大众学佛网

《大方广佛华严经注音》41

发布时间:2020-03-23 17:40:03作者:大众学佛网

《大方广佛华严经注音》41

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà cì dì biànwǎng zhū fï guï tǔ shãntōng sān mâi fï zǐ cǐ pú sà

佛子!云何为菩萨摩诃萨次第遍往诸佛国土神通三昧?佛子!此菩萨

mï hē sà guî yú dōngfāng wú shù shì jiâ fù guî ěr suǒ shì jiâ wēi chãn shù shì jiâ yú bǐ zhū shì jiâ zhōng rù

摩诃萨过于东方无数世界,复过尔所世界微尘数世界,于彼诸世界中入

cǐ sān mâi huî chà nà rù huî xū yú rù huî xiāng xù rù huî rì chū fēn shí rù huî rì zhōng fēn shí

此三昧。或刹那入,或须臾入,或相续入,或日初分时入,或日中分时

rù huî rì hîu fēn shí rù huî yâ chū fēn shí rù huî yâ zhōng fēn shí rù huî yâ hîu fēn shí rù huî

入,或日后分时入,或夜初分时入,或夜中分时入,或夜后分时入,或

yī rì rù huî wǔ rì rù huî bàn yuâ rù huî yī yuâ rù huî yī nián rù huî bǎi nián rù huî qiānnián

一日入,或五日入,或半月入,或一月入,或一年入,或百年入,或千年

rù huî bǎi qiānnián rù huî yì nián rù huî bǎi qiān yì nián rù huî bǎi qiān nuï yú tuō yì nián rù huî yī

入,或百千年入,或亿年入,或百千亿年入,或百千那由他亿年入,或一

jiã rù huî bǎi jiã rù huî bǎi qiān jiã rù huî bǎi qiān nuï yú tuō yì jiã rù huî wú shù jiã rù huî wú

劫入,或百劫入,或百千劫入,或百千那由他亿劫入,或无数劫入,或无

liáng jiã rù huî wú biān jiã rù huî wú děng jiã rù huî bù kě shǔ jiã rù huî bù kě chēng jiã rù huî

量劫入,或无边劫入,或无等劫入,或不可数劫入,或不可称劫入,或

bù kě sī jiã rù huî bù kě liàng jiã rù huî bù kě shuō jiã rù huî bù kě shuō bù kě shuō jiã rù ruî

不可思劫入,或不可量劫入,或不可说劫入,或不可说不可说劫入,若

jiǔ ruî jìn ruî fǎ ruî shí zhǒngzhǒng bù tïng pú sà yú bǐ bù shēng fēn biã xīn wú rǎn zhuï bù zuî

久、若近、若法、若时种 种不同,菩萨于彼不生分别,心无染著,不作

âr bù zuî bù âr bù zuî pǔ bù zuî biã suī lí cǐ fēn biã ãr yǐ shãntōngfāngbiàncïng sān mâi qǐ yú

二、不作不二、不作普、不作别,虽离此分别而以神通方便从三昧起,于

yí qiâ fǎ bù wàng bù shī zhì yú jiū jìng pì rú rì tiān zǐ zhōuxíngzhào yào zhîu yâ bù zhù rì chū míngzhîu

一切法不忘不失,至于究竟。譬如日天子周行照曜,昼夜不住;日出名昼,

rì mãi míng yâ zhîu yì bù shēng yâ yì bù miâ pú sà mï hē sà yú wú shù shì jiâ rù shãntōng sān mâi

日没名夜,昼亦不生,夜亦不灭。菩萨摩诃萨于无数世界入神通三昧,

rù sān mâi yǐ míngjiàn ěr suǒ wú shù shì jiâ yì fù rú shì fï zǐ shì wãi pú sà mï hē sà dì sān cì dì

入三昧已,明见尔所无数世界亦复如是。佛子!是为菩萨摩诃萨第三次第

biànwǎng zhū fï guï tǔ shãntōng dà sān mâi shànqiǎo zhì

遍往诸佛国土神通大三昧善巧智。

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà qīngjìngshēn xīn hâng sān mâi fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà zhī zhū

佛子!云何为菩萨摩诃萨清净深心行三昧?佛子!此菩萨摩诃萨知诸

fï shēn shù děngzhîngshēng jiàn wú liàng fï guî ā sēng qí shì jiâ wēi chãn shù yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ yǐ

佛身数等众 生,见无量佛过阿僧祇世界微尘数。于彼一一诸如来所,以

yí qiâ zhǒngzhǒngmiàoxiāng ãr zuî gîngyǎng yǐ yí qiâ zhǒngzhǒngmiào huā ãr zuî gîngyǎng yǐ yī qiē zhǒngzhǒng gài dà

一切种 种妙香而作供养,以一切种 种妙华而作供养,以一切种 种盖大

rú ā sēng qí fï chà ãr zuî gōngyǎng yǐ chāo guî yí qiâ shì jiâ yí qiâ shàngmiàozhuāng yán jù ãr zuî gîngyǎng sàn

如阿僧祇佛刹而作供养,以超过一切世界一切上妙 庄 严具而作供养,散

yí qiâ zhîngzhîng bǎo ãr zuî gîngyǎng yǐ yī qiē zhǒngzhǒngzhuāng yán jù zhuāng yán jīngháng chù ãr zuî gîngyǎng yǐ yí

一切种 种宝而作供养,以一切种 种 庄 严具 庄 严经行处而作供养,以一

qiâ wú shù shàngmiào mï ní bǎo zàng ãr zuî gîngyǎng yǐ fï shãn lì suǒ liú chū guî zhū tiānshàng wâi yǐn shí ãr zuî gîng

切无数上妙摩尼宝藏而作供养,以佛神力所流出过诸天上味饮食而作供

yǎng yí qiâ fï chà zhǒngzhǒngshàngmiào zhū gîngyǎng jù nãng yǐ shãn lì pǔ jiē shâ qǔ ãr zuî gîngyǎng yú bǐ yī

养,一切佛刹种 种 上妙诸供养具,能以神力普皆摄取而作供养。于彼一

yī zhū rú lái suǒ gōngjìng zūn zhîng tïu dǐng lǐ jìng jǔ shēn bù shī qǐng wân fï fǎ zàn fï píngděng chēng

一诸如来所恭敬尊重,头顶礼敬,举身布施,请问佛法,赞佛平等,称

yáng zhū fï guǎng dà gōng dã rù yú zhū fï suǒ rù dà bēi dã fï píngděng wú ài zhī lì yú yī niànqǐng

扬诸佛广大功德。入于诸佛所,入大悲,得佛平等无碍之力,于一念顷,

yí qiâ fï suǒ qín qiú miào fǎ rán yú zhū fï chū xīng yú shì rù bō niâ pán rú shì zhī xiàng jiē wú suǒ dã

