāngmíng rù

法界一切微细境界,入普现法界一切微细境界,入一切殊胜智光明,入

yí qiâ zì zài biān jì rù yí qiâ biàn cái fǎ mãn jì rù biàn fǎ jiâ zhì huì shēn rù chãng jiù yí qiâ chù biàn

一切自在边际,入一切辩才法门际,入遍法界智慧身,入成就一切处遍

hâng dào rù shàn zhù yí qiâ chā biã sān mâi rù zhī yí qiâ zhū fï xīn

行道,入善住一切差别三昧,入知一切诸佛心。

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà zhù pǔ xiánhâng niànniàn rù bǎi yì bù kě shuō sān mâi rán bú jiàn pǔ xián

佛子!此菩萨摩诃萨住普贤行,念念入百亿不可说三昧,然不见普贤

pú sà sān mâi jí fï jìng jiâ zhuāng yán qián jì hã yǐ gù zhī yí qiâ fǎ jiū jìng wú jìn gù zhī yí qiâ

菩萨三昧,及佛境界 庄 严前际。何以故?知一切法究竟无尽故,知一切

fï chà wú biān gù zhī yí qiâ zhîngshēng jiâ bù sī yì gù zhī qián jì wú shǐ gù zhī wâi lái wú qiïng gù

佛刹无边故,知一切众 生界不思议故,知前际无始故,知未来无穷故,

zhī xiàn zài jìn xū kōngbiàn fǎ jiâ wú biān gù zhī yí qiâ zhū fï jìng jiâ bù kě sī yì gù zhī yí qiâ pú sà hâng

知现在尽虚空遍法界无边故,知一切诸佛境界不可思议故,知一切菩萨行

wú shù gù zhī yí qiâ zhū fï biàn cái suǒ shuōjìng jiâ bù kě shuō wú biān gù zhī yí qiâ huàn xīn suǒ yuán fǎ wú

无数故,知一切诸佛辩才所说境界不可说无边故,知一切幻心所缘法无

liàng gù

量故。

fï zǐ rú rú yì zhū suí yǒu suǒ qiú yí qiâ jiē dã qiú zhě wú jìn yì jiē mǎn zú ãr zhū shì

佛子!如如意珠,随有所求一切皆得,求者无尽,意皆满足,而珠势

lì zhōng bù kuì zhǐ pú sà mï hē sà yì fù rú shì rù cǐ sān mâi zhī xīn rú huàn chū shēng yí qiâ zhū

力终不匮止。菩萨摩诃萨亦复如是,入此三昧,知心如幻,出生一切诸

fǎ jìng jiâ zhōubiàn wú jìn bù kuì bù xī hã yǐ gù pú sà mï hē sà chãng jiù pǔ xián wú ài hâng zhì

法境界,周遍无尽,不匮不息。何以故?菩萨摩诃萨成就普贤无碍行智。

guān chá wú liàngguǎng dà huànjìng yïu rú yǐngxiàng wú zēngjiǎn gù fï zǐ pì rú fán fū gâ biã shēng xīn

观察无量 广大幻境,犹如影像,无增减故。佛子!譬如凡夫,各别生心,

yǐ shēng xiànshēng jí yǐ dāngshēng wú yǒu biān jì wú duàn wú jìn qí xīn liú zhuǎn xiāng xù bù juã

已生、现生及以当生,无有边际,无断无尽,其心流转,相续不绝,

bù kě sī yì pú sà mï hē sà yì fù rú shì rù cǐ pǔ huàn mãn sān mâi wú yǒu biān jì bù kě câ liáng

不可思议。菩萨摩诃萨亦复如是,入此普幻门三昧,无有边际,不可测量。

hã yǐ gù liǎo dá pǔ xián pú sà pǔ huàn mãn wú liàng fǎ gù fï zǐ pì rú nán tuï bá nán tuï mï

何以故?了达普贤菩萨普幻门无量法故。佛子!譬如难陀、跋难陀、摩

nà sī lïngwáng jí yú dà lïngjiàng yǔ zhī shí dī rú chē zhïu wú yǒu biān jì suī rú shì yǔ yǔ zhōng bú

那斯龙王及余大龙降雨之时,滴如车轴,无有边际,虽如是雨,雨终不

jìn cǐ shì zhū lïng wú zuî jìng jiâ pú sà mï hē sà yì fù rú shì zhù cǐ sān mâi rù pǔ xián pú sà zhū

尽,此是诸龙无作境界。菩萨摩诃萨亦复如是,住此三昧,入普贤菩萨诸

sān mâi mãn zhì mãn fǎ mãn jiàn zhū fï mãn wǎng zhū fāng mãn xīn zì zài mãn jiā chí mãn shãnbiàn mãn

三昧门、智门、法门、见诸佛门、往诸方门、心自在门、加持门、神变门、

shãntōng mãn huàn huà mãn zhū fǎ rú huàn mãn bù kě shuō bù kě shuō zhū pú sà chōng mǎn mãn qīn jìn bù kě

神通门、幻化门、诸法如幻门、不可说不可说诸菩萨充满门、亲近不可

shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù rú lái zhâng juã mãn rù bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà huànwǎng mãn zhī bù kě

说不可说佛刹微尘数如来正觉门、入不可说不可说广大幻网门、知不可

shuō bù kě shuō chā biã guǎng dà fï chà mãn zhī bù kě shuō bù kě shuō yǒu tǐ xìng wú tǐ xìng shì jiâ mãn zhī bù

说不可说差别广大佛刹门、知不可说不可说有体性无体性世界门、知不

kě shuō bù kě shuōzhîngshēngxiǎng mãn zhī bù kě shuō bù kě shuō shí jiã chā biã mãn zhī bù kě shuō bù kě shuō shì

可说不可说众 生 想门、知不可说不可说时劫差别门、知不可说不可说世

jiâ chãnghuài mãn zhī bù kě shuō bù kě shuō fù zhù yǎng zhù zhū fï chà mãn yú yī niànzhōng jiē rú shí zhī rú

界成坏门、知不可说不可说覆住仰住诸佛刹门,于一念中皆如实知。如

shì rù shí wú yǒu biān jì wú yǒu qiïng jìn bù pí bù yàn bú duàn bù xī wú tuì wú shī yú zhū

是入时,无有边际,无有穷尽,不疲不厌,不断不息,无退无失。于诸

fǎ zhōng bù zhù fēi chù hãngzhâng sī wãi bù chãn bù jǔ qiú yí qiâ zhì cháng wú tuì shě wãi yí qiâ fï

法中不住非处,恒正思惟,不沉不举。求一切智,常无退舍,为一切佛

chà zhào shì míngdēng zhuǎn bù kě shuō bù kě shuō fǎ lún yǐ miàobiàn cái zī wân rú lái wú qiïng jìn shí shì chãng fï

刹照世明灯,转不可说不可说法轮。以妙辩才咨问如来无穷尽时示成佛

dào wú yǒu biān jì tiáo fú zhîngshēnghãng wú fâi shě cháng qín xiū xí pǔ xiánhângyuàn wâi cãng xiū xī shì

道,无有边际,调伏众 生恒无废舍,常勤修习普贤行愿,未曾休息,示

xiàn wú liàng bù kě shuō bù kě shuō sâ xiàngshēn wú yǒu duàn juã hã yǐ gù pì rú rán huǒ suí suǒ yǒu yuán

现无量不可说不可说色相身,无有断绝。何以故?譬如燃火,随所有缘

yú ěr suǒ shí huǒ qǐ bù xī pú sà mï hē sà yì fù rú shì guān chá zhîngshēng jiâ fǎ jiâ shì jiâ

于尔所时,火起不息。菩萨摩诃萨亦复如是,观察众 生界、法界、世界

yïu rú xū kōng wú yǒu biān jì nǎi zhì nãng yú yī niàn zhī qǐng wǎng bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fï

犹如虚空无有边际,乃至能于一念之顷,往不可说不可说佛刹微尘数佛

suǒ yī yī fï suǒ rù bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ zhì zhǒngzhǒng chā biã fǎ lìng bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēng

所。一一佛所入不可说不可说一切智种 种差别法,令不可说不可说众 生

jiâ chū jiā wãi dào qín xiū shàn gēn jiū jìngqīngjìng lìng bù kě shuō bù kě shuō pú sà yú pǔ xiánhângyuàn wâi juã

界出家为道,勤修善根,究竟清净。令不可说不可说菩萨于普贤行愿未决

dìng zhě ãr dã juã dìng ān zhù pǔ xián zhì huì zhī mãn yǐ wú liàngfāngbiàn rù bù kě shuō bù kě shuō sān shì

定者而得决定,安住普贤智慧之门。以无量方便,入不可说不可说三世

chãng zhù huàiguǎng dà chā biã jiã yú bù kě shuō bù kě shuōchãng zhù huài shì jiān chā biã jìng jiâ qǐ yú ěr suǒ dà

成住坏广大差别劫,于不可说不可说成住坏世间差别境界,起于尔所大

bēi dà yuàn tiáo fú wú liàng yí qiâ zhîngshēng xī shǐ wú yú hã yǐ gù cǐ pú sà mï hē sà wãi yù dù tuō

悲大愿,调伏无量一切众 生悉使无余。何以故?此菩萨摩诃萨为欲度脱

yí qiâ zhîngshēng xiū pǔ xiánhâng shēng pǔ xián zhì mǎn zú pǔ xián suǒ yǒu hângyuàn shì gù zhū pú sà yìng yú

一切众 生,修普贤行,生普贤智,满足普贤所有行愿。是故诸菩萨应于

rú shì zhǒng lâi rú shì jìng jiâ rú shì wēi dã rú shì guǎng dà rú shì wú liàng rú shì bù sī yì

如是种类,如是境界,如是威德,如是广大,如是无量,如是不思议,

rú shì pǔ zhàomíng rú shì yí qiâ zhū fï xiànqián zhù rú shì yí qiâ rú lái suǒ hù niàn rú shì chãng jiù wǎng

如是普照明,如是一切诸佛现前住,如是一切如来所护念,如是成就往

xī shàn gēn rú shì qí xīn wú ài bù dîng sān mâi zhī zhōng qín jiā xiū xí lí zhū râ nǎo wú yǒu pí yàn

昔善根,如是其心无碍不动。三昧之中勤加修习,离诸热恼,无有疲厌,

xīn bù tuì zhuǎn lì shēn zhì lâ yǒngměng wú qiâ shùn sān mâi jìng jiâ rù nán sī zhì dì bù yī wãn zì

心不退转,立深志乐,勇猛无怯,顺三昧境界,入难思智地。不依文字,

bù zhuï shì jiān bù qǔ zhū fǎ bù qǐ fēn biã bù rǎn zhuï shì shì bù fēn biã jìng jiâ yú zhū fǎ zhì dàn

不著世间,不取诸法,不起分别,不染著世事,不分别境界,于诸法智但

yìng ān zhù bù yìngchēngliáng suǒ wâi qīn jìn yí qiâ zhì wù xiâ fï pú tí chãng jiù fǎ guāngmíng shī

应安住,不应称 量。所谓:亲近一切智,悟解佛菩提,成就法光明,施

yǔ yí qiâ zhîngshēngshàn gēn yú mï jiâ zhōng bá chū zhîngshēng lìng qí dã rù fï fǎ jìng jiâ lìng bù shě dà

与一切众 生善根。于魔界中拔出众 生,令其得入佛法境界,令不舍大

yuàn qín guān chū dào zēngguǎngjìngjìng chãng jiù zhū dù yú yí qiâ fï shēnshēng xìn xiâ chángyìngguān chá yí

愿,勤观出道,增广净境,成就诸度。于一切佛深生信解,常应观察一

qiâ fǎ xìng wú shí zàn shě yìng zhī zì shēn yǔ zhū fǎ xìng pǔ jiē píngděng yīngdāngmíng xiâ shì jiān suǒ zuî shì

切法性,无时暂舍。应知自身与诸法性普皆平等;应当明解世间所作,示

qí rú fǎ zhì huì fāngbiàn yìngchángjīng jìn wú yǒu xiū xī yìngguān zì shēnshàn gēn xiǎnshǎo yìng qín zēngzhǎng tā

其如法智慧方便;应常精进无有休息;应观自身善根鲜少;应勤增长他

zhū shàn gēn yìng zì xiū xíng yí qiâ zhì dào yìng qín zēngzhǎng pú sà jìng jiâ yìng yào qīn jìn zhū shàn zhī shi

诸善根;应自修行一切智道;应勤增长菩萨境界;应乐亲近诸善知识;

yìng yǔ tïngxíng ãr gîng zhǐ zhù yìng bù fēn biã fï yìng bù shě lí niàn yìngcháng ān zhù píngděng fǎ jiâ yìng

应与同行而共止住;应不分别佛;应不舍离念;应常安住平等法界;应

zhī yí qiâ xīn shí rú huàn yìng zhī shì jiān zhū hâng rú mâng yìng zhī zhū fï yuàn lì chū xiàn yïu rú yǐngxiàng yìng

知一切心识如幻;应知世间诸行如梦;应知诸佛愿力出现犹如影像;应

zhī yí qiâ zhū guǎng dà yâ yïu rú biàn huà yìng zhī yán yǔ xī jiē rú xiǎng yìngguān zhū fǎ yí qiâ rú huàn yìng

知一切诸广大业犹如变化;应知言语悉皆如响;应观诸法一切如幻;应

zhī yí qiâ shēng miâ zhī fǎ jiē rú yīn shēng yìng zhī suǒ wǎng yí qiâ fï chà jiē wú tǐ xìng yìng wãi qǐng wân rú lái