一切佛所勤求妙法,然于诸佛出兴于世、入般涅槃如是之相,皆无所得。

rú sàn dîng xīn liǎo biã suǒ yuán xīn qǐ bù zhī hã suǒ yuán qǐ xīn miâ bù zhī hã suǒ yuán miâ cǐ pú sà mï

如散动心,了别所缘,心起不知何所缘起,心灭不知何所缘灭。此菩萨摩

hē sà yì fù rú shì zhōng bù fēn biã rú lái chū shì jí niâ pán xiàng

诃萨亦复如是,终不分别如来出世及涅槃相。

fï zǐ rú rì zhōngyáng yàn bù cïng yún shēng bù cïng chí shēng bù chǔ yú lù bù zhù yú shuǐ fēi

佛子!如日中阳焰不从云生,不从池生,不处于陆,不住于水。非

yǒu fēi wú fēi shàn fēi â fēi qīng fēi zhuï bù kān yǐn shù bù kě huì wū fēi yǒu tǐ fēi wú tǐ

有非无,非善非恶,非清非浊,不堪饮漱,不可秽污,非有体、非无体,

fēi yǒu wâi fēi wú wâi yǐ yīn yuán gù ãr xiànshuǐxiàng wãi shí suǒ liǎo yuǎnwàng sì shuǐ ãr xīngshuǐxiǎng

非有味、非无味。以因缘故而现水相,为识所了,远望似水而兴水想,

jìn zhī zã wú shuǐxiǎng zì miâ cǐ pú sà mï hē sà yì fù rú shì bù dã rú lái chū xīng yú shì jí niâ

近之则无,水想自灭。此菩萨摩诃萨亦复如是,不得如来出兴于世及涅

pán xiàng zhū fï yǒu xiàng jí yǐ wú xiàng jiē shì xiǎng xīn zhī suǒ fēn biã fï zǐ cǐ sān mâi míng wãi qīng

槃相,诸佛有相及以无相,皆是想心之所分别。佛子!此三昧名为:清

jìngshēn xīn hâng pú sà mï hē sà yú cǐ sān mâi rù yǐ ãr qǐ qǐ yǐ bù shī pì rú yǒu rãn cïngshuì dã wù

净深心行。菩萨摩诃萨于此三昧入已而起,起已不失。譬如有人从睡得寤,

yì suǒ mâng shì jiào shí suī wú mângzhōngjìng jiâ ãr nãng yì niàn xīn bù wàng shī pú sà mï hē sà yì fù rú

忆所梦事,觉时虽无梦中境界而能忆念,心不忘失。菩萨摩诃萨亦复如

shì rù yú sān mâi jiàn fï wãn fǎ cïngdìng ãr qǐ yì chí bù wàng ãr yǐ cǐ fǎ kāi xiǎo yí qiâ dào chǎng

是,入于三昧,见佛闻法,从定而起,忆持不忘。而以此法开晓一切道场

zhîng huì zhuāng yán yí qiâ zhū fï guï tǔ wú liàng yì qù xī dã míng dá yí qiâ fǎ mãn jiē yì qīngjìng rán

众会,庄 严一切诸佛国土,无量义趣悉得明达,一切法门皆亦清净。燃

dà zhì jù zhǎng zhū fï zhǒng wú wâi jù zú biàn cái bù jiã kāi shì yǎn shuōshânshēn fǎ zàng shì wãi pú

大智炬,长诸佛种,无畏具足,辩才不竭,开示演说甚深法藏。是为菩

sà mï hē sà dì sì qīngjìngshēn xīn hâng dà sān mâi shànqiǎo zhì

萨摩诃萨第四清净深心行大三昧善巧智。

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà zhī guî qù zhuāng yán zàng sān mâi fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà

佛子!云何为菩萨摩诃萨知过去 庄 严藏三昧?佛子!此菩萨摩诃萨

nãng zhī guî qù zhū fï chū xiàn suǒ wâi jiã cì dì zhōng zhū chà cì dì chà cì dì zhōng zhū jiã cì dì jiã

能知过去诸佛出现,所谓:劫次第中诸刹次第,刹次第中诸劫次第,劫

cì dì zhōng zhū fï chū xiàn cì dì fï chū xiàn cì dì zhōngshuō fǎ cì dì shuō fǎ cì dì zhōng zhū xīn yào cì

次第中诸佛出现次第,佛出现次第中说法次第,说法次第中诸心乐次

dì xīn yào cì dì zhōng zhū gēn cì dì gēn cì dì zhōngtiáo fú cì dì tiáo fú cì dì zhōng zhū fï shîumìng cì

第,心乐次第中诸根次第,根次第中调伏次第,调伏次第中诸佛寿命次

dì shîumìng cì dì zhōng zhī yì nuï yú tuō nián suì shù liàng cì dì fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà dã rú shì

第,寿命次第中知亿那由他年岁数量次第。佛子!此菩萨摩诃萨得如是

wú biān cì dì zhì gù zã zhī guî qù zhū fï zã zhī guî qù zhū chà zã zhī guî qù fǎ mãn zã zhī guî qù

无边次第智故,则知过去诸佛,则知过去诸刹,则知过去法门,则知过去

zhū jiã zã zhī guî qù zhū fǎ zã zhī guî qù zhū xīn zã zhī guî qù zhū xiâ zã zhī guî qù zhū zhîngshēng

诸劫,则知过去诸法,则知过去诸心,则知过去诸解,则知过去诸众 生,

zã zhī guî qù zhū fán nǎo zã zhī guî qù zhū yí shì zã zhī guî qù zhū qīngjìng fï zǐ cǐ sān mâi míng

则知过去诸烦恼,则知过去诸仪式,则知过去诸清净。佛子!此三昧名:

guî qù qīngjìngzàng yú yī niànzhōngnãng rù bǎi jiã nãng rù qiān jiã nãng rù bǎi qiān jiã nãng rù bǎi qiān yì

过去清净藏,于一念中能入百劫,能入千劫,能入百千劫,能入百千亿

nuï yú tuō jiã nãng rù wú shù jiã nãng rù wú liàng jiã nãng rù wú biān jiã nãng rù wú děng jiã nãng rù

那由他劫,能入无数劫,能入无量劫,能入无边劫,能入无等劫,能入

bù kě shǔ jiã nãng rù bù kě chēng jiã nãng rù bù kě sī jiã nãng rù bù kě liáng jiã nãng rù bù kě shuō

不可数劫,能入不可称劫,能入不可思劫,能入不可量劫,能入不可说

jiã nãng rù bù kě shuō bù kě shuō jiã

劫,能入不可说不可说劫。

fï zǐ bǐ pú sà mï hē sà rù cǐ sān mâi bù miâ xiàn zài bù yuán guî qù fï zǐ bǐ pú sà

佛子!彼菩萨摩诃萨入此三昧,不灭现在,不缘过去。佛子!彼菩萨

mï hē sà cïng cǐ sān mâi qǐ yú rú lái suǒ shîu shí zhǒng bù kě sī yì guàndǐng fǎ yì dã yì qīngjìng