知一切生灭之法皆如音声;应知所往一切佛刹皆无体性;应为请问如来

fï fǎ bù shēng pí juàn yìng wãi kāi wù yī qiē shì jiān qín jiā jiào huì ãr bù shě lí yìng wãi tiáo fú yí qiâ zhîng

佛法不生疲倦;应为开悟一切世间勤加教诲而不舍离;应为调伏一切众

shēng zhī shí shuō fǎ ãr bù xiū xī

生,知时说法而不休息。

fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì xiū xíng pǔ xián zhī hâng rú shì yuán mǎn pú sà jìng jiâ rú shì tōng dá

佛子!菩萨摩诃萨如是修行普贤之行,如是圆满菩萨境界,如是通达

chū lí zhī dào rú shì shîu chí sān shì fï fǎ rú shì guān chá yí qiâ zhì mãn rú shì sī wãi bù biàn yì fǎ

出离之道,如是受持三世佛法,如是观察一切智门,如是思惟不变异法,

rú shì míng jiã zēngshàng zhì lâ rú shì xìn xiâ yí qiâ rú lái rú shì liǎo zhī fï guǎng dà lì rú shì juã dìng

如是明洁增上志乐,如是信解一切如来,如是了知佛广大力,如是决定

wú suǒ ài xīn rú shì shâ shîu yí qiâ zhîngshēng fï zǐ pú sà mï hē sà rù pǔ xián pú sà suǒ zhù rú shì

无所碍心,如是摄受一切众 生。佛子!菩萨摩诃萨入普贤菩萨所住如是

dà zhì huì sān mâi shí shí fāng gâ yǒu bù kě shuō bù kě shuō guï tǔ yī yī guï tǔ gâ yǒu bù kě shuō bù kě shuō

大智慧三昧时,十方各有不可说不可说国土,一一国土各有不可说不可说

fï chà wēi chãn shù rú lái míng hào yī yī míng hào gâ yǒu bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhū fï ãr xiàn

佛刹微尘数如来名号,一一名号各有不可说不可说佛刹微尘数诸佛而现

qí qián yǔ rú lái niàn lì lìng bù wàng shī rú lái jìng jiâ yǔ yí qiâ fǎ jiū jìng huì lìng rù yí qiâ zhì

其前。与如来念力,令不忘失如来境界;与一切法究竟慧,令入一切智;

yǔ zhī yí qiâ fǎ zhǒngzhǒng yì juã dìng huì lìngshîu chí yí qiâ fï fǎ qù rù wú ài yǔ wú shàng fï pú tí

与知一切法种 种义决定慧,令受持一切佛法趣入无碍;与无上佛菩提,

lìng rù yí qiâ zhì kāi wù fǎ jiâ yǔ pú sà jiū jìng huì lìng dã yí qiâ fǎ guāngmíng wú zhū hēi àn yǔ

令入一切智开悟法界;与菩萨究竟慧,令得一切法光明,无诸黑暗;与

pú sà bù tuì zhì lìng zhī shí fēi shí shànqiǎofāngbiàntiáo fú zhîngshēng yǔ wú zhàng ài pú sà biàn cái

菩萨不退智,令知时、非时,善巧方便调伏众 生;与无障碍菩萨辩才,

lìng wù xiâ wú biān fǎ yǎn shuō wú jìn yǔ shãntōngbiàn huà lì lìngxiàn bù kě shuō bù kě shuō chā biã shēn wú biān sâ

令悟解无边法演说无尽;与神通变化力,令现不可说不可说差别身无边色

xiàngzhǒngzhǒng bù tïng kāi wù zhîngshēng yǔ yuán mǎn yán yīn lìngxiàn bù kě shuō bù kě shuō chā biã yīn shēngzhǒng

相 种 种不同,开悟众 生;与圆满言音,令现不可说不可说差别音声 种

zhǒng yán cí kāi wù zhîngshēng yǔ bù tángyuán lì lìng yí qiâ zhîngshēng ruî dã jiànxíng ruî dã wãn fǎ jiē xī

种言辞开悟众 生;与不唐捐力,令一切众 生若得见形、若得闻法皆悉

chãng jiù wú kōng guî zhě

成就,无空过者。

fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì mǎn zú pǔ xiánhâng gù dã rú lái lì jìng chū lí dào mǎn yí qiâ

佛子!菩萨摩诃萨如是满足普贤行故,得如来力,净出离道,满一切

zhì yǐ wú ài biàn cái shãntōngbiàn huà jiū jìngtiáo fú yí qiâ zhîngshēng jù fï wēi dã jìng pǔ xiánhâng

智,以无碍辩才神通变化,究竟调伏一切众 生。具佛威德,净普贤行,

zhù pǔ xián dào jìn wâi lái jì wãi yù tiáo fú yí qiâ zhîngshēng zhuǎn yí qiâ fï wēi miào fǎ lún hã yǐ gù

住普贤道,尽未来际,为欲调伏一切众 生,转一切佛微妙法轮。何以故?

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà chãng jiù rú shì shū shâng dà yuàn zhū pú sà hâng zã wãi yí qiâ shì jiān fǎ shī

佛子!此菩萨摩诃萨成就如是殊胜大愿诸菩萨行,则为一切世间法师,

zã wãi yí qiâ shì jiān fǎ rì zã wãi yí qiâ shì jiān zhì yuâ zã wãi yí qiâ shì jiān xū mí shānwáng yí rán gāo

则为一切世间法日,则为一切世间智月,则为一切世间须弥山王,嶷然高

chū jiān gù bù dîng zã wãi yí qiâ shì jiān wú yá zhì hǎi zã wãi yí qiâ shì jiānzhâng fǎ míngdēng pǔ zhào

出,坚固不动;则为一切世间无涯智海,则为一切世间正法明灯,普照

wú biān xiāng xù bú duàn wãi yí qiâ zhîngshēng kāi shì wú biānqīngjìnggōng dã jiē lìng ān zhù gōng dã shàn gēn

无边,相续不断; 为一切众 生开示无边清净功德,皆令安住功德善根。

shùn yí qiâ zhì dà yuànpíngděng xiū xí pǔ xiánguǎng dà zhī hâng chángnãngquàn fā wú liàngzhîngshēng zhù bù

顺一切智,大愿平等,修习普贤广大之行,常能劝发无量 众 生,住不

kě shuō bù kě shuōguǎng dà hâng sān mâi xiàn dà zì zài

可说不可说广大行三昧,现大自在。

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà huî rú shì zhì zhâng rú shì fǎ yú rú shì fǎ shěn zhù míngjiàn dã

佛子!此菩萨摩诃萨获如是智,证如是法,于如是法审住明见,得

rú shì shãn lì zhù rú shì jìng jiâ xiàn rú shì shãnbiàn qǐ rú shì shãntōng cháng ān zhù dà bēi cháng lì

如是神力,住如是境界,现如是神变,起如是神通。常安住大悲,常利

yì zhîngshēng kāi shì zhîngshēng ān yǐn zhâng dào jiàn lì fú zhì dà guāngmíngchuáng zhâng bù sī yì xiâ tuō

益众 生,开示众 生安隐正道,建立福智大光明 幢 ,证不思议解脱,

zhù yí qiâ zhì xiâ tuō dào zhū fï xiâ tuō bǐ àn xuã bù sī yì xiâ tuō fāngbiàn mãn yǐ dã chãng jiù rù

住一切智解脱,到诸佛解脱彼岸,学不思议解脱方便门,已得成就,入

fǎ jiâ chā biã mãn wú yǒu cuî luàn yú pǔ xián bù kě shuō bù kě shuō sān mâi yïu xì zì zài zhù shī zǐ fân xùn

法界差别门,无有错乱。于普贤不可说不可说三昧游戏自在,住师子奋迅

zhì xīn yì wú ài qí xīn hãng zhù shí dà fǎ zàng hã zhě wãi shí suǒ wâi zhù yì niàn yí qiâ zhū fï

智,心意无碍,其心恒住十大法藏。何者为十?所谓:住忆念一切诸佛,

zhù yì niàn yí qiâ fï fǎ zhù tiáo fú yí qiâ zhîngshēng dà bēi zhù shì xiàn bù sī yì qīngjìng guï tǔ zhì zhù

住忆念一切佛法,住调伏一切众 生大悲,住示现不思议清净国土智,住

shēn rù zhū fï jìng jiâ juã dìng jiě zhù qù lái xiàn zài yí qiâ fï píngděngxiàng pú tí zhù wú ài wú zhuï jì

深入诸佛境界决定解,住去来现在一切佛平等相菩提,住无碍无著际,

zhù yí qiâ fǎ wú xiàngxìng zhù qù lái xiàn zài yí qiâ fï píngděngshàn gēn zhù qù lái xiàn zài yí qiâ rú lái fǎ

住一切法无相性,住去来现在一切佛平等善根,住去来现在一切如来法

jiâ wú chā biã shēn yǔ yì yâ xiān dǎo zhì zhù guān chá sān shì yí qiâ zhū fï shîushēng chū jiā yì dào

界无差别身、语、意业先导智,住观察三世一切诸佛受生、出家、诣道

chǎng chãngzhâng juã zhuǎn fǎ lún bān niâ pán xī rù chà nà jì

场、成 正觉、转法轮、般涅槃悉入刹那际。

fï zǐ cǐ shí dà fǎ zàngguǎng dà wú liàng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù kě shuō

佛子!此十大法藏广大无量,不可数、不可称、不可思、不可说、

wú qiïng jìn nán rěn shîu yí qiâ shì zhì wú nãngchēng shù fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà yǐ dào pǔ xián zhū

无穷尽、难忍受,一切世智无能称述。佛子!此菩萨摩诃萨已到普贤诸

hâng bǐ àn zhângqīngjìng fǎ zhì lì guǎng dà kāi shì zhîngshēng wú liàngshàn gēn zēngzhǎng pú sà yī qiē shì

行彼岸,证清净法,志力广大,开示众 生无量善根,增长菩萨一切势

lì yú niànniànqǐng mǎn zú pú sà yí qiâ gōng dã chãng jiù pú sà yí qiâ zhū hâng dã yí qiâ fï tuï luï ní

力,于念念顷满足菩萨一切功德,成就菩萨一切诸行,得一切佛陀罗尼

fǎ shîu chí yí qiâ zhū fï suǒ shuō suī cháng ān zhù zhēn rú shí jì ãr suí yí qiâ shì sú yán shuō shì xiàn

法,受持一切诸佛所说;虽常安住真如实际,而随一切世俗言说,示现

tiáo fú yí qiâ zhîngshēng hã yǐ gù pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi fǎ rú shì gù fï zǐ pú sà mï

调伏一切众 生。何以故?菩萨摩诃萨住此三昧法如是故。佛子!菩萨摩

hē sà yǐ cǐ sān mâi dã yí qiâ fï guǎng dà zhì dã qiǎoshuō yí qiâ guǎng dà fǎ zì zài biàn cái dã yí qiâ

诃萨以此三昧,得一切佛广大智,得巧说一切广大法自在辩才,得一切

shì zhōng zuì wãi shū shângqīngjìng wú wâi fǎ dã rù yí qiâ sān mâi zhì dã yí qiâ pú sà shànqiǎofāngbiàn dã

世中最为殊胜清净无畏法,得入一切三昧智,得一切菩萨善巧方便,得

yí qiâ fǎ guāngmíng mãn dào ān wâi yí qiâ shì jiān fǎ bǐ àn zhī yí qiâ zhîngshēng shí fēi shí zhào shí fāng

一切法光明门,到安慰一切世间法彼岸,知一切众 生时、非时,照十方

shì jiâ yí qiâ chù lìng yí qiâ zhîngshēng dã shâng zhì zuî yí qiâ shì jiān wú shàng shī ān zhù yí qiâ zhū gōng dã

世界一切处,令一切众 生得胜智,作一切世间无上师,安住一切诸功德,

kāi shì yí qiâ zhîngshēngqīngjìng sān mâi lìng rù zuì shàng zhì hã yǐ gù pú sà mï hē sà rú shì xiū xíng zã

开示一切众 生清净三昧,令入最上智。何以故?菩萨摩诃萨如是修行则

lì yì zhîngshēng zã zēngzhǎng dà bēi zã qīn jìn shàn zhī shi zã jiàn yí qiâ fï zã liǎo yí qiâ fǎ zã

利益众 生,则增长大悲,则亲近善知识,则见一切佛,则了一切法,则

yì yí qiâ chà zã rù yí qiâ fāng zã rù yí qiâ shì zã wù yí qiâ fǎ píngděngxìng zã zhī yí qiâ fï píng

诣一切刹,则入一切方,则入一切世,则悟一切法平等性,则知一切佛平

děngxìng zã zhù yí qiâ zhì píngděngxìng yú cǐ fǎ zhōng zuî rú shì yâ bù zuî yú yâ zhù wâi zú xīn

等性,则住一切智平等性。于此法中作如是业,不作余业,住未足心,

zhù bù sǎn luàn xīn zhù zhuān yī xīn zhù qín xiū xīn zhù juã dìng xīn zhù bù biàn yì xīn rú shì sī wãi

住不散乱心,住专一心,住勤修心,住决定心,住不变异心;如是思惟,

rú shì zuî yâ rú shì jiū jìng

如是作业,如是究竟。

fï zǐ pú sà mï hē sà wú yì yǔ yì zuî yǒu rú yǔ rú zuî hã yǐ gù pì rú jīn gāng

佛子!菩萨摩诃萨无异语、异作,有如语、如作。何以故?譬如金刚

yǐ bù kě huài ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí lí yú bù huài pú sà mï hē sà yì fù rú shì yǐ zhū hâng

以不可坏而得其名,终无有时离于不坏。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸行

fǎ ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí lí zhū hâng fǎ pì rú zhēn jīn yǐ yǒu miào sâ ãr dã qí míng zhōng wú