摩诃萨从此三昧起,于如来所,受十种不可思议灌顶法,亦得,亦清净,

yì chãng jiù yì rù yì zhâng yì mǎn yì chí píngděngliǎo zhī sān lún qīngjìng hã děng wãi shí

亦成就,亦入,亦证,亦满,亦持,平等了知,三轮清净。何等为十?

yī zhě biàn bù wãi yì âr zhě shuō fǎ wú jìn sān zhě xùn cí wú shī sì zhě lâ shuō bú duàn wǔ zhě xīn wú

一者辩不违义,二者说法无尽,三者训辞无失,四者乐说不断,五者心无

kǒng wâi liù zhě yǔ bì chãng shí qī zhě zhîngshēng suǒ yī bā zhě jiù tuō sān jiâ jiǔ zhě shàn gēn zuì shâng

恐畏,六者语必诚实,七者众 生所依,八者救脱三界,九者善根最胜,

shí zhě tiáo yù miào fǎ fï zǐ cǐ shì shí zhǒngguàndǐng fǎ ruî pú sà rù cǐ sān mâi cïng sān mâi qǐ

十者调御妙法。佛子!此是十种灌顶法,若菩萨入此三昧,从三昧起,

wú jiān zã dã rú gē luï luï rù tāi zàng shí yú yī niànjiān shí zã tuō shēng pú sà mï hē sà yì fù rú shì

无间则得如歌罗逻入胎藏时,于一念间识则托生。菩萨摩诃萨亦复如是,

cïng cǐ dìng qǐ yú rú lái suǒ yī niàn zã dã cǐ shí zhǒng fǎ fï zǐ shì míng pú sà mï hē sà dì wǔ

从此定起,于如来所,一念则得此十种法。佛子!是名菩萨摩诃萨第五

zhī guî qù zhuāng yán zàng dà sān mâi shànqiǎo zhì

知过去 庄 严藏大三昧善巧智。

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà zhì guāngmíngzàng sān mâi fï zǐ bǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ

佛子!云何为菩萨摩诃萨智光明藏三昧?佛子!彼菩萨摩诃萨住此

sān mâi nãng zhī wâi lái yí qiâ shì jiâ yí qiâ jiã zhōng suǒ yǒu zhū fï ruî yǐ shuō ruî wâi shuō ruî yǐ shîu

三昧,能知未来一切世界一切劫中所有诸佛。若已说、若未说,若已授

jì ruî wâi shîu jì zhǒngzhǒngmíng hào gâ gâ bù tïng suǒ wâi wú shù míng wú liàngmíng wú biānmíng

记、若未授记,种 种名号各各不同。所谓:无数名、无量名、无边名、

wú děngmíng bù kě shǔ míng bù kě chēngmíng bù kě sī míng bù kě liángmíng bù kě shuōmíng dāng chū

无等名、不可数名、不可称名、不可思名、不可量名、不可说名;当出

xiàn yú shì dāng lì yì zhîngshēng dāng zuî fǎ wáng dāngxīng fï shì dāngshuō fú lì dāng zàn shàn yì dāng

现于世,当利益众 生,当作法王,当兴佛事,当说福利,当赞善义,当

shuō bï fân yì dāngjìng zhì zhū â dāng ān zhù gōng dã dāng kāi shì dì yī yì dì dāng rù guàndǐng wâi dāng

说白分义,当净治诸恶,当安住功德,当开示第一义谛,当入灌顶位,当

chãng yí qiâ zhì bǐ zhū rú lái xiū yuán mǎn hâng fā yuán mǎn yuàn rù yuán mǎn zhì yǒu yuán mǎn zhîng bâi yuán

成一切智。彼诸如来修圆满行,发圆满愿,入圆满智,有圆满众,备圆

mǎn zhuāng yán jí yuán mǎn gōng dã wù yuán mǎn fǎ dã yuán mǎn guǒ jù yuán mǎn xiàng chãngyuán mǎn juã bǐ

满 庄 严,集圆满功德,悟圆满法,得圆满果,具圆满相,成圆满觉。彼

zhū rú lái míngxìngzhǒng zú fāngbiànshànqiǎo shãntōngbiàn huà chãng shú zhîngshēng rù bō niâ pán rú shì yí qiâ

诸如来名姓种族,方便善巧,神通变化,成熟众 生入般涅槃,如是一切

jiē xī liǎo zhī

皆悉了知。

cǐ pú sà yú yī niànzhōng nãng rù yī jiã bǎi jiã qiān jiã bǎi qiān jiã bǎi qiān yì nuï yú tuō

此菩萨于一念中,能入一劫、百劫、千劫、百千劫、百千亿那由他

jiã rù yán fú tí wēi chãn shù jiã rù sì tiān xià wēi chãn shù jiã rù xiǎoqiān shì jiâ wēi chãn shù jiã rù zhōng

劫,入阎浮提微尘数劫,入四天下微尘数劫,入小千世界微尘数劫,入中

qiān shì jiâ wēi chãn shù jiã rù dà qiān shì jiâ wēi chãn shù jiã rù bǎi fï chà wēi chãn shù jiã rù bǎi qiān fï chà

千世界微尘数劫,入大千世界微尘数劫,入百佛刹微尘数劫,入百千佛刹

wēi chãn shù jiã rù bǎi qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi chãn shù jiã rù wú shù fï chà wēi chãn shù jiã rù wú liàng

微尘数劫,入百千亿那由他佛刹微尘数劫,入无数佛刹微尘数劫,入无量

fï chà wēi chãn shù jiã rù wú biān fï chà wēi chãn shù jiã rù wú děng fï chà wēi chãn shù jiã rù bù kě shǔ fï

佛刹微尘数劫,入无边佛刹微尘数劫,入无等佛刹微尘数劫,入不可数佛

chà wēi chãn shù jiã rù bù kě chēng fï chà wēi chãn shù jiã rù bù kě sī fï chà wēi chãn shù jiã rù bù kě

刹微尘数劫,入不可称佛刹微尘数劫,入不可思佛刹微尘数劫,入不可

liàng fï chà wēi chãn shù jiã rù bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã rù bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù

量佛刹微尘数劫,入不可说佛刹微尘数劫,入不可说不可说佛刹微尘数

jiã rú shì wâi lái yí qiâ shì jiâ suǒ yǒu jiã shù nãng yǐ zhì huì jiē xī liǎo zhī yǐ liǎo zhī gù qí xīn fù

劫。如是未来一切世界所有劫数,能以智慧皆悉了知。以了知故,其心复

rù shí zhǒng chí mãn hã zhě wãi shí suǒ wâi rù fï chí gù dã bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhū fï hù

入十种持门。何者为十?所谓:入佛持故,得不可说佛刹微尘数诸佛护

niàn rù fǎ chí gù dã shí zhǒng tuï luï ní guāngmíng wú jìn biàn cái rù hâng chí gù chū shēngyuán mǎn shū shâng