法而得其名,终无有时离诸行法。譬如真金,以有妙色而得其名,终无

yǒu shí lí yú miào sâ pú sà mï hē sà yì fù rú shì yǐ zhū shàn yâ ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí lí

有时离于妙色。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸善业而得其名,终无有时离

zhū shàn yâ pì rú rì tiān zǐ yǐ guāngmíng lún ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí lí guāngmíng lún pú sà mï

诸善业。譬如日天子,以光明轮而得其名,终无有时离光明轮。菩萨摩

hē sà yì fù rú shì yǐ zhì huì guāng ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí lí zhì huì guāng pì rú xū mí shānwáng

诃萨亦复如是,以智慧光而得其名,终无有时离智慧光。譬如须弥山王,

yǐ sì bǎo fēng chǔ yú dà hǎi jiǒng rán gāo chū ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí sì fēng pú sà mï hē

以四宝峰处于大海,迥然高出而得其名,终无有时舍离四峰。菩萨摩诃

sà yì fù rú shì yǐ zhū shàn gēn chǔ zài yú shì jiǒng rán gāo chū ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí shàn

萨亦复如是,以诸善根处在于世,迥然高出而得其名,终无有时舍离善

gēn pì rú dà dì yǐ chí yí qiâ ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí nãng chí pú sà mï hē sà yì

根。譬如大地,以持一切而得其名,终无有时舍离能持。菩萨摩诃萨亦

fù rú shì yǐ dù yí qiâ ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí dà bēi pì rú dà hǎi yǐ hán zhîngshuǐ

复如是,以度一切而得其名,终无有时舍离大悲。譬如大海,以含众水

ãr dã qí míng zhōng wú yǒu shí shě lí yú shuǐ pú sà mï hē sà yì fù rú shì yǐ zhū dà yuàn ãr dã qí

而得其名,终无有时舍离于水。菩萨摩诃萨亦复如是,以诸大愿而得其

míng zhōng bù zàn shě dù zhîngshēngyuàn pì rú jūn jiàng yǐ nãngguàn xí zhàn dîu zhī fǎ ãr dã qí míng zhōng

名,终不暂舍度众 生愿。譬如军将,以能惯习战斗之法而得其名,终

wú yǒu shí shě lí cǐ nãng pú sà mï hē sà yì fù rú shì yǐ nãngguàn xí rú shì sān mâi ãr dã qí míng nǎi

无有时舍离此能。菩萨摩诃萨亦复如是,以能惯习如是三昧而得其名,乃

zhì chãng jiù yí qiâ zhì zhì zhōng wú yǒu shí shě lí cǐ xíng

至成就一切智智,终无有时舍离此行。

rú zhuǎn lún wáng yù sì tiān xià cháng qín shǒu hù yí qiâ zhîngshēng lìng wú hâng sǐ hãngshîukuài lâ

如转轮王,驭四天下,常勤守护一切众 生,令无横死,恒受快乐。

pú sà mï hē sà yì fù rú shì rù rú shì děng zhū dà sān mâi cháng qín huà dù yí qiâ zhîngshēng nǎi zhì lìng

菩萨摩诃萨亦复如是,入如是等诸大三昧,常勤化度一切众 生,乃至令

qí jiū jìngqīngjìng pì rú zhǒng zi zhí zhī yú dì nǎi zhì nãnglìnghãng yâ zēngzhǎng pú sà mï hē sà yì fù

其究竟清净。譬如种子植之于地,乃至能令茎叶增长。菩萨摩诃萨亦复

rú shì xiū pǔ xiánhâng nǎi zhì nãnglìng yī qiē zhîngshēngshàn fǎ zēngzhǎng pì rú dà yún yú xià shǔ yuâ jiàng zhù

如是,修普贤行,乃至能令一切众 生善法增长。譬如大云于夏暑月降霔

dà yǔ nǎi zhì zēngzhǎng yí qiâ zhǒng zi pú sà mï hē sà yì fù rú shì rù rú shì děng zhū dà sān mâi

大雨,乃至增长一切种子。菩萨摩诃萨亦复如是,入如是等诸大三昧,

xiū pú sà hâng yǔ dà fǎ yǔ nǎi zhì nãnglìng yí qiâ zhîngshēng jiū jìngqīngjìng jiū jìng niâ pán jiū jìng ān

修菩萨行,雨大法雨,乃至能令一切众 生究竟清净,究竟涅槃,究竟安

yǐn jiū jìng bǐ àn jiū jìnghuān xǐ jiū jìngduàn yí wãi zhū zhîngshēng jiū jìng fú tián lìng qí shī yâ jiē

隐,究竟彼岸,究竟欢喜,究竟断疑,为诸众 生究竟福田,令其施业皆

dã qīngjìng lìng qí jiē zhù bù tuì zhuǎn dào lìng qí tïng dã yí qiâ zhì zhì lìng qí jiē dã chū lí sān jiâ

得清净,令其皆住不退转道,令其同得一切智智,令其皆得出离三界,

lìng qí jiē dã jiū jìng zhī zhì lìng qí jiē dã zhū fï rú lái jiū jìng zhī fǎ zhì zhū zhîngshēng yí qiâ zhì chù

令其皆得究竟之智,令其皆得诸佛如来究竟之法,置诸众 生一切智处。

hã yǐ gù pú sà mï hē sà chãng jiù cǐ fǎ zhì huì míngliǎo rù fǎ jiâ mãn nãngjìng pú sà bù kě sī

何以故?菩萨摩诃萨成就此法,智慧明了,入法界门,能净菩萨不可思

yì wú liàng zhū hâng suǒ wâi nãngjìng zhū zhì qiú yí qiâ zhì gù nãngjìngzhîngshēng shǐ tiáo fú gù nãng

议无量诸行。所谓:能净诸智,求一切智故;能净众 生,使调伏故;能

jìng chà tǔ cháng huí xiàng gù nãngjìng zhū fǎ pǔ liǎo zhī gù nãngjìng wú wâi wú qiâ ruî gù nãngjìng

净刹土,常回向故;能净诸法,普了知故;能净无畏,无怯弱故;能净

wú ài biàn qiǎo yǎn shuō gù nãngjìng tuï luï ní yú yí qiâ fǎ dã zì zài gù nãngjìng qīn jìn hâng cháng

无碍辩,巧演说故;能净陀罗尼,于一切法得自在故;能净亲近行,常

jiàn yí qiâ fï xīng shì gù

见一切佛兴世故。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi dã rú shì děng bǎi qiān yì nuï yú tuō bù kě shuō bù kě shuōqīng

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,得如是等百千亿那由他不可说不可说清

jìnggōng dã yú rú shì děng sān mâi jìng jiâ dã zì zài gù yí qiâ zhū fï suǒ jiā pī gù zì shàn gēn lì zhī suǒ

净功德。于如是等三昧境界得自在故,一切诸佛所加被故,自善根力之所

liú gù rù zhì huì dì dà wēi lì gù zhū shàn zhī shi yǐn dǎo lì gù cuī fú yí qiâ zhū mï lì gù tïng fēn

流故,入智慧地大威力故,诸善知识引导力故,摧伏一切诸魔力故,同分

shàn gēn chúnjìng lì gù guǎng dà shì yuàn yù lâ lì gù suǒ zhîngshàn gēn chãng jiù lì gù chāo zhū shì jiān wú jìn

善根淳净力故,广大誓愿欲乐力故,所种善根成就力故,超诸世间无尽

zhī fú wú duì lì gù

之福无对力故。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi dã shí zhǒng fǎ tong qù lái jīn yí qiâ zhū fï hã zhě

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,得十种法,同去来今一切诸佛。何者

wãi shí suǒ wâi dã zhū xiàng hǎo zhǒngzhǒngzhuāng yán tïng yú zhū fï nãngfàngqīngjìng dà guāngmíngwǎngtïng yú zhū

为十?所谓:得诸相好种 种 庄 严同于诸佛;能放清净大光明网同于诸

fï shãntōngbiàn huà diào fú zhîngshēngtong yú zhū fï wú biān sâ shēn qīngjìngyuán yīn tïng yú zhū fï suí

佛;神通变化,调伏众 生同于诸佛;无边色身,清净圆音同于诸佛;随

zhîngshēng yâ xiànjìng fï guï tïng yú zhū fï yí qiâ zhîngshēng suǒ yǒu yǔ yán jiē nãng shâ chí bù wàng bù shī tïng yú

众 生业现净佛国同于诸佛;一切众 生所有语言皆能摄持,不忘不失同于

zhū fï wú jìn biàn cái suí zhîngshēng xīn ãr zhuǎn fǎ lún lìngshēng zhì huì tïng yú zhū fï dà shī zǐ hǒu wú suǒ

诸佛;无尽辩才随众 生心而转法轮,令生智慧同于诸佛;大师子吼无所

qiâ wâi yǐ wú liàng fǎ kāi wù qún shēngtïng yú zhū fï yú yī niànqǐng yǐ dà shãntōng pǔ rù sān shì tïng yú

怯畏,以无量法开悟群生同于诸佛;于一念顷,以大神通普入三世同于

zhū fï pǔ nãngxiǎn shì yí qiâ zhîngshēng zhū fï zhuāng yán zhū fï wēi lì zhū fï jìng jiâ tïng yú zhū fï

诸佛;普能显示一切众 生诸佛 庄 严、诸佛威力、诸佛境界同于诸佛。

ěr shí pǔ yǎn pú sà bï pǔ xián pú sà yán fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà dã rú shì fǎ tïng zhū

尔时,普眼菩萨白普贤菩萨言:佛子!此菩萨摩诃萨得如是法,同诸

rú lái hã gù bù míng fï hã gù bù míng shí lì hã gù bù míng yí qiâ zhì hã gù bù míng yí qiâ fǎ

如来,何故不名佛?何故不名十力?何故不名一切智?何故不名一切法

zhōng dã pú tí zhě hã gù bù dã míng wãi pǔ yǎn hã gù bù míng yí qiâ jìngzhōng wú ài jiàn zhě hã gù

中得菩提者?何故不得名为普眼?何故不名一切境中无碍见者?何故

bù míng juã yí qiâ fǎ hã gù bù míng yǔ sān shì fï wú âr zhù zhě hã gù bù míng zhù shí jì zhě hã gù

不名觉一切法?何故不名与三世佛无二住者?何故不名住实际者?何故

xiū xíng pǔ xiánhângyuàn yïu wâi xiū xī hã gù bù nãng jiū jìng fǎ jiâ shě pú sà dào

修行普贤行愿犹未休息?何故不能究竟法界舍菩萨道?

ěr shí pǔ xián pú sà gào pǔ yǎn pú sà yán shàn zāi fï zǐ rú rǔ suǒ yán ruî cǐ pú sà mï hē

尔时,普贤菩萨告普眼菩萨言:善哉佛子!如汝所言,若此菩萨摩诃

sà tïng yí qiâ fï yǐ hã yì gù bù míng wãi fï nǎi zhì bù nãng shě pú sà dào fï zǐ cǐ pú sà mï hē

萨同一切佛,以何义故不名为佛?乃至不能舍菩萨道?佛子!此菩萨摩诃

sà yǐ nãng xiū xí qù lái jīn shì yí qiâ pú sà zhǒngzhǒnghângyuàn rù zhì jìng jiâ zã míng wãi fï yú rú lái

萨已能修习去来今世一切菩萨种 种行愿,入智境界,则名为佛;于如来

suǒ xiū pú sà hâng wú yǒu xiū xī shuōmíng pú sà rú lái zhū lì jiē xī yǐ rù zã míng shí lì suī chãng

所修菩萨行无有休息,说名菩萨。如来诸力皆悉已入,则名十力;虽成

shí lì xíng pǔ xiánhâng ãr wú xiū xī shuōmíng pú sà zhī yí qiâ fǎ ãr nãng yǎn shuō míng yí qiâ zhì suī

十力,行普贤行而无休息,说名菩萨。知一切法而能演说,名一切智;虽

nãng yǎn shuō yí qiâ zhū fǎ yú yī yī fǎ shànqiǎo sī wãi wâi cháng zhǐ xī shuōmíng pú sà zhī yí qiâ fǎ

能演说一切诸法,于一一法善巧思惟,未尝止息,说名菩萨。知一切法

wú yǒu âr xiàng shì zã shuōmíng wù yí qiâ fǎ yú âr bù âr yí qiâ zhū fǎ chā biã zhī dào shànqiǎoguān chá

无有二相,是则说名悟一切法;于二不二一切诸法差别之道,善巧观察,

zhǎnzhuǎnzēngshâng wú yǒu xiū xī shuōmíng pú sà yǐ nãngmíngjiàn pǔ yǎn jìng jiâ shuōmíng pǔ yǎn suī nãng

展转增胜,无有休息,说名菩萨。已能明见普眼境界,说名普眼;虽能

zhâng dã pǔ yǎn jìng jiâ niànniànzēngzhǎng wâi cãng xiū xī shuōmíng pú sà yú yí qiâ fǎ xī nãngmíngzhào

证得普眼境界,念念增长,未曾休息,说名菩萨。于一切法悉能明照,

lí zhū àn zhàng míng wú ài jiàn cháng qín yì niàn wú ài jiàn zhě shuōmíng pú sà yǐ dã zhū fï zhì huì zhī

离诸暗障,名无碍见;常勤忆念无碍见者,说名菩萨。已得诸佛智慧之

yǎn shì zã shuōmíng juã yí qiâ fǎ guān zhū rú lái zhâng juã zhì yǎn ãr bù fàng yì shuōmíng pú sà zhù fï