念;入法持故,得十种陀罗尼光明无尽辩才;入行持故,出生圆满殊胜

zhū yuàn rù lì chí gù wú nãngyìng bì wú nãng cuī fú rù zhì chí gù suǒ xíng fï fǎ wú yǒu zhàng ài

诸愿;入力持故,无能映蔽无能摧伏;入智持故,所行佛法无有障碍;

rù dà bēi chí gù zhuǎn yú bù tuì qīngjìng fǎ lún rù chā biã shànqiǎo jù chí gù zhuǎn yí qiâ wãn zì lún jìng

入大悲持故,转于不退清净法轮;入差别善巧句持故,转一切文字轮净

yí qiâ fǎ mãn dì rù shī zǐ shîushēng fǎ chí gù kāi fǎ guān yào chū yù yū ní rù zhì lì chí gù xiū

一切法门地;入师子受生法持故,开法关钥出欲淤泥;入智力持故,修

pú sà hângcháng bù xiū xī rù shàn yǒu lì chí gù lìng wú biānzhîngshēng pǔ dã qīngjìng rù wú zhù lì chí gù

菩萨行常不休息;入善友力持故,令无边众 生普得清净;入无住力持故,

rù bù kě shuō bù kě shuōguǎng dà jiã rù fǎ lì chí gù yǐ wú ài fāngbiàn zhì zhī yí qiâ fǎ zì xìngqīngjìng

入不可说不可说广大劫;入法力持故,以无碍方便智知一切法自性清净。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi yǐ shànqiǎo zhù bù kě shuō bù kě shuō jiã shànqiǎo zhù bù kě

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧已,善巧住不可说不可说劫,善巧住不可

shuō bù kě shuō chà shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒngzhîngshēng shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuōzhîng

说不可说刹,善巧知不可说不可说种 种 众 生,善巧知不可说不可说众

shēng yì xiàng shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuōtïng yì yâ bào shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuōjīng jìn zhū gēn

生异相,善巧知不可说不可说同异业报,善巧知不可说不可说精进诸根

xí qì xiāng xù chā biã zhū háng shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuō wú liàng rǎn jìngzhǒngzhǒng sī wãi shànqiǎo zhī bù

习气相续差别诸行,善巧知不可说不可说无量染净种 种思惟,善巧知不

kě shuō bù kě shuō fǎ zhǒngzhǒng yì wú liàng wãn zì yǎn shuō yán cí shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng fï

可说不可说法种 种义无量文字演说言辞,善巧知不可说不可说种 种佛

chū xiànzhǒng zú shí jiã xiànxiàngshuō fǎ shī wãi fï shì rù bō niâ pán shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuō

出现种族时节、现相说法,施为佛事、入般涅槃,善巧知不可说不可说

wú biān zhì huì mãn shànqiǎo zhī bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ shãntōng wú liàngbiànxiàn fï zǐ pì rú rì chū

无边智慧门,善巧知不可说不可说一切神通无量变现。佛子!譬如日出,

shì jiān suǒ yǒu cūn yíng chãng yì gōngdiàn wū zhái shān zã niǎoshîu shù lín huā guǒ rú shì yí

世间所有村营、城邑、宫殿、屋宅、山泽、鸟兽、树林、华果,如是一

qiâ zhǒngzhǒng zhū wù yǒu mù zhī rãn xī dã míngjiàn fï zǐ rì guāngpíngděng wú yǒu fēn biã ãr nãnglìng

切种 种诸物,有目之人悉得明见。佛子!日光平等,无有分别,而能令

mù jiànzhǒngzhǒngxiàng cǐ dà sān mâi yì fù rú shì tǐ xìngpíngděng wú yǒu fēn biã nãnglìng pú sà zhī bù

目见种 种 相。此大三昧亦复如是,体性平等,无有分别,能令菩萨知不

kě shuō bù kě shuō bǎi qiān yì nuï yú tuō chā biã zhī xiàng

可说不可说百千亿那由他差别之相。

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà rú shì liǎo zhī shí lìng zhū zhîngshēng dã shí zhǒng bù kōng hã děng wãi

佛子!此菩萨摩诃萨如是了知时,令诸众 生得十种不空。何等为

shí yī zhě jiàn bù kōng lìng zhū zhîngshēngshēngshàn gēn gù âr zhě wãn bù kōng lìng zhū zhîngshēng dã chãng shú

十?一者见不空,令诸众 生 生善根故;二者闻不空,令诸众 生得成熟

gù s ā n z h ětïngz h ù b ù kōng lìng zhū zhîngshēng xīn tiáo fú gù sì zhě fā qǐ bù kōng lìng zhū zhîngshēng rú yán

故;三者同住不空,令诸众 生心调伏故;四者发起不空,令诸众 生如言

ãr zuî tōng dá yí qiâ zhū fǎ yì gù wǔ zhě xíng bù kōng lìng wú biān shì jiâ jiē qīngjìng gù liù zhě qīn jìn

而作,通达一切诸法义故;五者行不空,令无边世界皆清净故;六者亲近

bù kōng yú bù kě shuō bù kě shuō fï chà zhū rú lái suǒ duàn bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēng yí gù qī zhě

不空,于不可说不可说佛刹诸如来所,断不可说不可说众 生疑故;七者

yuàn bù kōng suí suǒ niànzhîngshēng lìng zuî shânggîngyǎng chãng jiù zhū yuàn gù bā zhě shànqiǎo fǎ bù kōng jiē

愿不空,随所念众 生,令作胜供养,成就诸愿故;八者善巧法不空,皆

lìng dã zhù wú ài xiâ tuō qīngjìng zhì gù jiǔ zhě yǔ fǎ yǔ bù kōng yú bù kě shuō bù kě shuō zhū gēn zhîngshēng

令得住无碍解脱清净智故;九者雨法雨不空,于不可说不可说诸根众 生

zhōng fāngbiàn kāi shì yí qiâ zhì hâng lìng zhù fï dào gù shí zhě chū xiàn bù kōng xiàn wú biānxiàng lìng yí

中,方便开示一切智行,令住佛道故;十者出现不空,现无边相,令一

qiâ zhîngshēng jiē mãngzhào gù fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi dã shí zhǒng bù kōng shí zhū tiānwáng

切众 生皆蒙照故。佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,得十种不空时,诸天王

zhîng jiē lái dǐng lǐ zhū lïngwángzhîngxīng dà xiāng yún zhū yâ chā wángdǐng lǐ qí zú ā xiū luï wánggōngjìnggîng

众皆来顶礼。诸龙王众兴大香云,诸夜叉王顶礼其足,阿修罗王恭敬供

yǎng jiā lïu luï wángqián hîu wãi rào zhū fàn tiānwáng xī lái quànqǐng jǐn nà luï wáng mï hïu luï qiã wáng xián