眼,是则说名觉一切法;观诸如来正觉智眼而不放逸,说名菩萨。住佛

suǒ zhù yǔ fï wú âr shuōmíng yǔ fï wú âr zhù zhě wãi fï shâ shîu xiū zhū zhì huì shuōmíng pú sà

所住,与佛无二,说名与佛无二住者;为佛摄受,修诸智慧,说名菩萨。

chángguān yí qiâ shì jiān shí jì shì zã shuōmíng zhù shí jì zhě suī chángguān chá zhū fǎ shí jì ãr bù zhâng rù

常观一切世间实际,是则说名住实际者;虽常观察诸法实际而不证入,

yì bù shě lí shuōmíng pú sà bù lái bù qù wú tïng wú yì cǐ děng fēn biã xī jiē yǒng xī shì zã shuō

亦不舍离,说名菩萨。不来不去,无同无异,此等分别悉皆永息,是则说

míng xiū xī yuàn zhě guǎng dà xiū xí yuán mǎn bù tuì zã míng wâi xī pǔ xiányuàn zhě liǎo zhī fǎ jiâ wú yǒu

名休息愿者;广大修习,圆满不退,则名未息普贤愿者。了知法界无有

biān jì yí qiâ zhū fǎ yī xiàng wú xiàng shì zã shuōmíng jiū jìng fǎ jiâ shě pú sà dào suī zhī fǎ jiâ wú yǒu

边际,一切诸法一相无相,是则说名究竟法界舍菩萨道;虽知法界无有

biān jì ãr zhī yí qiâ zhǒngzhǒng yì xiàng qǐ dà bēi xīn dù zhū zhîngshēng jìn wâi lái jì wú yǒu pí

边际,而知一切种 种异相,起大悲心,度诸众 生,尽未来际,无有疲

yàn shì zã shuōmíng pǔ xián pú sà

厌,是则说名普贤菩萨。

fï zǐ pì rú yī luï bō nà xiàngwáng zhù jīn xiã shān qī bǎo kū zhōng qí kū zhōu wãi xī yǐ qī bǎo ãr

佛子!譬如伊罗钵那象王住金胁山七宝窟中,其窟周围悉以七宝而

wãi lán shǔn bǎo duō luï shù cì dì háng liâ zhēn jīn luï wǎng mí fù qí shàng xiàngshēn jiã bái yïu rú kē xuě

为栏楯,宝多罗树次第行列,真金罗网弥覆其上。象身洁白犹如珂雪,

shàng lì jīn chuáng jīn wãi yīng luî bǎo wǎng fù bí bǎo língchuí xià qī zhī chãng jiù liù yá jù zú duān

上立金 幢 ,金为璎珞,宝网覆鼻,宝铃垂下,七支成就,六牙具足,端

zhângchōng mǎn jiàn zhě xīn lâ tiáoliángshànshùn xīn wú suǒ nì ruî tiān dì shì jiāng yù yïu xíng ěr shí

正 充满,见者欣乐,调良善顺,心无所逆。若天帝释将欲游行;尔时,

xiàngwáng jí zhī qí yì biàn yú bǎo kū ãr mî qí xíng zhì dāo lì tiān shì zhǔ zhī qián yǐ shãntōng lì zhǒngzhǒng

象王即知其意,便于宝窟而没其形,至忉利天释主之前,以神通力种 种

biànxiàn lìng qí shēn yǒu sān shí sān tïu yú yī yì tïu huà zuî qī yá yú yī yī yá huà zuî qī chí yī yī

变现,令其身有三十三头,于一一头化作七牙,于一一牙化作七池,一一

chí zhōng yǒu qī lián huā yī yī huā zhōng yǒu qī cǎi nǚ yì shí jù zîu bǎi qiāntiān yuâ shì shí dì shì chãng

池中有七莲华,一一华中有七采女,一时俱奏百千天乐。是时,帝释乘

zī bǎo xiàng cïng nán shângdiànwǎng yì huā yuán fēn tuï lì huā biàn mǎn qí zhōng shì shí dì shì zhì huā yuán yǐ

兹宝象,从难胜殿往诣华园,芬陀利华遍满其中。是时,帝释至华园已,

cïngxiàng ãr xià rù yú yí qiâ bǎo zhuāng yán diàn wú liàng cǎi nǚ yǐ wãi shì cïng gē yǒng jì yuâ shîu zhū kuài lâ

从象而下,入于一切宝 庄 严殿,无量采女以为侍从,歌咏妓乐受诸快乐。

ěr shí xiàngwáng fù yǐ shãntōng yǐn qí xiàngxíng xiàn zuî tiānshēn yǔ sān shí sān tiān jí zhū cǎi nǚ yú fēn

尔时,象王复以神通隐其象形,现作天身,与三十三天及诸采女,于芬

tuï lì huā yuán zhī nâi huān yú xì lâ suǒ xiànshēnxiāng guāngmíng yī fu wǎng lái jìn zhǐ yǔ xiàoguānzhān

陀利华园之内欢娱戏乐,所现身相、光明衣服、往来进止、语笑观瞻、

jiē rú bǐ tiān děng wú yǒu yì wú nãng fēn biã cǐ xiàng cǐ tiān xiàng zhī yǔ tiāngâng hù xiāng sì

皆如彼天,等无有异,无能分别;此象、此天,象之与天更互相似。

fï zǐ bǐ yī luï bō nà xiàngwáng yú jīn xiã shān qī bǎo kū zhōng wú suǒ biàn huà zhì yú sān shí sān

佛子!彼伊罗钵那象王,于金胁山七宝窟中无所变化,至于三十三

tiān zhī shàng wãi yù gōngyǎng shì tí huán yīn huà zuî zhǒngzhǒng zhū kě lâ wù shîutiānkuài lâ yǔ tiān wú yì

天之上,为欲供养释提桓因,化作种 种诸可乐物,受天快乐,与天无异。

fï zǐ pú sà mï hē sà yì fù rú shì xiū xí pǔ xián pú sà hângyuàn jí zhū sān mâi yǐ wãi zhîng bǎo zhuāng

佛子!菩萨摩诃萨亦复如是,修习普贤菩萨行愿及诸三昧,以为众宝 庄

yán zhī jù qī pú tí fēn wãi pú sà shēn suǒ fàngguāngmíng yǐ zhī wãi wǎng jiàn dà fǎ chuáng míng dà fǎ zhōng

严之具。七菩提分为菩萨身,所放光明以之为网,建大法 幢 ,鸣大法钟,

dà bēi wãi kū jiān gù dà yuàn yǐ wãi qí yá zhì huì wú wâi yïu rú shī zǐ fǎ zēng jì dǐng kāi shì mì mì

大悲为窟,坚固大愿以为其牙,智慧无畏犹如师子。法缯系顶,开示秘密,

dào zhū pú sà hângyuàn bǐ àn wãi yù ān chù pú tí zhī zuî chãng yí qiâ zhì dã zuì zhâng juã zēngzhǎng pǔ xián