养,迦楼罗王前后围绕;诸梵天王悉来劝请,紧那罗王、摩睺罗伽王,咸

gîngchēng zàn qián tà pï wángcháng lái qīn jìn zhū rãn wángzhîngchãng shì gîngyǎng fï zǐ shì wãi pú sà mï hē

共称赞,乾闼婆王常来亲近,诸人王众 承事供养。佛子!是为菩萨摩诃

sà dì liù zhì guāngmíngzàng dà sān mâi shànqiǎo zhì

萨第六智光明藏大三昧善巧智。

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà liǎo zhī yí qiâ shì jiâ fï zhuāng yán sān mâi fï zǐ cǐ sān mâi

佛子!云何为菩萨摩诃萨了知一切世界佛 庄 严三昧?佛子!此三昧

hã gù míngliǎo zhī yí qiâ shì jiâ fï zhuāng yán fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi nãng cì dì rù dōng

何故名了知一切世界佛 庄 严?佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,能次第入东

fāng shì jiâ nãng cì dì rù nán fāng shì jiâ xī fāng běi fāng sì wãi shàng xià suǒ yǒu shì jiâ xī yì rú

方世界,能次第入南方世界,西方、北方、四维、上下所有世界悉亦如

shì nãng cì dì rù jiē jiàn zhū fï chū xīng yú shì yì jiàn bǐ fï yí qiâ shãn lì yì jiàn zhū fï suǒ yǒu yïu

是,能次第入。皆见诸佛出兴于世,亦见彼佛一切神力,亦见诸佛所有游

xì yì jiàn zhū fï guǎng dà wēi dã yì jiàn zhū fï zuì shâng zì zài yì jiàn zhū fï dà shī zǐ hǒu yì jiàn

戏,亦见诸佛广大威德,亦见诸佛最胜自在,亦见诸佛大师子吼,亦见

zhū fï suǒ xiū zhū hâng yì jiàn zhū fï zhǒngzhǒngzhuāng yán yì jiàn zhū fï shãn zú biàn huà yì jiàn zhū fï zhîng

诸佛所修诸行,亦见诸佛种 种 庄 严,亦见诸佛神足变化,亦见诸佛众

huì yún jí zhîng huì qīngjìng zhîng huì guǎng dà zhîng huì yī xiàng zhîng huì duō xiàng zhîng huì chù suǒ zhîng

会云集、众会清净、众会广大、众会一相、众会多相、众会处所、众

huì jū zhǐ zhîng huì chãng shú zhîng huì tiáo fú zhîng huì wēi dã rú shì yī qiē xī jiē míngjiàn yì jiànzhîng

会居止、众会成熟、众会调伏、众会威德,如是一切悉皆明见。亦见众

huì qí liàng dà xiǎoděng yán fú tí yì jiànzhîng huì děng sì tiān xià yì jiànzhîng huì děngxiǎoqiān jiâ yì jiànzhîng

会其量大小等阎浮提,亦见众会等四天下,亦见众会等小千界,亦见众

huì děngzhōngqiān jiâ yì jiànzhîng huì liàngděng sān qiān dà qiān shì jiâ yì jiànzhîng huì chōng mǎn bǎi qiān yì nuï yú

会等中千界,亦见众会量等三千大千世界,亦见众会充满百千亿那由

tuō fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn ā sēng qí fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn bǎi fï chà wēi chãn shù fï chà

他佛刹,亦见众会充满阿僧祇佛刹,亦见众会充满百佛刹微尘数佛刹,

yì jiànzhîng huì chōng mǎn qiān fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn bǎi qiān yì nuï yú tuō fï chà wēi

亦见众会充满千佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满百千亿那由他佛刹微

chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn wú shù fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn wú liàng fï

尘数佛刹,亦见众会充满无数佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满无量佛

chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn wú biān fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn wú děng

刹微尘数佛刹,亦见众会充满无边佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满无等

fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn bù kě shǔ fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn

佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满不可数佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满

bù kě chēng fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn bù kě sī fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng

不可称佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满不可思佛刹微尘数佛刹,亦见众

huì chōng mǎn bù kě liàng fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiànzhîng huì chōng mǎn bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fï chà

会充满不可量佛刹微尘数佛刹,亦见众会充满不可说佛刹微尘数佛刹,

yì jiànzhîng huì chōng mǎn bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fï chà yì jiàn zhū fï yú bǐ zhîng huì dào chǎng

亦见众会充满不可说不可说佛刹微尘数佛刹。亦见诸佛于彼众会道场

zhōng shì xiànzhǒngzhǒngxiàng zhǒngzhǒng shí zhǒngzhǒng guï tǔ zhǒngzhǒngbiàn huà zhǒngzhǒngshãntōng zhǒng

中,示现种 种 相、种 种时、种 种国土、种 种变化、种 种神通、种

zhǒngzhuāng yán zhǒngzhǒng zì zài zhǒngzhǒngxíngliàng zhǒngzhǒng shì yâ pú sà mï hē sà yì jiàn zì shēnwǎng

种 庄 严、种 种自在、种 种形量、种 种事业。菩萨摩诃萨亦见自身往

bǐ zhîng huì yì zì jiànshēn zài bǐ shuō fǎ yì zì jiànshēnshîu chí fï yǔ yì zì jiànshēnshàn zhī yuán qǐ

彼众会,亦自见身在彼说法,亦自见身受持佛语,亦自见身善知缘起,

yì zì jiànshēn zhù zài xū kōng yì zì jiànshēn zhù yú fǎ shēn yì zì jiànshēn bù shēng rǎn zhuï yì zì jiànshēn

亦自见身住在虚空,亦自见身住于法身,亦自见身不生染著,亦自见身

bù zhù fēn biã yì zì jiànshēn wú yǒu pí juàn yì zì jiànshēn pǔ rù zhū zhì yì zì jiànshēn pǔ zhī zhū yì

不住分别,亦自见身无有疲倦,亦自见身普入诸智,亦自见身普知诸义,

yì zì jiànshēn pǔ rù zhū dì yì zì jiànshēn pǔ rù zhū qù yì zì jiànshēn pǔ zhī fāngbiàn yì zì jiànshēn pǔ

亦自见身普入诸地,亦自见身普入诸趣,亦自见身普知方便,亦自见身普

zhù fï qián yì zì jiànshēn pǔ rù zhū lì yì zì jiànshēn pǔ rù zhēn rú yì zì jiànshēn pǔ rù wú zhâng

住佛前,亦自见身普入诸力,亦自见身普入真如,亦自见身普入无诤,

yì zì jiànshēn pǔ rù zhū fǎ rú shì jiàn shí bù fēn biã guï tǔ bù fēn biã zhîngshēng bù fēn biã fï

亦自见身普入诸法。如是见时,不分别国土,不分别众 生,不分别佛,

bù fēn biã fǎ bù zhí zhuïshēn bù zhí zhuïshēn yâ bù zhí zhuï xīn bù zhí zhuï yì pì rú zhū fǎ bù fēn

不分别法;不执著身,不执著身业,不执著心,不执著意。譬如诸法不分

biã zì xìng bù fēn biã yīn shēng ãr zì xìng bù shě míng zì bù miâ pú sà mï hē sà yì fù rú shì

别自性,不分别音声,而自性不舍,名字不灭。菩萨摩诃萨亦复如是,

bù shě yú hâng suí shì suǒ zuî ãr yú cǐ âr wú suǒ zhí zhuï

不舍于行,随世所作,而于此二无所执著。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn fï wú liàngguāng sâ wú liàngxíngxiàng yuán mǎn chãng jiù píngděngqīng

佛子!菩萨摩诃萨见佛无量 光色、无量形相,圆满成就,平等清

jìng yī yī xiànqián fēn míngzhângliǎo huî jiàn fï shēnzhǒngzhǒngguāngmíng huî jiàn fï shēnyuánguāng yī xún

净;一一现前,分明证了。或见佛身种 种 光明,或见佛身圆光一寻,

huî jiàn fï shēn rú shâng rì sâ huî jiàn fï shēn wēi miàoguāng sâ huî jiàn fï shēn zuî qīngjìng sâ huî jiàn fï shēn

或见佛身如盛日色,或见佛身微妙光色,或见佛身作清净色,或见佛身

zuî huáng jīn sâ huî jiàn fï shēn zuî jīn gāng sâ huî jiàn fï shēn zuî gàn qīng sâ huî jiàn fï shēn zuî wú biān sâ

作黄金色,或见佛身作金刚色,或见佛身作绀青色,或见佛身作无边色,

huî jiàn fï shēn zuî dà qīng mï ní bǎo sâ huî jiàn fï shēn qí liàng qī zhǒu huî jiàn fï shēn qí liàng bā zhǒu huî

或见佛身作大青摩尼宝色。或见佛身其量七肘,或见佛身其量八肘,或

jiàn fï shēn qí liàng jiǔ zhǒu huî jiàn fï shēn qí liàng shí zhǒu huî jiàn fï shēn âr shí zhǒuliàng huî jiàn fï shēn sān

见佛身其量九肘,或见佛身其量十肘,或见佛身二十肘量,或见佛身三

shí zhǒuliàng rú shì nǎi zhì yī bǎi zhǒuliàng yī qiānzhǒuliàng huî jiàn fï shēn yī jù lú shě liàng huî jiàn fï

十肘量,如是乃至一百肘量、一千肘量。或见佛身一俱卢舍量,或见佛

shēn bàn yïu xún liàng huî jiàn fï shēn yī yïu xún liàng huî jiàn fï shēn shí yïu xún liàng huî jiàn fï shēn bǎi yïu xún

身半由旬量,或见佛身一由旬量,或见佛身十由旬量,或见佛身百由旬

liàng huî jiàn fï shēnqiān yïu xún liàng huî jiàn fï shēn bǎi qiān yïu xún liàng huî jiàn fï shēn yán fú tí liàng huî

量,或见佛身千由旬量,或见佛身百千由旬量,或见佛身阎浮提量,或

jiàn fï shēn sì tiān xià liàng huî jiàn fï shēnxiǎoqiān jiâ liàng huî jiàn fï shēnzhōngqiān jiâ liàng huî jiàn fï shēn dà

见佛身四天下量,或见佛身小千界量,或见佛身中千界量,或见佛身大

qiān jiâ liàng huî jiàn fï shēn bǎi dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēnqiān dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bǎi

千界量,或见佛身百大千世界量,或见佛身千大千世界量,或见佛身百

qiān dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bǎi qiān yì nuï yú tuō dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn wú shù dà qiān

千大千世界量,或见佛身百千亿那由他大千世界量,或见佛身无数大千

shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn wú liàng dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn wú biān dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï

世界量,或见佛身无量大千世界量,或见佛身无边大千世界量,或见佛

shēn wú děng dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bù kě shǔ dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bù kě chēng dà qiān

身无等大千世界量,或见佛身不可数大千世界量,或见佛身不可称大千

shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bù kě sī dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bù kě liàng dà qiān shì jiâ liàng huî

世界量,或见佛身不可思大千世界量,或见佛身不可量大千世界量,或

jiàn fï shēn bù kě shuō dà qiān shì jiâ liàng huî jiàn fï shēn bù kě shuō bù kě shuō dà qiān shì jiâ liàng fï zǐ

见佛身不可说大千世界量,或见佛身不可说不可说大千世界量。佛子!

pú sà rú shì jiàn zhū rú lái wú liàng sâ xiàng wú liàngxíngzhuàng wú liàng shì xiàn wú liàngguāngmíng wú liàng

菩萨如是见诸如来无量色相、无量形 状 、无量示现、无量 光明、无量

guāngmíngwǎng qí guāng fân liàngděng yú fǎ jiâ yú fǎ jiâ zhōng wú suǒ bù zhào pǔ lìng fā qǐ wú shàng zhì huì

光明网,其光分量等于法界,于法界中无所不照,普令发起无上智慧。

yîu jiàn fï shēn wú yǒu rǎn zhuï wú yǒu zhàng ài shàngmiàoqīngjìng fï zǐ pú sà rú shì jiàn yú fï shēn

又见佛身无有染著,无有障碍,上妙清净。佛子!菩萨如是见于佛身,

ãr rú lái shēn bù zēng bù jiǎn pì rú xū kōng yú chïng suǒ shí jiâ zǐ kǒngzhōng yì bù jiǎnxiǎo yú wú

而如来身不增、不减,譬如虚空;于虫所食芥子孔中,亦不减小,于无

shù shì jiâ zhōng yì bù zēngguǎng qí zhū fï shēn yì fù rú shì jiàn dà zhī shí yì wú suǒ zēng jiànxiǎo zhī

数世界中,亦不增广。其诸佛身亦复如是,见大之时亦无所增,见小之

shí yì wú suǒ jiǎn fï zǐ pì rú yuâ lún yán fú tí rãn jiàn qí xíngxiǎo ãr yì bù jiǎn yuâ zhōng zhù zhě

时亦无所减。佛子!譬如月轮,阎浮提人见其形小而亦不减,月中住者

jiàn qí xíng dà ãr yì bù zēng pú sà mï hē sà yì fù rú shì zhù cǐ sān mâi suí qí xīn lâ jiàn zhū fï

见其形大而亦不增。菩萨摩诃萨亦复如是,住此三昧,随其心乐,见诸佛

shēnzhǒngzhǒng huà xiàng yán cí yǎn fǎ shîu chí bù wàng ãr rú lái shēn bù zēng bù jiǎn

身种 种化相,言辞演法,受持不忘,而如来身不增不减。

fï zǐ pì rú zhîngshēngmìngzhōng zhī hîu jiāngshîushēng shí bù lí yú xīn suǒ jiànqīngjìng pú