到诸菩萨行愿彼岸。为欲安处菩提之座成一切智,得最正觉,增长普贤

guǎng dà hângyuàn bù tuì bù xī bú duàn bù shě dà bēi jīng jìn jìn wâi lái jì dù tuō yí qiâ kǔ nǎo

广大行愿,不退不息,不断不舍,大悲精进,尽未来际,度脱一切苦恼

zhîngshēng bù shě pǔ xián dào xiànchãng zuì zhâng juã xiàn bù kě shuō bù kě shuōchãngzhâng juã mãn xiàn bù kě

众 生。不舍普贤道,现成最正觉,现不可说不可说成 正觉门,现不可

shuō bù kě shuōzhuǎn fǎ lún mãn xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhù shēn xīn mãn yú bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà guï

说不可说转法轮门,现不可说不可说住深心门。于不可说不可说广大国

tǔ xiàn niâ pán biàn huà mãn yú bù kě shuō bù kě shuō chā biã shì jiâ ãr xiànshîushēng xiū pǔ xiánhâng xiàn

土,现涅槃变化门;于不可说不可说差别世界,而现受生修普贤行,现

bù kě shuō bù kě shuō rú lái yú bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà guï tǔ pú tí shù xià chãng zuì zhâng juã bù kě

不可说不可说如来;于不可说不可说广大国土菩提树下成最正觉,不可

shuō bù kě shuō pú sà zhîng qīn jìn wãi rào huî yú yī niànqǐng xiū pǔ xiánhâng ãr chãngzhâng juã huî xū yú qǐng

说不可说菩萨众亲近围绕。或于一念顷,修普贤行而成 正觉,或须臾顷,

huî yú yì shí huî yú yī rì huî yú bàn yuâ huî yú yī yuâ huî yú yī nián huî wú shù nián huî yú

或于一时,或于一日,或于半月,或于一月,或于一年,或无数年,或于

yī jiã rú shì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō jiã xiū pǔ xiánhâng ãr chãngzhâng juã fù yú yí qiâ zhū fï chà

一劫,如是乃至不可说不可说劫,修普贤行而成 正觉。复于一切诸佛刹

zhōng ãr wãi shàngshǒu qīn jìn yú fï dǐng lǐ gîngyǎng qǐng wân guān chá rú huànjìng jiâ jìng xiū pú sà wú liàng

中而为上首,亲近于佛,顶礼供养。请问观察如幻境界,净修菩萨无量

zhū háng wú liàng zhū zhì zhǒngzhǒngshãnbiàn zhǒngzhǒng wēi dã zhǒngzhǒng zhì huì zhǒngzhǒngjìng jiâ zhǒng

诸行、无量诸智、种 种神变、种 种威德、种 种智慧、种 种境界、种

zhǒngshãntōng zhǒngzhǒng zì zài zhǒngzhǒng xiâ tuō zhǒngzhǒng fǎ míng zhǒngzhǒngjiào huà tiáo fú zhī fǎ

种神通、种 种自在、种 种解脱、种 种法明、种 种教化,调伏之法。

fï zǐ pú sà mï hē sà běn shēn bù miâ yǐ hângyuàn lì yú yí qiâ chù rú shì biànxiàn hã yǐ gù

佛子!菩萨摩诃萨本身不灭,以行愿力,于一切处如是变现。何以故?

yù yǐ pǔ xián zì zài shãn lì tiáo fú yí qiâ zhū zhîngshēng gù lìng bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēng dã qīngjìng gù

欲以普贤自在神力调伏一切诸众 生故,令不可说不可说众 生得清净故,

lìng qí yǒngduànshēng sǐ lún gù yán jìngguǎng dà zhū shì jiâ gù chángjiàn yí qiâ zhū rú lái gù shēn rù yí qiâ

令其永断生死轮故,严净广大诸世界故,常见一切诸如来故,深入一切

fï fǎ liú gù yì niàn sān shì zhū fï zhǒng gù yì niàn shí fāng yí qiâ fï fǎ jí fǎ shēn gù pǔ xiū yí qiâ

佛法流故,忆念三世诸佛种故,忆念十方一切佛法及法身故,普修一切

pú sà zhū hâng shǐ yuán mǎn gù rù pǔ xián liú zì zài nãngzhâng yí qiâ zhì gù fï zǐ rǔ yìngguān cǐ pú sà

菩萨诸行使圆满故,入普贤流自在能证一切智故。佛子!汝应观此菩萨

mï hē sà bù shě pǔ xiánhâng bú duàn pú sà dào jiàn yí qiâ fï zhâng yí qiâ zhì zì zài shîuyîng yí qiâ

摩诃萨不舍普贤行,不断菩萨道,见一切佛,证一切智,自在受用一切

zhì fǎ rú yī luï bō nà xiàngwáng bù shě xiàngshēn wǎng sān shí sān tiān wãi tiān suǒ chãng shîutiānkuài lâ zuî

智法。如伊罗钵那象王不舍象身,往三十三天为天所乘,受天快乐,作

tiān yïu xì chãng shì tiān zhǔ yǔ tiān cǎi nǚ ãr zuî huān yú tïng yú zhū tiān wú yǒu chā biã fï zǐ

天游戏,承事天主,与天采女而作欢娱,同于诸天,无有差别。佛子!

pú sà mï hē sà yì fù rú shì bù shě pǔ xián dà châng zhū hâng bù tuì zhū yuàn dã fï zì zài jù yí

菩萨摩诃萨亦复如是,不舍普贤大乘诸行,不退诸愿,得佛自在,具一

qiâ zhì zhâng fï xiâ tuō wú zhàng wú ài chãng jiù qīngjìng yú zhū guï tǔ wú suǒ rǎn zhuï yú fï fǎ zhōng wú

切智,证佛解脱无障无碍,成就清净,于诸国土无所染著,于佛法中无

suǒ fēn biã suī zhī zhū fǎ pǔ jiē píngděng wú yǒu âr xiàng ãr hãngmíngjiàn yí qiâ fï tǔ suī yǐ děngtïng sān

所分别。虽知诸法普皆平等无有二相,而恒明见一切佛土;虽已等同三

shì zhū fï ãr xiū pú sà hângxiāng xù bú duàn fï zǐ pú sà mï hē sà ān zhù rú shì pǔ xiánhângyuànguǎng

世诸佛,而修菩萨行相续不断。佛子!菩萨摩诃萨安住如是普贤行愿广

dà zhī fǎ dāng zhī shì rãn xīn dã qīngjìng

大之法,当知是人心得清净。

fï zǐ cǐ shì pú sà mï hē sà dì shí wú ài lún dà sān mâi shū shâng xīn guǎng dà zhì fï zǐ cǐ

佛子!此是菩萨摩诃萨第十无碍轮大三昧殊胜心广大智。佛子!此

shì pú sà mï hē sà suǒ zhù pǔ xiánhâng shí dà sān mâi lún

是菩萨摩诃萨所住普贤行十大三昧轮。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书