佛子!譬如众 生命终之后,将受生时,不离于心,所见清净。菩

sà mï hē sà yì fù rú shì bù lí yú cǐ shânshēn sān mâi suǒ jiànqīngjìng fï zǐ pú sà mï hē sà zhù

萨摩诃萨亦复如是,不离于此甚深三昧,所见清净。佛子!菩萨摩诃萨住

cǐ sān mâi chãng jiù shí zhǒng sù jí fǎ hã zhě wãi shí suǒ wâi sù zēng zhū hângyuán mǎn dà yuàn sù yǐ

此三昧,成就十种速疾法。何者为十?所谓:速增诸行圆满大愿;速以

fǎ guāngzhào yào shì jiān sù yǐ fāngbiànzhuǎn yú fǎ lún dù tuō zhîngshēng sù suí zhîngshēng yâ shì xiàn zhū

法光照耀世间;速以方便转于法轮,度脱众 生;速随众 生业,示现诸

fï qīngjìng guï tǔ sù yǐ píngděng zhì qù rù shí lì sù yǔ yí qiâ rú lái tïng zhù sù yǐ dà cí lì cuī pî

佛清净国土;速以平等智趣入十力;速与一切如来同住;速以大慈力摧破

mï jūn sù duànzhîngshēng yí lìngshēnghuān xǐ sù suí shâng jiě shì xiànshãnbiàn sù yǐ zhǒngzhǒngmiào fǎ

魔军;速断众 生疑,令生欢喜;速随胜解,示现神变;速以种 种妙法

yán cí jìng zhū shì jiān

言辞净诸世间。

fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà fù dã shí zhǒng fǎ yìn yìn yí qiâ fǎ hã děng wãi shí yī zhě tïng

佛子!此菩萨摩诃萨复得十种法印,印一切法。何等为十?一者同

qù lái jīn yí qiâ zhū fï píngděngshàn gēn âr zhě tong zhū rú lái de wú biān jì zhì huì fǎ shēn sān zhě tong zhū rú

去来今一切诸佛平等善根,二者同诸如来得无边际智慧法身,三者同诸如

lái zhù bù âr fǎ sì zhě tïng zhū rú lái guān chá sān shì wú liàngjìng jiâ jiē xī píngděng wǔ zhě tïng zhū rú lái

来住不二法,四者同诸如来观察三世无量境界皆悉平等,五者同诸如来

dã liǎo dá fǎ jiâ wú ài jìng jiâ liù zhě tïng zhū rú lái chãng jiù shí lì suǒ xíng wú ài qī zhě tong zhū rú lái

得了达法界无碍境界,六者同诸如来成就十力所行无碍,七者同诸如来

yǒng juã âr xíng zhù wú zhâng fǎ bā zhě tïng zhū rú lái jiào huà zhîngshēnghãng bù zhǐ xī jiǔ zhě tïng zhū rú lái yú

永绝二行住无诤法,八者同诸如来教化众 生恒不止息,九者同诸如来于

zhì shànqiǎo yì shànqiǎozhōngnãngshànguān chá shí zhě tïng zhū rú lái yǔ yí qiâ fï píngděng wú âr

智善巧、义善巧中能善观察,十者同诸如来与一切佛平等无二。

fï zǐ ruî pú sà mï hē sà chãng jiù cǐ liǎo zhī yí qiâ shì jiâ fï zhuāng yán dà sān mâi shànqiǎofāngbiàn

佛子!若菩萨摩诃萨成就此了知一切世界佛 庄 严大三昧善巧方便

mãn shì wú shī zhě bù yïu tā jiào zì rù yí qiâ fï fǎ gù shì zhàng fu zhě nãng kāi wù yí qiâ zhîng

门,是无师者,不由他教,自入一切佛法故;是丈夫者,能开悟一切众

shēng gù shì qīngjìng zhě zhī xīn xìng běn jìng gù shì dì yī zhě nãng dù tuō yí qiâ shì jiān gù shì ān

生故;是清净者,知心性本净故;是第一者,能度脱一切世间故;是安

wâi zhě nãng kāi xiǎo yí qiâ zhîngshēng gù shì ān zhù zhě wâi zhù fï zhǒngxìng zhě lìng dã zhù gù shì zhēn shí

慰者,能开晓一切众 生故;是安住者,未住佛种性者令得住故;是真实

zhī zhě rù yí qiâ zhì mãn gù shì wú yì xiǎng zhě suǒ yán wú âr gù shì zhù fǎ zàng zhě shì yuànliǎo

知者,入一切智门故;是无异想者,所言无二故;是住法藏者,誓愿了

zhī yí qiâ fï fǎ gù shì nãng yǔ fǎ yǔ zhě suí zhîngshēng xīn yào xī lìngchōng zú gù fï zǐ pì rú

知一切佛法故;是能雨法雨者,随众 生心乐,悉令充足故。佛子!譬如

dì shì yú dǐng jì zhōng zhì mï ní bǎo yǐ bǎo lì gù wēi guāngzhuǎnshâng qí shì tiānwáng chū huî cǐ bǎo zã

帝释,于顶髻中置摩尼宝,以宝力故,威光 转 盛;其释天王初获此宝则

dã shí fǎ chū guî yí qiâ sān shí sān tiān hã děng wãi shí yī zhě sâ xiàng âr zhě xíng tǐ sān zhě shì

得十法,出过一切三十三天。何等为十?一者色相,二者形体,三者示

xiàn sì zhě juàn shǔ wǔ zhě zī jù liù zhě yīn shēng qī zhě shãntōng bā zhě zì zài jiǔ zhě huì xiâ

现,四者眷属,五者资具,六者音声,七者神通,八者自在,九者慧解,

shí zhě zhì yîng rú shì shí zhǒng xī guî yí qiâ sān shí sān tiān pú sà mï hē sà yì fù rú shì chū shǐ

十者智用;如是十种,悉过一切三十三天。菩萨摩诃萨亦复如是,初始

huî dã cǐ sān mâi shí zã dã shí zhǒngguǎng dà zhì zàng hã děng wãi shí yī zhě zhào yào yí qiâ fï chà zhì

获得此三昧时,则得十种 广大智藏。何等为十?一者照耀一切佛刹智,

âr zhě zhī yí qiâ zhîngshēngshîushēng zhì sān zhě pǔ zuî sān shì biàn huà zhì sì zhě pǔ rù yí qiâ fï shēn zhì

二者知一切众 生受生智,三者普作三世变化智,四者普入一切佛身智,

wǔ zhě tōng dá yí qiâ fï fǎ zhì liù zhě pǔ shâ yí qiâ jìng fǎ zhì qī zhě pǔ lìng yí qiâ zhîngshēng rù fǎ shēn

五者通达一切佛法智,六者普摄一切净法智,七者普令一切众 生入法身

zhì bā zhě xiànjiàn yí qiâ fǎ pǔ yǎn qīngjìng zhì jiǔ zhě yí qiâ zì zài dào yú bǐ àn zhì shí zhě ān zhù yí

智,八者现见一切法普眼清净智,九者一切自在到于彼岸智,十者安住一

qiâ guǎng dà fǎ pǔ jìn wú yú zhì

切广大法普尽无余智。

fï zǐ pú sà mï hē sà zhù cǐ sān mâi fù dã shí zhǒng zuì qīngjìng wēi dã shēn hã děng wãi shí

佛子!菩萨摩诃萨住此三昧,复得十种最清净威德身。何等为十?

yī zhě wãi zhào yào bù kě shuō bù kě shuō shì jiâ gù fàng bù kě shuō bù kě shuōguāngmíng lún âr zhě wãi lìng shì

一者为照耀不可说不可说世界故,放不可说不可说光明轮;二者为令世

jiâ xiánqīngjìng gù fàng bù kě shuō bù kě shuō wú liàng sâ xiàngguāngmíng lún sān zhě wãi tiáo fú zhîngshēng gù

界咸清净故,放不可说不可说无量色相 光明轮;三者为调伏众 生故,

fàng bù kě shuō bù kě shuōguāngmíng lún sì zhě wãi qīn jìn yí qiâ zhū fï gù huà zuî bù kě shuō bù kě shuōshēn

放不可说不可说光明轮;四者为亲近一切诸佛故,化作不可说不可说身;

wǔ zhě wãi chãng shì gîngyǎng yī qiē zhū fï gù yǔ bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng shū miàoxiāng huā yún liù zhě wãi

五者为承事供养一切诸佛故,雨不可说不可说种 种殊妙香华云;六者为

chãng shì gîngyǎng yí qiâ fï jí tiáo fú yí qiâ zhîngshēng gù yú yī yī máo kǒngzhōng huà zuî bù kě shuō bù kě shuō

承事供养一切佛,及调伏一切众 生故,于一一毛孔中化作不可说不可说

zhǒngzhǒng yīn yuâ qī zhě wãi chãng shú zhîngshēng gù xiàn bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng wú liàng zì zài shãnbiàn

种 种音乐;七者为成熟众 生故,现不可说不可说种 种无量自在神变;

bā zhě wãi yú shí fāngzhǒngzhǒngmíng hào yí qiâ fï suǒ qǐng wân fǎ gù yī bù chāo guî bù kě shuō bù kě shuō shì

八者为于十方种 种名号一切佛所请问法故,一步超过不可说不可说世

jiâ jiǔ zhě wãi lìng yí qiâ zhîngshēngjiàn wãn zhī zhě jiē bù kōng gù xiàn bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng wú liàng

界;九者为令一切众 生见闻之者皆不空故,现不可说不可说种 种无量

qīngjìng sâ xiàngshēn wú nãngjiàndǐng shí zhě wãi yǔ zhîngshēng kāi shì wú liàng mì mì fǎ gù fā bù kě shuō bù

清净色相身,无能见顶;十者为与众 生开示无量秘密法故,发不可说不

kě shuō yīn shēng yǔ yán fï zǐ pú sà mï hē sà dã cǐ shí zhǒng zuì qīngjìng wēi dã shēn yǐ nãnglìngzhîngshēng

可说音声语言。佛子!菩萨摩诃萨得此十种最清净威德身已,能令众 生

dã shí zhǒngyuán mǎn hã děng wãi shí yī zhě nãnglìngzhîngshēng dã jiàn yú fï âr zhě nãnglìngzhîngshēngshēn xìn

得十种圆满。何等为十?一者能令众 生得见于佛,二者能令众 生深信

yú fï sān zhě nãnglìngzhîngshēngtīng wãn yú fǎ sì zhě nãnglìngzhîngshēng zhī yǒu fï shì jiâ wǔ zhě nãnglìngzhîng

于佛,三者能令众 生听闻于法,四者能令众 生知有佛世界,五者能令众

shēngjiàn fï shãnbiàn liù zhě nãnglìngzhîngshēngniàn suǒ jí yâ qī zhě nãnglìngzhîngshēngdìng xīn yuán mǎn bā zhě

生见佛神变,六者能令众 生念所集业,七者能令众 生定心圆满,八者

nãnglìngzhîngshēng rù fï qīngjìng jiǔ zhě nãnglìngzhîngshēng fā pú tí xīn shí zhě nãnglìngzhîngshēngyuán mǎn fï zhì

能令众 生入佛清净,九者能令众 生发菩提心,十者能令众 生圆满佛智。

fï zǐ pú sà mï hē sà lìngzhîngshēng dã shí zhǒngyuán mǎn yǐ fù wãi zhîngshēng zuî shí zhǒng fï shì

佛子!菩萨摩诃萨令众 生得十种圆满已,复为众 生作十种佛事。

hã děng wãi shí suǒ wâi yǐ yīn shēng zuî fï shì wãi chãng shú zhîngshēng gù yǐ sâ xíng zuî fï shì wãi tiáo

何等为十?所谓:以音声作佛事,为成熟众 生故;以色形作佛事,为调

fú zhîngshēng gù yǐ yì niàn zuî fï shì wãi qīngjìngzhîngshēng gù yǐ zhândîng shì jiâ zuî fï shì wãi lìngzhîng

伏众 生故;以忆念作佛事,为清净众 生故;以震动世界作佛事,为令众

shēng lí â qù gù yǐ fāngbiàn juã wù zuî fï shì wãi lìngzhîngshēng bù shī niàn gù yǐ mângzhōngxiànxiàng zuî

生离恶趣故;以方便觉悟作佛事,为令众 生不失念故;以梦中现相作

fï shì wãi lìngzhîngshēnghãngzhângniàn gù yǐ fàng dà guāngmíng zuî fï shì wãi pǔ shâ qǔ zhū zhîngshēng gù

佛事,为令众 生恒正念故;以放大光明作佛事,为普摄取诸众 生故;

yǐ xiū pú sà hâng zuî fï shì wãi lìngzhîngshēng zhù shângyuàn gù yǐ chãngzhângděng juã zuî fï shì wãi lìngzhîng

以修菩萨行作佛事,为令众 生住胜愿故;以成 正等觉作佛事,为令众

shēng zhī huàn fǎ gù yǐ zhuǎnmiào fǎ lún zuî fï shì wãi zhîngshuō fǎ bù shī shí gù yǐ xiàn zhù shîumìng zuî fï

生知幻法故;以转妙法轮作佛事,为众说法不失时故;以现住寿命作佛

shì wãi tiáo fú yí qiâ zhîngshēng gù yǐ shì bō niâ pán zuî fï shì zhī zhū zhîngshēng qǐ pí yàn gù fï zǐ

事,为调伏一切众 生故;以示般涅槃作佛事,知诸众 生起疲厌故;佛子!

shì wãi pú sà mï hē sà dì qī liǎo zhī yí qiâ shì jiâ fï zhuāng yán dà sān mâi shànqiǎo zhì

是为菩萨摩诃萨第七了知一切世界佛 庄 严大三昧善巧智。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书